Taxa Flens kommun från 1 juli 2017

Brukningsavgifterna i VA-taxan för Flens kommun kommer höjas eftersom behovet av investeringar inom vatten och avlopp är stort. Den nya taxan gäller från och med 1 juli i år.

Kommunfullmäktige har antagit förslaget till ny VA-taxa i Flen som kommer att gälla från och med 1 juli 2017. För typhus A* innebär det en ökning med 176 kr per månad och för typhus B** 106 kr per lägenhet och månad. Taxan föreslås därefter vara oförändrad under 2018 och 2019.

Höjning av VA-taxan grundar sig på behovet av investeringar inom vatten och avlopp i Flens kommun. Det är åtgärder som måste utföras för att vi fortsatt ska kunna garantera en säker leverans av dricksvatten samt rening av avloppsvatten i Flens kommun. Här är exempel på några av de större investeringarna som kommer att göras inom de närmsta åren:

  • Ombyggnation och kapacitetsökning av reningsverket i Flen, för en fortsatt drift av verksamheten enligt gällande lagar och direktiv.
  • Byggnation av överföringsledningen som ska förse Flen med dricksvatten från Katrineholm.
  • Byggnation av överföringsledningar mellan Flen och Malmköping.
  • Öka utbytestakten av ledningsnätet.


* Typhus A är enligt Svenskt Vattens definition ett enbostadshus med en vattenförbrukning på 150 m3/år.
** Typhus B är enligt Svenskt Vattens definition ett flerbostadshus innehållande 15 lägenheter med en vattenförbrukning på 2 000 m3/år.

Höjning av VA-taxan i Flens kommun

Avgiftsdel Nuvarande avgift (kr) Avgift (kr) från 1 juli 2017
Fast avgift, kr per år 2 488 3 300
Lägenhetsavgift, kr per år 1 891 2 500
Tomtyteavgift, kr för varje påbörjad 100-tal kvadratmeter 262 348
Förbrukningsavgift, kr per kubikmeter 27,10 31,70