Anslutningsavgift

Anslutningsavgift kan även benämnas som anläggningsavgift, det är den avgift man betalar när man ansluter en fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp
Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) gäller. Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. Överklagande och prövning av VA-frågor sker till Statens VA-nämnd.

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det skall tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Anslutningsavgifter nedan gäller för alla tre nyttigheter; vatten, spillvatten samt dagvatten.

Bostadsfastigheter Flen, Katrineholm,Vingåker 2018

Avgift Pris exkl. moms Pris inkl. moms
Servisledning, tre nyttigheter 55 472,00 69 340,00
Förbindelsepunktsavgift, tre nyttigheter 59 840,00 74 800,00
Pris per m2 tomtyta 19,20 24,00
Pris per lägenhet 17 760,00 22 200,00

Gäller from 1 januari 2018