Integritetspolicy

Vi på Sörmland Vatten och Avfall AB tycker det är viktigt att du känner dig trygg i hur vi hanterar dina kunduppgifter.

Bild på kuber som säger GDPR.

Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och att ansvara för avfallshanteringen i din kommun. För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, och för att kunna följa gällande författningar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Vi på Sörmland Vatten är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Så skyddar vi dina kunduppgifter?

Vi följer EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR). All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och utifrån dataskyddsförordningen.

 Vilka är personuppgifterna vi behandlar?

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De personuppgifter vi hanterar är namn, telefonnummer, epost och adresser.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppgiftsbiträdesavtal finns med vår leverantör Pigment som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss. Det måste alltid finnas laglig grund för att vi ska få utföra behandlingen och vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som krävs i syftet att utföra behandling och ändamål.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi har inte för avsikt att spara uppgifter längre än ändamål kräver och med hänsyn av gällande lagar och förordningar.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar genom ett så kallat registerutdrag. Du behöver legitimera dig när du begär ett registerutdrag. Det krävs för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Kontakt med oss

Har du en fråga eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till vår kundservice. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY tidigare kallad Datainspektionen.