Kompletterat samråd Rosenholms avloppsreningsverk

29 okt, 2019

VA

Sörmland Vatten genomför nu ett kompletterande samråd gällande Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm.

Sörmland Vatten kompletterar det tidigare genomförda samrådet och därtill hörande utskickat samrådsunderlag. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet kompletteras med ansökan om vattenverksamhet vid Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm (fastigheterna Katrineholm Djulö 2:40 och Rosenholm 1). Revideringar har även gjorts gällande mängden producerad biogas och mängden mottaget externt substrat. Verket behandlar idag avloppsvatten från bl.a. Katrineholm, Bie, Floda, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Baggetorp och Valla, genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. Verksamheten omfattar även slambehandling (med rötkammare), biogasuppgradering och tankstation för fordonsgas.

Bolaget planerar att utöka verksamhetens slambehandling och ersätta den gamla rötkammaren samt ta in externt substrat (bl.a. slam och matavfall) till rötkamrarna för rötning. Därmed kommer biogasproduktionen att ökas. Ansökan kommer även att omfatta vattenverksamhet då Sörmland Vatten ser ett behov av att framöver renovera alternativt helt byta ut den gamla utloppsledningen i Djulösjön.

Den nya ansökan omfattar således rening av avloppsvatten för en högsta ansluten belastning av 53 000 pe till avloppsreningsverket samt utsläpp av de renade avloppsvattnet till recipienten Djulösjön, mottagning och rötning av upp till 24 000 ton externt substrat per år, produktion av upp till 2 Mm3 biogas per år från rötningen, uppgradering av upp till 2 Mm3 biogas per år till fordonsgas samt samtidig lagring av 10 ton fordonsgas. En renovering alternativt byte av utloppsledningen i Djulösjön, kommer att medföra arbeten i vatten. Verksamhetens miljöeffekter bedöms f.n. framförallt bestå av utsläpp till vatten, transporter samt lukt. Samtliga miljöeffekter kommer att beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning, vilken även kommer att innehålla bl.a. uppgifter om alternativa lösningar och förslag till skyddsåtgärder.

Det tidigare framtagna samrådsunderlaget har kompletterats. För information om samrådsprocessen eller för att lämna skriftliga synpunkter, vänligen kontakta: Sara Thorén, via tel. 46 (0) 70 341 57 46, e-post till sara.thoren@sweco.se eller per post till Sweco Environment AB, Box 34044, 100 26 Stockholm (märk brevet med Sara Thorén).

Har du synpunkter önskar vi att du skickar dessa skriftligt till Sweco senast den 18 november 2019.

Vid övriga frågor om tillståndsansökan och verksamheten kontakta: Emelie Öberg, e-post emelie.oberg@sormlandvatten.se tel. 0150–800 131.