Kompletterat samråd Rosenholms avloppsreningsverk

14 feb, 2020

VA

Sörmland Vatten genomför nu ett kompletterande samråd gällande Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm.

Sörmland Vatten kompletterar det tidigare genomförda samrådet och det därtill hörande utskickade samrådsunderlaget. Samrådsunderlaget kompletteras med uppgiften om att den planerade vattenverksamheten kommer äga rum inom fastigheten Djulö 2:3.

Rosenholms avloppsreningsverk är det största i Katrineholms kommun och beläget på fastigheterna Katrineholm Djulö 2:40, Katrineholm Djulö 2:3 och Rosenholm 1, cirka två kilometer utanför centrala Katrineholm. Verket behandlar avloppsvatten från bl.a. Katrineholm, Bie, Floda, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Baggetorp och Valla genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. Verksamheten omfattar även slambehandling (medrötkammare), biogasuppgradering och tankstation för fordonsgas.

Bolaget planerar att utöka verksamhetens slambehandling och ersätta den gamla rötkammaren samt ta in externt substrat (bl.a. slam och matavfall) till rötkamrarna för rötning. Därmed kommer biogasproduktionen att ökas. Ansökan kommer även att omfatta vattenverksamhet då Sörmland Vatten ser ett behov av att framöver renovera alternativt helt byta ut den gamla utloppsledningen i Djulösjön.

Ett samrådsunderlag har tagits fram vari den planerade verksamheten beskrivs utförligt. Samrådsunderlaget kan du ladda ner här.

För information om samrådsprocessen eller för att lämna skriftliga synpunkter, vänligen kontakta: Sara Thorén, via tel. +46 (0)70 341 57 46, e-post till sara.thoren@sweco.se eller per post till Sweco Environment AB, Box 34044, 100 26 Stockholm (märk brevet med Sara Thorén).

Har du synpunkter önskar vi att du skickar dessa skriftligt till Sweco senast den 2 mars 2020.

Vid övriga frågor om tillståndsansökan och verksamheten kontakta: Emelie Öberg, e-post: emelie.oberg@sormlandvatten.se, tel. 0150–800 131.