Landsvägsgatan i Malmköping

Flens kommun, Sörmland Vatten och Avfall AB och Triab har kommit överens om att avbryta projektet Landsvägsgatan i Malmköping.

2019-08-22 Läs den senaste informationen från Flens kommun här; https://flen.se/bygga-bo-miljo/arbetet-pa-landsvagsgatan-i-malmkoping/


2019-01-09 För mer information om projektet Landsvägsgatan i Malmköping besök Flens kommuns hemsida: flen.se


2018-09-28 Arbetet är försenat till sommaren 2019. Information har gått ut till alla fastigheter i Malmköping under juli månad.


2018-05-09 För närvarande byter entreprenören TRIAB VA-ledningar på Landsvägsgatan mellan Brunnsgatan och Källgatan. Ledningsarbetet på andra etappen på Landsvägsgatan beräknas vara färdigställt under vecka 20. Nya VA-ledningar är anlagda på Brunnsgatan men asfaltering kvarstår. Återstående VA-arbeten på andra etappen är i skrivande stund sanering utav Garvargränd.

I samband med sanering av ledningsnätet påträffades det i Landsvägsgatan en äldre timmerkonstruktion under vägkroppen. Timmerkonstruktionen grävdes ut och dokumenterades av Länsstyrelsen.

Vid entreprenörens kontroll av den rivna beläggningen på den andra etappen gav det en indikation att asfalten kunde innehålla stenkolstjära. Analysresultatet ifrån laboratoriet påvisade att asfalten innehöll stenkolstjära. Arbete med och återanvändning av material som innehåller stenkolstjära är belagda med särskilda restriktioner.


2018-02-28 Under vecka 9 kommer etapp 3 i projektet att påbörjas. Etappen i sin helhet omfattar sektionen av Landsvägsgatan mellan tvärgatorna Källgatan och Källargatan. I första skedet berörs enbart del A av etappen. Kartor med etappindelningar och delar av etapper når du via länken längst ner på sidan.

Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer att ske för boende utmed sträckan under arbetstiden, vilket vi hoppas på överseende med.

Kartan nedan redovisar gator som i dagsläget är avstängda för biltrafik. Klicka på kartan för större bild.


2018-01-15 Från och med årsskiftet pågår arbeten med etapp 2 på Landsvägsgatan. I dagsläget så berör det Brunnsgatan men gatu- och ledningsarbeten kommer inom kort att påbörjas på Källgatan, Garvargränd och Landsvägsgatan mellan tvärgatorna Brunnsgatan och Källgatan. Arbetet med att färdigställa etapp 1 kommer att fortskrida parallellt med arbetet på etapp 2. Kartor över samtliga etapper hittar du via länken längst ner på sidan.

Under etapp 2 kommer Garvargränd, Källgatan, Brunnsgatan och delen av Landsvägsgatan som berörs vara avstängd för biltrafik.

Etapp 2 beräknas vara färdigställd under våren 2018.

 


2017-12-08 Det kommer under vecka 50 bli trafikstörningar för boende på Fredsgatan, Rundvägen, Källgatan och Malmagatan. Från och med tisdag kl. 07.00 till fredag kl. 16.00 kommer korsningen Fredsgatan/Landsvägsgatan att vara stängd för biltrafik. Biltrafiken från området kommer under tidsperioden vara hänvisad att åka via Lundbyvägen. Infart till området kommer fortsatt vara möjlig ifrån Källgatan.

Tack för visad hänsyn!


2017-12-08 För närvarande pågår VA-arbeten samt gatuarbeten på Malmagatan och Landsvägsgatan enligt etappindelningen för projektet.

Etapp 1 av projektet beräknas i dagsläget vara färdigställt kring årsskiftet, undantaget asfaltering som kommer att utföras under våren 2018.

Etapp 2 kommer som bedömningen ser ut idag att påbörjas under vecka 2. Den andra etappen berör Landsvägsgatan mellan Källgatan och Brunnsgatan samt Garvargränd, Källgatan och Brunnsgatan.


2017-07-05 Sörmland Vatten kommer i samarbete med Flens kommun bygga om VA-ledningar, gator, gång- och cykelvägar samt belysning utmed Landsvägsgatan och angränsade gator. Befintlig marknivå för Landsvägsgatan kommer att sänkas mellan 10–50 cm.

Startpunkten för projektet är vid dagvattenutloppet till Malmaån vid kvarteret Beckasinen och med slutpunkt i korsningen Landsvägsgatan/Malmagatan där Landsvägsgatan etapp 2 avslutades. För mer detaljerad översikt över samtliga etapper vänligen se bifogade etappindelningar i länken nedan. Etappindelningen är gjord för att minimera störningarna för näringsidkare och boende utmed Landsvägsgatan.

Startmötet för projekt Landsvägsgatan kommer att hållas med den kontrakterade entreprenören TRIAB i Malmköping AB den 15 augusti i Stadshuset i Flen. Byggstart för etapp 1 kommer att ske under vecka 33.


Etappindelningar

Klicka här för att se kartor över etapperna