Lyttersta

Vi har idag en utdömd reningsanläggning som är placerad i vår vattentäkt. Beslut är taget att bygga en överföringsledning från området till Vingåker. Dessutom har vi idag kapacitetsproblem med befintlig råvattenledning från Lyttersta till Dammslund. För att ta ett helhetsgrepp om detta avser vi nu att bygga nya överföringsledningar från och till området. Överföringsledningarna ska hantera spillvatten, råvatten och dricksvatten.

2020-02-27 

Arbetet med svetsningen av rör är färdigställt.
Arbetet fortlöper som planerat.


2020-01-30 Lindesbergs Grus & Maskin är i full gång med entreprenaden.

All skog på sträckan är avverkad. På drygt 1/3 del av sträckan är ledningarna klara.

Svetsning av rör pågår för fullt och där återstår knappt 1/3 att svetsa.

På delar av sträckan har det varit riktigt dåliga markförhållanden som inneburit lite förändringar i utförandemetoderna men inget som påverkar tidplanen.


2019-10-15 Upphandlingen av entreprenaden är nu avslutad och ett startmöte har hållits med antagen entreprenör, Lindesbergs Grus och Maskin AB.

Byggstart för projektet beräknas ske under vecka 42. Arbetet kommer då att starta med utsättning av arbetsområdet och avverkning av skog.

Fastighetsägare till mark där överföringsledningen ska anläggas (där markupplåtelseavtal har tecknats) kommer bli kontaktade innan några arbeten påbörjas på fastigheten.


2019-09-19 En arkeologisk utredning steg 1 är genomförd och inga ytterligare utredningar krävs. Upphandling av projektet pågår och beräknas vara klar under september månad. Under förutsättning att alla tillstånd för projektet erhålls och att upphandlingen sker utan överprövning beräknas byggstart ske under oktober/november månad.


2019-05-09 En arkeologisk utredning är beställd och kommer att utföras under hösten.


2019-01-16 Vi håller tillsammans med konsulten ÅF på att detaljprojektera överföringsledningar mellan Lyttersta och Vingåker. Grundplanen är att använda befintlig ledningssträcka där råvattnet ligger idag.

Upphandling av entreprenör till överföringsledningen är planerad till sommaren 2019. Överföringsledningarna planeras vara i drift senast 2020/2021.

Tidplan enligt ovan är under förutsättning att vi får alla tillstånd och avtal klara.