Frågor och svar om allmänt VA

Hoppas du hittar svar på din fråga här.

Bild på en diskbänk med vattenkran.

Frågor och svar om allmänt VA

Allmänna frågor om utbyggnaden

Frågor och svar om allmänt VA

Kommunen ansvarar för att ordna vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i befintlig eller blivande bebyggelse. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

Sörmland Vatten har uppdraget att bygga ut vatten och avlopp i området fram till alla fastigheter.

Ja, när det är bildat ett verksamhetsområde så för vatten och spillvatten så ska alla anslutas, man kan få ”dispens” från att dra in dricksvatten om man har en egen brunn och kan påvisa att man har ett godkänt vatten.

Vi gräver fram till tomtgräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA- anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Många fastigheter kommer att anslutas till avloppsledningsnätet med hjälp av tekniken lätt trycksatt avlopp (LTA). För dig som fastighetsägare innebär det att en brunn med pump ska grävas ner på fastigheten. I de fall ett självfallssystem kan anläggas behövs inte en LTA-anläggning.

Placeringen av LTA-anläggningen och dess utrustning beslutar Sörmland Vatten i samråd med fastighetsägaren. LTA-anläggningen placeras utomhus så att den är lättåtkomlig för tillsyn och service året om, även vintertid genom snöröjning.

Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning av LTA-anläggningen. För att systemet ska fungera är det viktigt att denna placeras lodrätt så att pumpen kan arbeta på rätt sätt och att spillvattnet från huset rinner rätt väg. Fastighetsägaren ansvarar också för att el från fastighetens elcentral är framdragen till LTA-anläggningen så att pumpen kan kopplas in. Sörmland Vatten ansvarar för själva inkopplingen och utför funktionskontroll. Sörmland Vatten äger LTA-anläggningen och står för underhåll och service.

Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att LTA-anläggningen är tillgänglig för underhåll året om.

När allmänt VA är inkopplat måste du som fastighetsägare kontakta Sörmland Vatten för en sluttömning av din gamla anläggning. Har du en trekammarbrunn ska den sluttömmas och fyllas med sand alternativt grävas bort.

Anläggningsavgiften ska täcka utbyggnadskostnaden för området. Ju större tomter fastigheterna har ju färre fastigheter får man in efter en ledningssträcka. VA-taxan följer Svenskt Vattens basförslag. Där anläggningsavgiften bygger på servisavgift, förbindelsepunkt, lägenhetsavgift samt tomtyteavgift.

Vi behöver veta vem som är fastighetsägare, fakturaadress etc.

2-3 månader innan du önskar ha vatten i kranen.

Ja, Sörmland Vatten tillhandahåller din LTA-brunn.

Ja det levereras med installationsanvisningar med LTA-pumpen.

Endast landyta inkluderas i tomtytan.

Ja.

Ja.

De kommer att tas bort men diskuteras med fastighetsägare först.

Vi kommer ha en pump som är standard med anledning av att effektivisera service och drift på anläggningen i framtiden.

Det är en dialog mellan huvudman och fastighetsägare.

Placeringen av pumpen behöver vara anpassat till arbetsmiljön för service därför sker placeringen i samråd. Men lastbil ska inte kunna köra hela vägen fram till LTA.

Ja, det blir en extra lägenhetsavgift.

Sörmland Vatten har ledningsrätt för ledningarna, dess tillhörande anordningar samt för pumpstationer och tryckstegringsstationen. Intrångsersättning baserad på Lantmäteriets värderingsprinciper har betalats ut till tomtägareföreningen.

Om befintligt bostadshus byggs ut vad gäller då med tilläggsavgift. Om befintligt hus byggs ut tillkommer ingen extra avgift. Bygger man till ett Atterfallshus som innehåller pentry och wc så tillkommer en lägenhetsavgift.

VA-bolaget ger fastighetsägaren 1 år på sig att ansluta sig efter att förbindelsepunkten är meddelad. Därefter lämnas ärendet till tillsynsmyndigheten för hantering.

Vi rekommenderar cirka 1.4 meter djupt i naturmark och 1,8 i hårdgjord yta.

De har troliga inga ledningar alls på tomten utan måste gräva från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Ett tips är att även de utan separett ser över sina befintliga ledningar innan man kopplar in sig på nytt VA.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska anslutas till VA-nätet. Det är ingen skillnad på permanentboende, fritidshus eller obebyggda fastigheter.

All kontakt sker via kundservice, som sedan kopplar till rätt person. Du når kundservice på telefon 0150 800 100 eller kundservice@sormlandvatten.se.

Nej, den står fastighetsägaren för.

Pump innebär att vi tillhandahåller en LTA-pump (en liten pumpstation) men fastighetsägare får själv gräva ner den i samband med det övriga ledningsarbetet i området medans vid självfall så sätter vi av en brunn vid tomtgräns som ni får lägga ledning med lutning från huset till. Får man en LTA  pump är man inte i det behovet att ledningen behöver luta från pumpen ut till vår ledning eftersom det trycks iväg.

Ytan som används är det som är inskrivet hos Lantmäteriet dock max 2000 m2 .

Tyvärr kan det bli så att man får sälja fastigheten till rådande marknadspris.

Ja det är möjligt att flytta förbindelsepunkten om sprängning kan undvikas. Om det trots allt måste sprängas så bekostas det av fastighetsägaren.

Ja. Då man gör en anslutning per tomt.

Nej, det är samma taxa oavsett om du är i fastigheten jämt eller bara en period av året. Det du kan påverka själv är förbrukningsdelen i VA-taxan.

Vi kontaktar de ledningsägare vi känner till för utsättning av befintliga ledningar/kablar innan arbetet påbörjas. Ambitionen är självklart att inte gräva av, men om olyckan är framme och en avgrävning sker så hanterar vi det enligt normala regler. Men vet du med dig att du har en ledning som inte finns på kartor är det bra om det meddelas i ett senare skede.

Det finns byggnormer som reglerar detta, trycket får inte överstiga 10 kg. Sörmland Vatten kommer inte att göra några besiktningar i fastigheter. Och vattentrycket kommer inte överstiga byggnormens krav.

Normalt är det 0,5 meter från tomtgräns,

Man kan ställa det själv vid vattenmätaren men detta är något Sörmland Vatten inte hanterar.

Efter servisventilen kan en glimpostventil (tapp och länsventil) monteras för att tömma systemet i fastigheten vintertid.

Alla fastigheter får en egen LTA-pump.

Där verksamhetsområdena är inritade hittar du alla fastigheter inom området som ska anslutas. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområdet så kan de ställa en fråga till Sörmland Vatten om det är möjligt att ansluta sig.

Med förutsättning att dricksvattnet har motsvarande kvalité som det kommunala vattnet är det möjligt att behålla egen brunn, ansökning görs hos kommunens tillsynsmyndighet.

Om servisledningen är längre än 100 meter från förbindelsepunkten, och/eller det finns en gemensamhetsanläggning ska en mätarbrunn installeras.

Sörmland Vatten och Avfall AB ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i en brunn som på en mätarplats inomhus. Om du har en eller flera mätare i en vattenmätarbrunn är du också ansvarig för brunnen.

Mätarbrunnen ska ha en låsbar lätt manövrerbar lucka som är placerad 100 – 200 millimeter över markytan.

Läs mer om krav på vattenmätarbrunn här.

Avgifter och fakturor

Det är fastighetsägaren som betalar anläggningsavgiften. Är ni flera delägare är ni solidariskt ansvariga. Det innebär att var och en ansvarar för hela betalningen. Sörmland Vatten skickar i dessa fall ut fakturan till en av er. Ni fördelar själva avgiften er emellan.

Om en fastighetsägare kan visa att avgiften är särskilt betungande, och godtagbar säkerhet kan ställas, kan en delbetalning av anläggningsavgiften göras under 10 år.

Den genomsnittliga kostnaden är ca 200 000. Avgiften beror bland annat på hur många bostäder du vill ansluta, storlek på tomten och vilka tjänster du vill ha.
Du kan räkna ut din ungefärliga kostnad här.

Rotavdrag kan göras om den möjligheten finns vid tidpunkten för installationen på den egna fastigheten. Skatteverket har ytterligare information.

Till Skatteverkets hemsida

Hur stor brukningsavgiften blir beror på hur mycket vatten du använder och vilka vattentjänster du använder. Brukningsavgiften är indelad i två fasta avgifter (en fast och en per antal bostadsenheter) och en rörlig avgift (beroende på hur mycket vatten som förbrukas).

Avgiftsskyldighet på brukningsavgiften gäller även om du inte har anslutit fastigheten till VA.

 

Ja, när anläggningsavgiften är betald så monteras en vattenmätare dit och sedan kopplas vattnet in.

Undantag kan ske i så kallade omvandlingsområden.

Vi skickar fakturan till den som är ägare av fastigheten när vi fakturerar. Om ni är flera fastighetsägare kommer en ägare att få fakturan men alla delägare är solidariskt betalningsansvariga. Vid en försäljning får säljaren och köparen göra egna överenskommelser om betalningen.

Kontakta Sörmland Vattens kundservice för att diskutera betalningsalternativ. Vi kan hjälpa dig med anstånd eller avbetalningsplan.

Vatten och avlopp är taxefinansierade och då innebär det att kostnaderna fördelas på VA-kollektivet.

Allt innanför förbindelsepunkten bekostas av fastighetsägaren.

El och nergrävning står fastighetsägaren för resten är driftkostnader för VA-huvudmannen.

Nej, det är samma anläggningskostnad.

Fastighetsägaren.

Ja det kan ske, då anläggningsavgiften debiteras efter gällande VA-taxa.

Alla fastigheter är unika och därför varierar anläggningsavgiften. Den genomsnittliga anläggningsavgiften 200 000 kr.
I anläggningsavgiften finns fyra delar som ligger till grund för beräkningen.

  • servisavgift – antal vattentjänster som ska anslutas: vatten, spillvatten och dagvatten.
  • förbindelsepunktsavgift – upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledning.
  • tomtyteavgift – fastighetens yta i kvadratmeter.
  • lägenhetsavgift – antal bostadsenheter på fastigheten.
  • Summan av servisavgift, förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift får inte överstiga tomtyteavgiften. Det finns ett maxtak som träder in om din fastighet är större än 2500 m².
  • Vi hämtar våra uppgifter om fastigheten från fastighetsregistret.

När områdesledningarna och din förbindelsepunkt är klar för att användas meddelar Sörmland Vatten dig om det. Meddelandet om att din förbindelsepunkt är upprättad (ett brev samt karta) är en rättshandling.

Avgiftsskyldighet inträder när vattenmätaren är monterad i fastigheten och då fakturerar Sörmland Vatten anläggningsavgiften.

De som inte kopplar in sig på VA inom ett år blir automatiskt debiterade efter möjligt datum för inkoppling av VA.