Frågor och svar om allmänt VA

Allmänna om utbyggnaden

Hur kommer utbyggnaden att ske?
Utbyggnaden och anslutningar kommer att ske i etapper. Tidsplanen kommer att presenteras på vår hemsida.

Varför allmänt VA?
Kommunen ansvarar för att ordna vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i befintlig eller blivande bebyggelse. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

Vem ansvarar för utbyggnaden?
Sörmland Vatten har uppdraget att bygga ut vatten och avlopp i området fram till alla fastigheter.

Hur mycket kommer det att kosta?
Anläggningsavgiften debiteras enligt då gällande VA-taxan, vilket gör att vi idag inte kan säga exakt vad varje enskild fastighetsägare kommer att få betala. Läs mer under fliken ”vad kostar det?”.

Måste alla fastighetsägare ansluta sig?
Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska anslutas till VA-nätet. Det är ingen skillnad på permanentboende, fritidshus eller obebyggda fastigheter.

När ska jag betala?
När utbyggnaden till din fastighetsgräns är avslutad och du via brev fått information om förbindelsepunktens läge samt fått faktura på anläggningsavgiften.

Hur långt gräver Sörmland Vatten?
Vi gräver fram till tomtgräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA- anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Kan jag använda ROT avdrag?
Rotavdrag kan göras om den möjligheten finns vid tidpunkten för installationen på den egna fastigheten. Skatteverket har ytterligare information, www.skatteverket.se.

Vad är lätt trycksatt avlopp (LTA)?
Många fastigheter kommer att anslutas till avloppsledningsnätet med hjälp av tekniken lätt trycksatt avlopp (LTA). För dig som fastighetsägare innebär det att en brunn med pump ska grävas ner på fastigheten. I de fall ett självfallssystem kan anläggas behövs inte en LTA-anläggning.

Vart placeras LTA-anläggningen?
Placeringen av LTA-anläggningen och dess utrustning beslutar Sörmland Vatten i samråd med fastighetsägaren. LTA-anläggningen placeras utomhus så att den är lättåtkomlig för tillsyn och service året om, även vintertid genom snöröjning.

Vem monterar/sköter LTA-anläggningen?
Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning av LTA-anläggningen. För att systemet ska fungera är det viktigt att denna placeras lodrätt så att pumpen kan arbeta på rätt sätt och att spillvattnet från huset rinner rätt väg. Fastighetsägaren ansvarar också för att el från fastighetens elcentral är framdragen till LTA-anläggningen så att pumpen kan kopplas in. Sörmland Vatten ansvarar för själva inkopplingen och utför funktionskontroll. Sörmland Vatten äger LTA-anläggningen och står för underhåll och service.

Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att LTA-anläggningen är tillgänglig för underhåll året om.

Sluttömning
När allmänt VA är inkopplat måste du som fastighetsägare kontakta Sörmland Vatten för en sluttömning av din gamla anläggning. Har du en trekammarbrunn ska den sluttömmas och fyllas med sand alternativt grävas bort.

Avgifter och fakturor

Vem betalar?
Det är fastighetsägaren som betalar anläggningsavgiften. Är ni flera delägare är ni solidariskt ansvariga. Det innebär att var och en ansvarar för hela betalningen. Sörmland Vatten skickar i dessa fall ut fakturan till en av er. Ni fördelar själva avgiften er emellan.

Vad händer om jag inte har råd med anläggningsavgiften?
Om en fastighetsägare kan visa att avgiften är särskilt betungande, och godtagbar säkerhet kan ställas, kan en delbetalning av anläggningsavgiften göras under 10 år.

Vad kostar det att ansluta sig till VA-nätet?
Den genomsnittliga kostnaden är ca 200 000. Avgiften beror bland annat på hur många bostäder du vill ansluta, storlek på tomten och vilka tjänster du vill ha.

Hur mycket betalar jag i brukningsavgift?
Hur stor brukningsavgiften blir beror på hur mycket vatten du använder och vilka vattentjänster du använder. Brukningsavgiften är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift.

Jag ska sälja min fastighet, kan ni skicka fakturan till nya ägaren?
Vi skickar fakturan till den som är ägare av fastigheten när vi fakturerar. Om ni är flera fastighetsägare kommer en ägare att få fakturan men alla delägare är solidariskt betalningsansvariga. Vid en försäljning får säljaren och köparen göra egna överenskommelser om betalningen.

Jag kan inte betala fakturan när den förfaller, vad ska jag göra?
Kontakta Sörmland Vattens kundservice för att diskutera betalningsalternativ. Vi kan hjälpa dig med anstånd eller avbetalningsplan.

Varför betalar jag och min granne olika summor?
Alla fastigheter är unika och därför varierar anläggningsavgiften. Den genomsnittliga anläggningsavgiften 200 000 kr. I anläggningsavgiften finns fyra delar som ligger till grund för beräkningen.

•     servisavgift – antal vattentjänster som ska anslutas: vatten, spillvatten och dagvatten

•     förbindelsepunktsavgift – upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledning

•     tomtyteavgift – fastighetens yta i kvadratmeter

•     lägenhetsavgift – antal bostadsenheter på fastigheten

Summan av servisavgift, förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift får inte överstiga tomtyteavgiften. Det finns ett maxtak som träder in om din fastighet är större än 4800 m2.

Vi hämtar våra uppgifter om fastigheten från fastighetsregistret.

Jag vill ansluta mig nästa år, kan jag betala fakturan då?
När områdesledningarna och din förbindelsepunkt är klar för att användas meddelar Sörmland Vatten dig om det. Meddelandet om att din förbindelsepunkt är upprättad (ett brev samt karta) är en rättshandling som kommer tillsammans med fakturan.

Avgiftsskyldighet inträder när du har fått meddelande om att förbindelsepunkten är upprättad och då får Sörmland Vatten fakturera anläggningsavgiften.