Frågor och svar om allmänt VA

Allmänna om utbyggnaden

Varför allmänt VA?
Kommunen ansvarar för att ordna vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i befintlig eller blivande bebyggelse. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

Vem ansvarar för utbyggnaden?
Sörmland Vatten har uppdraget att bygga ut vatten och avlopp i området fram till alla fastigheter.

Måste alla fastighetsägare ansluta sig?
Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska anslutas till VA-nätet. Det är ingen skillnad på permanentboende, fritidshus eller obebyggda fastigheter.

Hur långt gräver Sörmland Vatten?
Vi gräver fram till tomtgräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA- anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen.

Vad är lätt trycksatt avlopp (LTA)?
Många fastigheter kommer att anslutas till avloppsledningsnätet med hjälp av tekniken lätt trycksatt avlopp (LTA). För dig som fastighetsägare innebär det att en brunn med pump ska grävas ner på fastigheten. I de fall ett självfallssystem kan anläggas behövs inte en LTA-anläggning.

Vart placeras LTA-anläggningen?
Placeringen av LTA-anläggningen och dess utrustning beslutar Sörmland Vatten i samråd med fastighetsägaren. LTA-anläggningen placeras utomhus så att den är lättåtkomlig för tillsyn och service året om, även vintertid genom snöröjning.

Vem monterar/sköter LTA-anläggningen?
Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning av LTA-anläggningen. För att systemet ska fungera är det viktigt att denna placeras lodrätt så att pumpen kan arbeta på rätt sätt och att spillvattnet från huset rinner rätt väg. Fastighetsägaren ansvarar också för att el från fastighetens elcentral är framdragen till LTA-anläggningen så att pumpen kan kopplas in. Sörmland Vatten ansvarar för själva inkopplingen och utför funktionskontroll. Sörmland Vatten äger LTA-anläggningen och står för underhåll och service.

Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att LTA-anläggningen är tillgänglig för underhåll året om.

Sluttömning
När allmänt VA är inkopplat måste du som fastighetsägare kontakta Sörmland Vatten för en sluttömning av din gamla anläggning. Har du en trekammarbrunn ska den sluttömmas och fyllas med sand alternativt grävas bort.

Varför är tomtytan en parameter för anläggningsavgiften?
Anläggningsavgiften ska täcka utbyggnadskostnaden för området. Ju större tomter fastigheterna har ju färre fastigheter får man in efter en ledningssträcka. VA-taxan följer Svenskt Vattens basförslag. Där anläggningsavgiften bygger på servisavgift, förbindelsepunkt, lägenhetsavgift samt tomtyteavgift.

Varför ska man lämna in en servisanmälan?
Vi vill veta vem som är fastighetsägare, fakturaadress etc.

När ska man lämna in en servisanmälan?
2-3 månader innan du önskar ha vatten i kranen.

Tillhandahåller Sörmland Vatten LTA-brunnarna?
Ja.

Finns det skriftlig information om installation av LTA-pump?
Ja det levereras med installationsanvisningar med LTA-pumpen.

Räknas sjötomt med i tomtyta eller endast landyta?
Endast landyta inkluderas i tomtytan.

Kommer pumpstationen bli anpassad till miljön i omgivningen där den placeras?
Ja.

Kommer samhällsviktiga funktioner som ex. räddningstjänst få ta del av information om omledning av trafik?
Ja.

Hur hanteras buskar med mera utanför tomtgräns?
De kommer att tas bort men diskuteras med fastighetsägare först.

Vem bestämmer vilken LTA-anläggning det ska vara?
Vi kommer ha en pump som är standard med anledning av att effektivisera service och drift på anläggningen i framtiden.

Får man som fastighetsägare hjälp var LTA-anläggningen ska placeras?
Det är en dialog mellan huvudman och fastighetsägare.

Behöver det vara tillgängligt med en lastbil till pumpen för service?
Placeringen av pumpen behöver vara anpassat till arbetsmiljön för service därför sker placeringen i samråd. Men lastbil ska inte kunna köra hela vägen fram till LTA.

Vad händer om man har en lägenhet vid driftsättning och sedan har två efter några år, blir det en extra avgift?
Ja, det blir en extra lägenhetsavgift.

Betalar ni hyra till föreningen för marken som pumpstationen kommer placeras?
Sörmland Vatten har ledningsrätt för ledningarna, dess tillhörande anordningar samt för pumpstationer och tryckstegringsstationen. Intrångsersättning baserad på Lantmäteriets värderingsprinciper har betalats ut till tomtägareföreningen.

Om huset man har byggs till med en yta motsvarande storleken på ett Atterfallshus, vad gäller då med extra avgift?
Om befintligt bostadshus byggs ut vad gäller då med tilläggsavgift. Om befintligt hus byggs ut tillkommer ingen extra avgift. Bygger man till ett Atterfallshus som innehåller pentry och wc så tillkommer en lägenhetsavgift.

Från det att anslutningsmöjligheten finns, hur lång tid har fastigheten på sig att ansluta sig?
VA-bolaget ger fastighetsägaren 1 år på sig att ansluta sig efter att förbindelsepunkten är meddelad. Därefter lämnas ärendet till tillsynsmyndigheten för hantering.

Hur djupt ska man gräva på tomten?
Vi rekommenderar cirka 1.4 meter djupt i naturmark och 1,8 i hårdgjord yta.

De som har separett, är det något speciellt de ska tänka på?
De har troliga inga ledningar alls på tomten utan måste gräva från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Ett tips är att även de utan separett ser över sina befintliga ledningar innan man kopplar in sig på nytt VA.

Måste alla fastigheter i området ansluta sig?
Ja, när det är bildat ett verksamhetsområde så för vatten och spillvatten så ska alla anslutas, man kan få ”dispens” från att dra in dricksvatten om man har en egen brunn och kan påvisa att man har ett godkänt vatten.

Hur kommer man i kontakt med “rätt person” i Sörmland Vatten?
All kontakt sker via kundservice, som sedan kopplar till rätt person.

Ingår konsolen till vattenmätaren?
Nej, den står fastighetsägaren för.

Vad innebär pump och självfall?
Pump innebär att vi tillhandahåller en LTA-pump (en liten pumpstation) men fastighetsägare får själv gräva ner den i samband med det övriga ledningsarbetet i området medans vid självfall så sätter vi av en brunn vid tomtgräns som ni får lägga ledning med lutning från huset till. Får man en LTA  pump är man inte i det behovet att ledningen behöver luta från pumpen ut till vår ledning eftersom det trycks iväg.

Jag har en skafttomt hur påverkar det taxan?
Ytan som används är det som är inskrivet hos Lantmäteriet dock max 2000 m2 .

Om jag inte har råd med anläggningsavgiften måste jag då ”slumpa” bort fastigheten?
Tyvärr kan det bli så att man får sälja fastigheten till rådande marknadspris.

Om det behöver sprängas på fastigheten, vem bekostar detta? Kan man anpassa anslutningspunkten till annan del av fastigheten om sprängning då kan undvikas?
Ja det är möjligt att flytta förbindelsepunkten om sprängning kan undvikas. Om det trots allt måste sprängas så bekostas det av fastighetsägaren.

Om man äger två tomter varav en är obebodd, är det då ekonomiskt bättre att slå ihop tomterna med tanke på anläggningsavgifter?
Ja. Då man gör en anslutning per tomt.

Vi som endast är i området på sommaren, kommer vi få en annan taxa?
Nej, det är samma taxa oavsett om du är i fastigheten jämt eller bara en period av året. Det du kan påverka själv är förbrukningsdelen i VA-taxan.

Har det kommunala vattnet högre tryck? Kommer Sörmland Vatten göra besiktningar i fastigheten?
Det finns byggnormer som reglerar detta, trycket får inte överstiga 10 kg. Sörmland Vatten kommer inte att göra några besiktningar i fastigheter. Och vattentrycket kommer inte överstiga byggnormens krav.

Förbindelsepunkt är det alltid tomtgräns?
Normalt är det 0,5 meter från tomtgräns,

Kan man ställa vattentrycket själv?
Man kan ställa det själv vid vattenmätaren men detta är något Sörmland Vatten inte hanterar.

Detta är sommarstugeområde, många har inte full värme på vintern och har idag avstängningskranar i marken, kan man stänga av även efter anslutningen till kommunalt.
En vattenmätare ska sitta frostfritt, Sörmland Vatten lägger ut information om utrymmet för vattenmätaren på hemsidan gällande mått etc. Serviceventiler i marken är inget vi förordar.Tips! Det går att sätta en vattenmätare i mätarbrunn.

Ledningar som ligger i marken nu vad händer om de grävs av?
Vi kontaktar de ledningsägare vi känner till för utsättning av befintliga ledningar/kablar innan arbetet påbörjas. Ambitionen är självklart att inte gräva av, men om olyckan är framme och en avgrävning sker så hanterar vi det enligt normala regler. Men vet du med dig att du har en ledning som inte finns på kartor är det bra om det meddelas i ett senare skede.

LTA-pumpar när det blir aktuellt får man en egen eller delar flera fastigheter på en pump?
Där det blir aktuellt kommer alla få en varsin,

Är några fastigheter undantagna kravet att ansluta sig?
Se kartan där verksamhetsområdena är inritade, alla fastigheter inom området ska anslutas. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområdet så kan de ställa en fråga till Sörmland Vatten om det är möjligt att ansluta sig.

Om man har egen dricksvattenbrunn och vill behålla den, går det och hur gör man då?
Med förutsättning att dricksvattnet har motsvarande kvalité som det kommunala vattnet är det möjligt att behålla egen brunn, ansökning görs hos kommunens tillsynsmyndighet. Du kommer dock få krav att betala anslutningsavgiften oavsett hur du väljer att göra.

Avgifter och fakturor

Vem betalar?
Det är fastighetsägaren som betalar anläggningsavgiften. Är ni flera delägare är ni solidariskt ansvariga. Det innebär att var och en ansvarar för hela betalningen. Sörmland Vatten skickar i dessa fall ut fakturan till en av er. Ni fördelar själva avgiften er emellan.

Vad händer om jag inte har råd med anläggningsavgiften?
Om en fastighetsägare kan visa att avgiften är särskilt betungande, och godtagbar säkerhet kan ställas, kan en delbetalning av anläggningsavgiften göras under 10 år.

Vad kostar det att ansluta sig till VA-nätet?
Den genomsnittliga kostnaden är ca 200 000. Avgiften beror bland annat på hur många bostäder du vill ansluta, storlek på tomten och vilka tjänster du vill ha. Du kan räkna ut din ungefärliga kostnad här.

Kan jag använda ROT avdrag?
Rotavdrag kan göras om den möjligheten finns vid tidpunkten för installationen på den egna fastigheten. Skatteverket har ytterligare information, www.skatteverket.se.

Hur mycket betalar jag i brukningsavgift?
Hur stor brukningsavgiften blir beror på hur mycket vatten du använder och vilka vattentjänster du använder. Brukningsavgiften är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift.

Betalar man innan man får vatten?
Ja, när anläggningsavgiften är betald så monteras en vattenmätare dit och sedan kopplas vattnet in.

Jag ska sälja min fastighet, kan ni skicka fakturan till nya ägaren?
Vi skickar fakturan till den som är ägare av fastigheten när vi fakturerar. Om ni är flera fastighetsägare kommer en ägare att få fakturan men alla delägare är solidariskt betalningsansvariga. Vid en försäljning får säljaren och köparen göra egna överenskommelser om betalningen.

Jag kan inte betala fakturan när den förfaller, vad ska jag göra?
Kontakta Sörmland Vattens kundservice för att diskutera betalningsalternativ. Vi kan hjälpa dig med anstånd eller avbetalningsplan.

Det är stora kostnader för reningsverk och vattenverks reparationer, hur fördelas de på områdets anläggningsavgifter?
Vatten och avlopp är taxefinansierade och då innebär det att kostnaderna fördelas på VA-kollektivet.

Vem betalar grävningen från förbindelsepunkt till fastighet?
Allt innanför förbindelsepunkten bekostas av fastighetsägaren.

Är det något mer än el till LTA-pumpar som fastighetsägaren finansierar?
El och nergrävning står fastighetsägaren för resten är driftkostnader för VA-huvudmannen.

Kommer de fastigheter som får en LTA-pump få högre anläggningskostnader än de som har självfall?
Nej, det är samma anläggningskostnad.

Vem står för rörkostnader inne på fastigheten?
Fastighetsägaren.

Om en fastighet ansluts ett år och en annan fastighet ansluts året efter kan det innebära att de fastigheterna betalar olika summa i anläggningsavgift?
Ja det kan ske, då anläggningsavgiften debiteras efter gällande VA-taxa.

Varför betalar jag och min granne olika summor?
Alla fastigheter är unika och därför varierar anläggningsavgiften. Den genomsnittliga anläggningsavgiften 200 000 kr. I anläggningsavgiften finns fyra delar som ligger till grund för beräkningen.

•     servisavgift – antal vattentjänster som ska anslutas: vatten, spillvatten och dagvatten

•     förbindelsepunktsavgift – upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledning

•     tomtyteavgift – fastighetens yta i kvadratmeter

•     lägenhetsavgift – antal bostadsenheter på fastigheten

Summan av servisavgift, förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift får inte överstiga tomtyteavgiften. Det finns ett maxtak som träder in om din fastighet är större än 4800 m2.

Vi hämtar våra uppgifter om fastigheten från fastighetsregistret.

Jag vill ansluta mig nästa år, kan jag betala fakturan då?
När områdesledningarna och din förbindelsepunkt är klar för att användas meddelar Sörmland Vatten dig om det. Meddelandet om att din förbindelsepunkt är upprättad (ett brev samt karta) är en rättshandling som kommer tillsammans med fakturan.

Avgiftsskyldighet inträder när du har fått meddelande om att förbindelsepunkten är upprättad och då får Sörmland Vatten fakturera anläggningsavgiften.