Frågor och svar Orrhammar

Hoppas du hittar svar på din fråga här.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Frågor och svar Orrhammar

Allmänna frågor om utbyggnaden

Allmänna frågor och svar

Inmätningen av ledningsnätet pågår under flera veckor och förbindelsepunktskartan skickas ut till alla fastighetsägare i takt med att inmätningen av din fastighet blir klar. Det kan medföra att vissa fastigheter får sin karta tidigare eller senare i processen.

Har du inte meddelat din mätarställning till Orrhammars tomtägarförening den 31 oktober kommer vi behöva debitera enligt schablon från 1 november fram till det datum din nya vattenmätare blir installerad. Vi läser av din gamla mätare i samband med att vi sätter upp den nya mätaren. Efter det kommer din förbrukning att faktureras ifrån oss.

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. I ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser coh vilken taxa som gäller vid anslutningen.

Kommunen ansvarar för att ordna vattenförsörjning och avlopp med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i befintlig eller blivande bebyggelse. Utbyggnaden ska trygga en långsiktigt hållbar VA-lösning som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.

All kontakt sker via kundservice, som sedan kopplar till rätt person. Du når kundservice på telefon 0150 800 100 eller kundservice@sormlandvatten.se.

Nej, den står fastighetsägaren för.

Nej, det är samma taxa oavsett om du är i fastigheten jämt eller bara en period av året. Det du kan påverka själv är förbrukningsdelen i VA-taxan.

Normalt är det 0,5 meter från tomtgräns,

Efter servisventilen kan en glimpostventil (tapp och länsventil) monteras för att tömma systemet i fastigheten vintertid.

Ja, vi skickar sms till de fastigheter som berörs. Det krävs att du har registrerat ditt mobilnummer via vår tjänst. Är du inte redan registrerad så kan du registrera dig här på hemsidan.

Registrera mobilnummer

Alla krypgrunder har olika förutsättningar för om en vattenmätare kan godkännas för placering där eller inte.

Om servisledningen är längre än 100 meter från förbindelsepunkten, och/eller det finns en gemensamhetsanläggning ska en mätarbrunn installeras.

Sörmland Vatten och Avfall AB ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i en brunn som på en mätarplats inomhus. Om du har en eller flera mätare i en vattenmätarbrunn är du också ansvarig för brunnen.

Mätarbrunnen ska ha en låsbar lätt manövrerbar lucka som är placerad 100 – 200 millimeter över markytan.

Läs mer om krav på vattenmätarbrunn här.

Frågor och svar från informationsmötet 22 september

Vi har en karta men ibland finns det avvikelser. Den kan vara flyttad och inte ändrad i kartan och vara överväxt/ligga i en häck med mera. Men om ni vet var den sitter är vi tacksamma om ni kan märka ut den men det är inget krav.

För tillfället går det boka tid fyra veckor framåt i tiden och vi kommer framöver erbjuda
bokningsbara tider inom en period om tre veckor.

Detta för att kunna effektivisera arbetsinsatsen på plats samt miljöskäl.

Gällande ledningsrätter så kommer vi ta kontakt med er.

Vi rekommenderar en horisontell vattenmätare för exaktare mätning. I vissa fall kan det vara nödvändigt med ett alternativt montage.

När ni iordningställer mätarplatsen så ska den gamla mätaren återmonteras för att sen läsas av när vi sätter den nya mätaren. När det gäller plomberingen av era gamla mätare så kan ni bryta den men informera gärna er VA grupp när ni gör det.

Ni behöver inte göra något innan vi kommer och inventerar er fastighet.

Nej, vi ser gärna att vi genomför ett inventeringsmöte på plats och går igenom allt innan bytet. Om mätarplatsen uppfyller gällande krav så försöker vi i mån av tid byta mätaren redan vid detta tillfälle.

Avgifter och fakturor

Rotavdrag kan göras om den möjligheten finns vid tidpunkten för installationen på den egna fastigheten. Skatteverket har ytterligare information.

Till Skatteverkets hemsida

Hur stor brukningsavgiften blir beror på hur mycket vatten du använder och vilka vattentjänster du använder. Brukningsavgiften är indelad i två fasta avgifter (en fast och en per antal bostadsenheter) och en rörlig avgift (beroende på hur mycket vatten som förbrukas).

Avgiftsskyldighet på brukningsavgiften gäller även om du inte har anslutit fastigheten till VA.

 

Vi skickar fakturan till den som är ägare av fastigheten när vi fakturerar. Om ni är flera fastighetsägare kommer en ägare att få fakturan men alla delägare är solidariskt betalningsansvariga. Vid en försäljning får säljaren och köparen göra egna överenskommelser om betalningen.

Vatten och avlopp är taxefinansierade och då innebär det att kostnaderna fördelas på VA-kollektivet.

Allt innanför förbindelsepunkten bekostas av fastighetsägaren.

Fastighetsägaren.