Hemsortering

Genom hemsortering bidrar du till att spara på naturens resurser, till glädje för framtida generationer. Ditt avfall blir en del av kretsloppet eftersom det tas om hand och återvinns till nya material.

Uppdaterad: 2024-05-27

Vi på Sörmland Vatten i samverkan med våra tre ägarkommuner genomför den största förändringen i renhållningens historia – införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar, som vi valt att kalla hemsortering. Det innebär ökad service för invånarna som får enklare att sortera sitt avfall och sina förpackningar hemma, men självklart också ökad återvinning och minskade avfallsmängder som resultat. Senast 1 januari 2027 kommer vi börja att hemsortera!

Kommunfullmäktige i respektive kommun har beslutat att fastighetsnära insamling ska ske i ett så kallat fyrfackssystem. Det innebär att om du bor i villa, fritidshus, radhus eller kedjehus hämtas avfallet i åtta olika fraktioner i dessa två fyrfackskärl som placeras hemma hos dig för matavfall i grön påse, restavfall, papper-, plast-, och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas och returpapper. Utöver dessa finns också möjlighet att samla in batterier, småelektronik och ljuskällor i en elbox som fylls på med materialet inomhus och sedan hängs på ett av avfallskärlen vid tömning.

Här sammanfattas vad förändringen innebär

Vad innebär hemsortering?

Du som bor i villa, fritidshus, radhus eller kedjehus har idag ett avfallskärl där du lägger dina påsar med restavfall och den gröna påsen med matavfall. Du kommer senast 2027 att istället få två nya avfallskärl med fyra fack i varje att hemsortera i. Matavfallet ska fortsatt sorteras ut i gröna påsen men ska separeras från restavfallet och läggas i ett eget fack.

I dina två nya kärl kommer du kunna sortera:

 • matavfall i gröna påsen (i ett eget fack)
 • restavfall (i valfri knuten påse)
 • pappersförpackningar
 • plastförpackningar
 • metallförpackningar
 • färgade glasförpackningar
 • ofärgade glasförpackningar
 • returpapper (tidningar)

Du kommer också få en elbox som du förvarar inne för att samla småelektronik, ljuskällor och batterier i. När den är full hänger du ut den på det ena kärlet för tömning.

Hur ser fördelningen ut i de två avfallskärlen?

Varför byter vi ut nuvarande kärl mot nya större kärl?

Sveriges regering beslutade i juni 2022 om nya regler som ska göra det enklare för hushåll att sortera sitt förpackningsavfall. Förordningen säger bland annat att alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av pappers-, plast-, metall- och färgade och ofärgade glasförpackningar från och med 1 januari 2027. Syftet med förordningen är dels att öka återvinningen av förpackningar och dels att säkerställa att förpackningar tas om hand på ett bra och miljövänligt sätt.

Är det frivilligt att byta avfallskärl och hemsortera?

Nej, du kan inte välja bort de nya avfallskärlen eller att sortera förpackningar.

När ställer vi ut de nya avfallskärlen?

Planen är att vi ska ställa ut avfallskärlen under andra halvan av 2026.

När kommer avfallskärlen att tömmas?

Avfallskärl ett som innehåller bland annat restavfall kommer att tömmas en gång i månaden, det vill säga var fjärde vecka. Avfallskärl två som bland annat innehåller gröna påsen med matavfall kommer att tömmas två gånger i månaden, det vill säga varannan vecka.

Vad gör vi med de mest skrymmande förpackningarna?

Du kommer fortsatt kunna besöka en återvinningsstation för att lämna dina skrymmande förpackningar som till exempel en pappersförpackning från en TV eller ett kylskåp.

 Vad är det för mått på de nya avfallskärlen för hemsortering?

Varje avfallskärl är 77 cm bred, 107 cm hög och 85 cm djup. Totala bredden för de två avfallskärlen är 154 cm.
Varje avfallskärl rymmer 370 liter.

För att kärlen ska få plats bredvid varandra behöver uppställningsplatsen vara:
Bredd: 180 cm
Höjd: 110 cm (höjd med lock öppet är 180 cm)
Djup: 100 cm

Hur ska avfallskärlen placeras?

Kärlen kommer inte att tömmas vid samma tillfälle, så båda kärlen behöver inte nödvändigtvis få plats där du har ditt kärl idag. Till exempel kan avfallskärl ett med tömning en gång i månaden (var fjärde vecka) ställas undan för att sedan ställas fram på tömningsdagen. Kom dock ihåg att ställa fram rätt kärl vid rätt tillfälle.

Vid tömning ska kärlen vara placerade med handtaget mot platsen där sopbilen placeras för att tömma kärlen.

Varför just detta fyrfackssystem?
– Den här tekniken är ett beprövat system med stor kundnöjdhet och är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Invånarna och miljön har allt att vinna på att det blir enkelt att sortera sitt avfall. Behovet av att åka till en återvinningsstation minskar, säger Emil Pantzar, affärsområdeschef Renhållning.

Se inslaget med Emil på SVT Nyheter Sörmland här: Så ska det bli enklare att sortera förpackningar – nya tunnor med fyra fack | SVT Nyheter

För fler frågor och svar besök:

Forumet

 

Här kommer några enkla tips!

 • Vik ihop förpackningarna ordentligt.
 • Knyt dubbelknut på restavfallspåsarna.
 • Lägg matavfall i gröna påsen, knyt dubbelknut och lägg sedan i sitt eget fack i avfallskärlet.
 • Förvara och fyll elboxen inomhus, häng sedan ut den på avfallskärlet för tömning.
 • Tvätta ur avfallskärlet regelbundet.