Ska du bygga till eller renovera?

Det här är viktigt att tänka på när den nya byggnaden ska anslutas till allmänt vatten och avlopp.

Vid renovering av befintlig byggnad

Vid redan befintliga komplementbyggnader på fastigheten som byggs om eller där nyttan förändras ska en servisanmälan skickas in till oss.

Du hittar servisanmälan här.

Checklista för anslutning av vatten- och avlopp i en komplementbostad

  • Skicka in en servisanmälan till oss i god tid före byggstart. En ritning över ledningsdragningen ska bifogas, vi kan inte behandla din ansökan utan den.
  • En faktura för tillkommande lägenhetsavgift skickas ut och ska vara betald innan inkoppling.
  • Anmäl att bygget är klart till oss via kundservice@sormlandvatten.se och ange om eventuellt ytterligare vattenmätare ska installeras.

Vid tillbyggnad på din fastighet som t ex Attefallshus

Ska du koppla in vatten- och avlopp i ditt Attefallshus så gäller nedan.

  • Placera den nya vattenledningen efter vattenmätaren. Allt inkommande vatten ska mätas via en vattenmätare.
  • Den nya vattenledningen ska vara kopplad efter vattenmätaren, det vill säga efter redan befintlig vattenmätare. I vissa fall kan det vara nödvändigt att anlägga en ny mätarplats som mätarbrunn alternativt vattenmätare i tillbyggnaden. Den nya spillvattenledningen (avlopp) ska kopplas på befintlig spillvattenledning inom tomten. Det är bra om anslutning sker via en rensbrunn.
  • Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till allmänna spillvattenledningen. Om fastigheten har en allmän anslutningspunkt till dagvattennätet ska dagvattnet kopplas dit.

Tänk på att vattentrycket kan försämras om en ny byggnad ligger högre upp och längre ifrån förbindelsepunkten vid tomtgränsen.

Tillkommande avgifter för VA

Komplementbostaden (Attefallshuset) räknas som en lägenhet/bostad ur VA-synpunkt om det finns kök/pentry och toalett. Om komplementbostaden räknas som en egen lägenhet/bostad tillkommer en lägenhetsavgift enligt gällande VA-taxa. Fullständig VA-taxa hittar du här.