Vattenmätare

Nästan samtliga fastigheter som har allmänt vatten har en vattenmätare placerad i huset.

Bild på en vattenmätare.

Om vattenmätaren

Vattenmätaren tillhandahålls av VA-huvudmannen och förblir dennes egendom. De allra flesta hushåll med allmänt vatten och avlopp har en vattenmätare installerad i sin fastighet. Den mäter hur mycket vatten som förbrukas och hur mycket du ska betala i rörlig avgift. I de fall mätare saknas betalas en schablonavgift.

Avläsning 

Rapportera in din avläsning minst en gång per år. Antingen genom att fylla i ett självavläsningskort som skickas ut varje år eller här på vår hemsida.

Vattenmätaren anger förbrukningen i kubikmeter. Det är oftast 5 siffror och kan i vissa fall vara upp till 6 siffror, se bild nedan.
OBS! Utelämna inledande nollor och eventuella decimaler.

I detta exempel på vattenmätare nedan ska fastighetsägaren lämna in mätarställningen 749.

Om du inte läser av debiteras du enligt den senaste gjorda avläsningen vilket kan innebära onödigt stora kostnader. Ett tips är att alltid ta för vana att jämföra den beräknade mätarställningen på din faktura med vad mätaren visar. Ett avvikande avläsningsvärde kan vara en indikation på vattenläcka i din fastighet.

Vattenmätarbyte

För att säkerställa att vattenmätaren mäter rätt byts den ut regelbundet, vilket innebär ungefär var tionde år. Den skickas då iväg för provtryckning och kontrolleras att det har mätt korrekt under de år den varit i drift. Tekniker planerar mätarbyten per kommun/område och ett aviseringskort skickas ut i god tid innan planerat vattenmätarbyte. Om föreslagen tidpunkt inte passar finns kontaktuppgifter till teknikern på kortet så att du kan kontakta denna och boka om tiden.

Om teknikern inte fått tillgång till vattenmätaren vid utnämnd tid och inte heller blivit kontaktad av fastighetsägaren, debiteras fastighetsägaren en kostnad enligt gällande VA-taxa för ett förgäves besök.

Placering av vattenmätaren 

VA-huvudmannen ställer krav på platsen och utrymmet runt vattenmätaren. Mätaren ska vara möjlig att läsa av, underhållas och bytas. Enligt de allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, ABVA, är det fastighetsägarens ansvar att mätarplatsen är utformad på ett av oss godkänt sätt.

Att tänka på för platsen där vattenmätaren ska sitta:

  • En fast förankrad justerbar konsol med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren ska monteras.
  • Konsolen ska rymma mätare inklusive backventil. Mätaren finns i olika längder (bygglängd). Minsta bygglängd för våra mätare är 190 mm och max 220 mm, vilket är vanligast i en villa. För övriga byggnader/installationer kontakta Sörmland Vatten för hjälp med dimensionering och placering av mätare. (Vid lång ledningsdragning på tomtmark, före mätaren kan mätarbrunn vara nödvändig).
  • Platsen för mätaren ska vara skyddad mot frost, olämplig uppvärmning och yttre påverkan.
  • Platsen ska vara belyst och golvet samt närbeläget väggparti ska vara utfört så att det tål spill och läckage av vatten
  • Platsen ska vara lättåtkomlig och det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren, så att driftpersonal lätt kommer åt mätaren vid utbyte och service. Tänk på att du som fastighetsägare ska kunna läsa av mätaren på ett enkelt sätt.
  • Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.
  • Det är viktigt att du ser till att de avstängningsventilerna fungerar.

Swedac ställer krav på byte av vattenmätare och enligt rekommendationer från Svenskt Vatten bör en mätarplats ha en konsol som består av följande tre delar:

  1. Avstängningsventiler före och efter mätaren.
  2. En justerbar mätarkonsol (bygel) som sitter fast förankrad i exempelvis en vägg.
  3. En skjutbar kopplingshylsa (teleskopsdel).

Ansvarsområden vattenmätare

Detta är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisken vid efterkommande mätarbyten. Med detta i åtanke har Sörmland Vatten och Avfall beslutat att det ska finnas en konsol enligt beskrivningen på alla godkända mätarplatser. Ansvaret för att mätarplatsen uppfyller dessa krav ligger på dig som fastighetsägare.

Om du inte har plats för mätaren i din fastighet

Om det av olika skäl inte finns möjlighet att ha en mätare i fastigheten är alternativet att sätta en mätarbrunn på tomten. Sörmland Vatten ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i en brunn utomhus som på en mätarplats inomhus. Om du har en eller flera mätare i en vattenmätarbrunn är du också ansvarig för brunnen.

Mätarplatsens utformning

Illustration som visar mätarplatsens krav på placering.

 

Vattenmätaravläsning

Varje år ska din vattenmätare läsas av.

Lämna in din vattenmätaravläsning
Vattenmätare