Anslut en samfällighet

Anslut en samfällighet till den allmänna VA anläggningen.

Bild på en gammal vattenkran.

En vägledning – tre alternativ

Detta är en vägledning för fastigheter på landsbygden som vill ansluta till allmänt vatten- och/eller avlopp. Generellt sett finns det tre alternativ att lösa rening av avloppsvatten på landsbygden (och motsvarande för dricksvatten).

1. Enskilt avlopp, dvs en avloppsrening per fastighet.
2. Bilda en gemensamhetsanläggning där flera fastigheter (en förening eller samfällighet) går ihop om ett minireningsverk.
3. Allmänt avlopp, i form av anslutning till allmänt VA-nät som enskild fastighetsägare eller samfällighet.

Teckna avtal

Alla tätorter ingår i verksamhetsområde för allmänt VA, vilket innebär att Sörmland Vatten ansvarar för utbyggnad och skötsel av VA-nätet. Fastigheter på landsbygden kan bli anslutna till det allmänna VA-nätet efter att ha tecknat avtal med Sörmland Vatten.

Inför anslutningen gör Sörmland Vatten alltid en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet samt var det är lämpligast att anvisa en förbindelsepunkt. Fastighetsägaren eller föreningen betalar själv för grävning av ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt/anslutningspunkt. Fastighetsägaren/föreningen betalar VA-avgift enligt gällande taxa.

En gemensam lösning

Ta kontakt med grannar och eventuella befintliga samfälligheter, om det finns intresse för att ordna en gemensam lösning för vatten och/eller avlopp. Finns det intresse så bilda gärna en interimstyrelse som kan utreda förutsättningarna för att gå ihop i en samfällighet.

Finns behov av bredband?

Då är det ett bra tillfälle att samförlägga bredbandet med vatten och avlopp. Undersök om det finns EU-bidrag eller kommunala bidrag att söka till bredband.

Glöm inte slambrunnen

Finns det en slambrunn på fastigheten ska sluttömning beställas. Vänligen ring eller skicka e-post till Sörmland Vatten för sluttömning.

Lämna ansökan till Lantmäteriet

Lämna begäran till Lantmäteriet om att bilda en samfällighet för vatten och/eller avlopp. Lantmäteriet kan även ombilda en befintlig samfällighetsförening till vatten- och avloppsamfällighet, samt genomför lantmäteriförrättning vid behov.

Servisanmälan till Sörmland Vatten

När anmälan tagits emot skickar Sörmland Vatten en bekräftelse om att anmälan inkommit. Därefter upprättas ett avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parterna samt att en förbindelsepunkt för vatten och/eller avlopp upprättas och meddelas till samfälligheten.

Ta in konsulthjälp

Om arbetet känns för stort att ta hand om själva kan ett tips vara att ta hjälp utifrån. Arbetsuppgifter som en konsult kan bistå med är bland annat:

  • Organisation och information till fastighetsägare och allmänhet, t.ex. genom att lägga upp en hemsida för projektet.
  • Hjälpa styrelsen att värva fastigheter som kan ha nytta av att gå med i föreningen men visar svagt intresse.
  • Ta kontakt med Sörmland Vatten för att få offert för anslutningskostnad och kartor över området och möjliga anslutningspunkter.
  • Hitta bästa sträckningen.
  • Göra kostnadsberäkningar.
  • Hjälpa styrelsen att ta kontakt med fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen för att upprätta servitut.
  • Ta kontakt med och söka godkännande från andra berörda som t.ex. Trafikverket, ägare till el- och telekablar och andra ledningar, enskilda vägar (godkännande av respektive styrelse) och dikningsföretag (godkännande av respektive styrelse).
  • Projektera ledningar och anläggningar (t.ex. pumpstationer eller tryckstegrings-, tryckreduceringsstationer).
  • Beräkna föreningens kapacitetsbehov, det vill säga hur mycket dricksvatten man kommer behöva (liter per sekund) eller hur mycket avloppsvatten som kommer att släppas ut (liter per sekund), så att Sörmland Vatten kan hänvisa till en eller flera anslutningspunkter med tillräcklig kapacitet för föreningens behov.
  • Förbereda upphandling av entreprenör som kan genomföra ledningsbygget.

Gräva ner en mätarbrunn

För att kunna mäta vattenförbrukningen ska en mätarbrunn grävas ner i anslutning till förbindelsepunkten. Mätarbrunnens placering sker i samråd med huvudmannen. Mätarbrunnen står samfälligheten för. När allt är klart kontaktas Sörmland Vatten som då kommer ut på plats och monterar en mätare i brunnen för att kunna mäta förbrukningen. Mätaren tillhandahålls av Sörmland Vatten och förblir deras egendom. Årliga mätaravläsningar ska skickas in till Sörmland Vatten.

Påbörja byggnation

Teckna först ett avtal med en entreprenör. Påbörja sedan byggnation av vatten- och/eller avloppsledningar.

Faktura

Sörmland Vatten kommer att skicka en faktura till samfälligheten. Samfälligheten ansvarar sedan själva för att fakturera fastigheter som ingår i avtalet. Det gäller både anslutningsavgift och löpande förbrukning.

Länkar

www.avloppsguiden.se – små avlopp
www.lantmateriet.se
www.trafikverket.se
www.havochvatten.se