Avbetalningsplan för anläggningsavgift VA

Här kan du läsa hur du gör en ansökan för avbetalningsplan för anläggningsavgiften för allmänt vatten och avlopp.

Har du en fastighet som ska anslutas till allmänt vatten och avlopp kan du ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

När din fastighet ansluts till allmänt vatten och avlopp lämnas en förbindelsepunkt över från oss. Via den ansluter du din fastighet till vårt ledningsnät.

När vi lämnar över förbindelsepunkten ska fastighetsägaren betala en anläggningsavgift. Den ska täcka kostnader för utbyggnad av ledningsnätet och är en engångsavgift. Fastighetsägaren är skyldig att betala avgiften när en förbindelsepunkt för någon av tjänsterna dricksvatten, spill- eller dagvatten har upprättats.

Betalning

Normalt ska hela anläggningsavgiften betalas inom 30 dagar efter fakturadatum.

Avbetalningsplan

Fastighetsägare kan ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgiften på högst 10 år. Det erbjuds endast privatpersoner och kan inte nyttjas vid nybyggnation.

Så här går det till:

 • Ansökan om avbetalning kan göras när du har fått fakturan för anläggningsavgiften.
 • Undersök först andra alternativ till finansiering. Vi prövar bara ansökan om annan finansiering inte är möjlig.
 • Fastighetsägaren/-ägarna ska först kontakta en bank för förfrågan om banklån. Om inte sådan finansiering är möjlig prövar vi frågan om avbetalning. Du ska kunna styrka detta med skriftlig dokumentation från banken.
 • Med bank menar vi en bank som har tillstånd för bankverksamhet av Sveriges regering.

 

Gör så här för att ansöka (steg 1-6):

 1. Skicka in ett mejl till oss där du önskar att anläggningsavgiften ska betalas över en annan angiven period (från 1 till 10 år). Ange tydligt vilken fastighet det är samt vilka som är delägare och kontaktuppgifter till dessa. Bifoga också intyg från två banker om att banklån inte varit möjligt att erhålla.
 1. Skuldebrev upprättas om förutsättningarna för att erhålla en avbetalningsplan är uppfyllda. Vid delägande av fastigheten ska alla delägare stå som betalningsansvariga. Betalning sker månadsvis.
 1. Säkerhet ska lämnas i form av pantbrev i fastigheten alternativt via borgensåtagande från annan person. Ett pantbrev ska vara inom fastighetens marknadsvärde. Om inteckningarna i fastigheten överstiger taxeringsvärdet krävs en marknadsvärdering av fastigheten. Läs mer på Lantmäteriets hemsida.
 1. Avbetalningen ska slutamorteras inom en period av högst tio år. Ränta tillkommer
  enligt Räntelagen 5 §, det vill säga referensränta + två procentenheter.
 1. Den enskilde kan välja att reglera såväl hela som del av anläggningsavgiften med en avbetalningsplan. Den enskilde kan också välja att göra delbetalningar under Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt
  Räntelagen 6 §. Ifall fastighetsägaren/-ägarna inte fullgör sina skyldigheter går ärendet vidare till inkasso.
 1. VA-skulden, inklusive upplupen ränta, förfaller till betalning i sin helhet om fastigheten övergår till annan ägare. Säljs fastigheten måste alltså hela skulden som finns kvar betalas i sin helhet.

Alla handlingar rörande ansökan skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

eller mejlas till kundservice@sormlandvatten.se

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 0150-800 100.

 

Personuppgifter som behandlas vid kontakt med oss

– Namn
– Adress
– Fastighetsbeteckning
– E-postadress
– Personnummer
– Telefonnummer
– Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Sörmland Vatten och avfall AB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna utföra vårt uppdrag. Under hela tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring dataskydd.

Laglig grund för behandlingen

Då våra tjänster till dig är lagstadgade så är vår lagliga grund baserad på rättslig förpliktelse och vi eftersträvar att du som kund alltid ska känna dig trygg i din behandling hos oss.

Lagringstid

Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de sparas för olika lagkrav gällande bokföringslagen och arkivlagen. När den tiden passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (de kan inte knytas till dig) Vi har inte för avsikt att spara uppgifter längre än ändamål kräver och med hänsyn av gällande lagar och förordningar.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kundservice@sormlandvatten.se

Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten, besök www.imy.se

Personuppgiftsansvarig

Sörmland Vatten avfall och AB

Läs mer om vår GDPR och Integritetspolicy