LTA-anläggning

Här nedan finns information om vad en LTA-anläggning (lätt trycksatt avlopp) är, vilka ansvarsförhållanden som gäller samt tips och råd kring skötsel av anläggningen.

Bild på en nedgrävd LTA-anläggning.

Lätt trycksatt avlopp (LTA)

En LTA-anläggning är en pumpstation för spillvatten (bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten). Vid utbyggnad av det allmänna spillvattennätet kan LTA-anläggningar installeras om självfall inte är möjligt. Det innebär att en anläggning placeras på varje fastighet och spillvatten pumpas ut på ledningsnätet.

Eftersom anläggningen är ansluten till det allmänna spillvattennätet gäller allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), lagen om allmänna vattentjänster samt gällande överenskommelse mellan huvudman och fastighetsägare.

Huvudmannens ansvar

Huvudmannen (Sörmland Vatten) ansvarar för och äger LTA-anläggningen som finns installerad på fastigheten inom verksamhetsområdet. Huvudmannen står för service och underhåll av pumpen då den ses som en del av spillvattensystemet.

Illustration över ansvarsområden för LTA-anläggningen.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att:

 • pumpen är monterad enligt de monteringsinstruktioner som medföljer LTA-anläggningen.
 • larm finns inkopplat.
 • inga föremål som kan sätta igen eller skada pumpen tillförs.
 • endast spillvatten leds till pumpstationen.
 • pumpstationen är anordnad så att det går att ta sig fram obehindrat mellan pump och farbar väg.
 • det är minst 1,5 meter fritt runt pumpen.
 • pumpen är lättillgänglig vid alla väder.

Fastighetsägaren står för kostnaderna vid eventuell åtgärd eller reparation om ovanstående inte uppfylls.

Installationsbeskrivning

Bildkälla: Kommunalteknik

Flytta LTA-anläggningen

Om du som fastighetsägare behöver flytta LTA-anläggning på din fastighet måste du kontakta Sörmland Vatten innan flytten kan ske. Vi kommer tillsammans överens om en ny plats, där du som fastighetsägare ombesörjer att LTA-anläggningen monteras enligt kraven. Efter montering ska du kontakta oss för att boka en slutbesiktning, innan anläggningen kan tas i bruk igen.

Tänk på att 

Vid installation och skötsel av LTA-anläggningen:

 • Ta hjälp av behörig elektriker vid elinstallationer och tänk på att anläggningen ska vara lättåtkomlig för servicepersonal.
 • Spola aldrig ner fasta föremål som bindor, trasor eller tops.
 • Spola aldrig ner sand, matolja eller fett i avloppet.
 • Torka gärna ur stekpannan innan den diskas för att förhindra igensättning.

Om du tar hand om pumpen på rätt sätt så kommer den att fungera korrekt och hålla längre.

Val av utbildad entreprenör

För att få mer teknisk information om produkter och lista för val av utbildad entreprenör, besök vår samarbetspartners hemsida (Skandinavisk kommunalteknik):

Kommunalt vatten och avlopp | SKT (kommunalteknik.se)

Tillsammans med Skandinavisk kommunalteknik håller Sörmland Vatten löpande utbildning för entreprenörer utifrån vald materialstandard.

Vid larm och strömavbrott

Vid larm och efter strömavbrott vänligen kontrollera säkringarna för pumpen, att huvudsäkringen i huset är hel samt att strömbrytaren är påslagen. När det blir strömavbrott fungerar varken pump eller larm, och då är det av vikt att inte tillföra spillvatten till LTA-anläggningen. Undvik att diska, tvätta, duscha eller bada tills felet är avhjälpt.

Kontakta oss vid eventuella fel.