Anslut din fastighet

Allmänt vatten och avlopp – en investering både för miljön och fastighetsvärdet!

Bild på en diskbänk med vattenkran.

Servisanmälan

Här laddar du ner din servisanmälan.

Servisanmälan (pdf-fil)

Egenkontroll

Här laddar du ner dokumentet för egenkontroll vid nyanslutningar.

Egenkontroll av nyanslutningar (pdf-fil)

Så här går det till

Vem gör vad?

Du som fastighetsägare köper in, gräver ner samt ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningarna inne på din egen fastighet. Utanför din fastighetsgräns är ledningarna allmänna, vilka Sörmland Vatten gräver ner och ansvarar för. Om det krävs en LTA-anläggning på din fastighet köper Sörmland Vatten in och levererar denna till din fastighet. Pumpsumpen gräver fastighetsägaren ner. Pumpen som sitter i pumpsumpen äger Sörmland Vatten och sköter driften av denna. Fastighetsägaren ansvarar för att el dras fram till pumpen och att säkringsskåpet säkras upp för detta. Fastighetsägaren står också för elkostnaden.

Kravet på anslutningen till de allmänna ledningarna råder inte Sörmland Vatten över. Det är Miljönämnden som beslutar om anslutning om det inte görs frivilligt. I omvandlingsområden har du som fastighetsägare ett år på dig att ansluta, efter det att förbindelsepunkt är upprättad och de allmänna ledningarna är i drift.

Regnvatten från den egna fastigheten, som från tak, husdränering och garageuppfart med mera, får inte anslutas till de allmänna spillvattenledningarna.

Befintliga 3-kammarbrunnar/slutna tankar

Har du en befintlig 3-kammarbrunn eller sluten tank som tas ur drift, sluttömmer du den genom beställning till Sörmland Vatten. Därefter kan du som fastighetsägare antingen gräva upp den eller fylla den med sand/grus.

Vad kostar det?

Kostnaden för att ansluta sig till allmänt VA är varierande beroende på fastighetens storlek. Kostnaden för att ansluta sig är baserad på den taxa som gäller då din förbindelsepunkt upprättats och meddelats av VA-huvudmannen. Anläggningsavgiften är inte frivillig, utan du som fastighetsägare blir fakturerad avgiften då anläggningsarbetet för de allmänna ledningarna är slutförd och förbindelsepunkt är meddelad. Detta även om inte fastigheten ansluts.

Vad kostar det?

Här kan du få en uppskattning på vad anläggningsavgiften skulle kosta för din fastighet.

Vänligen notera att:

 • Beräkningen är preliminär prisindikation, den faktiska avgiften fastställs av Sörmland Vatten.
 • Har du fler än en bostadsenhet eller lägenhet ber vi dig kontakta vår kundservice.

Taxan antogs 2021-01-01 och är oförändrad även 2024.

 

 • OBS! Företag som ska ansluta kontor, butik, hotell, småindustri det vill säga att det inte är en bostadsfastighet så ber vi att du kontaktar kundservice för att få en beräkning av anläggningsavgiften.

Räkna ut ditt pris här

Här visas din beräknade anläggningsavgift utifrån normala anslutnings-förhållanden. Andra faktorer kan spela in så att priset påverkas.

Framdragning av servisledningar till förbindelsepunkt: 0 kronor

Upprättande av förbindelsepunkt: 0 kronor

Avgift beräknad på tomtyta: 0 kronor

Lägenhetsavgift: 0 kronor

Total kostnad

0 kronor*

Priser visas inklusive moms.
*Detta är ditt beräknade totalpris enligt gällande taxa (2021, 2022, 2023 samt 2024). Justeringar kan komma att ske.

Självfall eller LTA?

Beroende på hur området ser ut behöver Sörmland Vatten besluta om fastigheterna ska ha självfall eller LTA-pump. Det vanligaste är dock anslutning via självfallsledning och det sker om din fastighet ligger högre än huvudledningen och att denna är utförd som en självfallsledning. Det vill säga att avloppsvattnet rinner ner till huvudledningen utan hjälpmedel.

Om din fastighet däremot ligger lägre än huvudledningen eller om huvudledningen är utförd som tryckledning måste din fastighet ha en LTA-anläggning. Då kopplas en pump till avloppsledningen som pumpar avloppsvattnet ut till huvudledningen. Lämplig placering av LTA-anläggningen kommer att diskuteras tillsammans med fastighetsägaren.

Ledningarna

Ledningarna på din fastighet bör grävas ner med hjässan på ca 1,4 m i grönytan och ca 1,8 m i hårdgjord mark för att ligga frostfritt. Om det inte går att gräva tillräckligt djupt på grund av tex berg kan isolering användas, eventuellt med kompletterande värmekabel för att undvika förfrysning. I vissa fall kan även sprängning behövas. Vattenventiler och spolbrunn alternativt spillvattenventil vid trycksatt avlopp finns i normala fall 0,5 m utanför fastighetsgräns. Behövs spillvattenventilen monterar Sörmland Vatten även en backventil så att spillvattnet från den allmänna ledningen inte kan gå baklänges in i din ledning. Fastighetsägaren ser till att inkoppling mellan fastighetens ledningar och de allmänna sker. Ventiler vid förbindelsepunkt får endast Sörmland Vattens personal manövrera.

Rådgör gärna detaljerna med den VA-entreprenör som du anlitar. Rekommenderad dimension för vattenledningen på egen fastighet är 32 mm i ytterdiameter, material PE och tryckklass PN 10. Rekommenderad dimension på spillvattenledningen är 110 PP eller PVC tryckklass SN 8. En noggrann läggning och fyllning kring ledningen ger en längre livslängd.

Vid LTA-anläggning

Pumpstationens inlopp dit ledningen kommer från ditt hus är anpassat till dimension 110 mm. Utmed ledningen mellan ditt hus och pumpstationen bör det sättas en rensbrunn för att underlätta felsökning vid framtida driftstörningar. För ledningen från pumpstationen fram till fastighetsgräns läggs dimension 40 mm, material PE och tryckklass PN 6,3.Vattenventilen och avloppsventilen vid fastighetsgräns är Sörmland Vattens, och får inte röras av fastighetsägaren.

Illustration över ansvarsområden för LTA-anläggningen.

Arbeten under mark

Ledningskollen är en webbtjänst som ger dig information om nedgrävda ledningar. Den kan även användas för samordning av markarbeten. De flesta större ledningsägare finns med i Ledningskollen. Där kan du också ansöka om schaktkartor för privat mark. Att gräva på en plats utan att ta reda på var det finns nedgrävda ledningar innebär en stor risk. Den som gräver av en ledning kan bli skadeståndsskyldig.

Så här söker du information om nedgrävda ledningar

Skapa ett konto på Ledningskollen.se och ställ din fråga om ledningsanvisning. När du skapar ditt ärende kommer du att få rita in ditt grävområde på en karta. Du får sedan information om vilka ledningsägare som du behöver få svar från innan du kan börja gräva. Sök i god tid, handläggningstiden kan ta upp till fem arbetsdagar och under sommarmånaderna kan handläggningen ta ytterligare några arbetsdagar.

Sök tillstånd för att gräva

Innan du ska gräva eller schakta i kommunal mark måste du ansöka om grävtillstånd. Tänk på att det kan behövas fler tillstånd, om du till exempel gräver inom skyddszon för grundvattentäkt. För gräv och schakttillstånd kontakta din kommun.

Ledningar på privat mark

Fastighetsägaren ansvarar för ledningar på privat mark. Sörmland Vatten kan i vissa fall ha ledningar på privat mark. Ska du gräva på privat mark behöver du tillstånd från markägaren.

Att anlita en entreprenör

Prata gärna ihop dig med grannar, din vägförening eller samfällighet för att se om ni kan samarbeta. Det handlar om att teckna avtal med entreprenörer för VA-, el- och grävarbeten på din tomt.

När det är dags för dig att utföra grävarbeten, VA- och elarbeten behöver du fundera på om du ska:

 • anlita en entreprenör som hjälper dig med allt
 • göra någon del själv
 • eller ordna din VA-installation på egen hand

Montera vattenmätare

En vattenmätare ska installeras på inkommande vatten till fastigheten. Vattenmätaren måste placeras i frostfritt utrymme. Du som fastighetsägare ska sätta upp en konsol för vattenmätaren. Av arbetsmiljöskäl behöver utrymme runt platsen för mätaren finnas. Beställning inför installation av vattenmätare görs av fastighetsägaren 2-3 veckor innan inkoppling ska ske. Sörmland Vatten köper in och sätter upp vattenmätaren. Om det av tex utrymmesskäl inte finns möjlighet att montera en vattenmätare på lämpligt ställe eller önskar grena ledningen på tomten kan du som fastighetsägare istället montera en mätarbrunn vid fastighetsgränsen.

Utanför verksamhetsområde

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde kan via avtal ges möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna för vatten och/eller spillvatten. Vi på Sörmland Vatten måste alltid göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet. Om vi anser att en inkoppling kan ske skrivs ett avtal mellan oss och fastighetsägaren eller föreningen. I avtalet regleras vad som ska gälla för anslutningen och vilka avgifter som ska betalas. En förbindelsepunktskarta ingår i avtalet och kartan visar den geografiska gränsen mellan vårt ansvar och fastighetsägarens eller föreningens ansvar. Om flera fastigheter vill ansluta sig tillsammans måste de bilda en samfällighetsförening.

Du är byggherre

Du är byggherre och det betyder att du har ansvaret för bland annat arbetsmiljö och att arbetet blir utfört enligt din beställning om du har anlitat fler entreprenörer. Har du däremot anlitat en entreprenör för hela arbetet har den ansvaret för arbetsmiljön. Ta kontakt och teckna avtal med till exempel en VA- och markentreprenör som hjälper dig med VA-installationen på din tomt.

Upphandling

Här kan det vara fördel att ha pratat ihop med med olika parter, det kanske kan bli ett bättre pris om det är fler i en gemensam upphandling. Det är viktigt att kolla upp entreprenören, har de F-skattsedel, rätt behörighet, några referenser. Kom överens om pris före arbetet startar, fast eller löpande och inklusive eller exklusive moms. Betala inte något i förskott och teckna ett skriftligt avtal. Fråga gärna fler företag för att kunna jämföra innehåll och pris. För mer information om hur du upphandlar besök Konsumentverkets hemsida.

Utanför verksamhetsområde

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde kan via avtal ges möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna för vatten och/eller spillvatten. Vi på Sörmland Vatten måste alltid göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet. Om vi anser att en inkoppling kan ske skrivs ett avtal mellan oss och fastighetsägaren eller föreningen. I avtalet regleras vad som ska gälla för anslutningen och vilka avgifter som ska betalas. En förbindelsepunktskarta ingår i avtalet och kartan visar den geografiska gränsen mellan vårt ansvar och fastighetsägarens eller föreningens ansvar. Om flera fastigheter vill ansluta sig tillsammans måste de bilda en samfällighetsförening. Läs mer om detta via länken till höger.

Det finns tre alternativ för VA-lösning på landsbygd:

 • Enskilt avlopp, dvs en avloppsrening per fastighet
 • Bilda en gemensamhetsanläggning där flera fastigheter går ihop om ett minireningsverk och/eller vattentäkt (en förening eller samfällighet)
 • Ansöka gällande kommunalt avlopp och/eller vatten, i form av anslutning till kommunalt VA-nät eller bildande av nytt verksamhetsområde för VA.

För att kunna ansluta din fastighet till allmänt VA krävs följande:

 • Servisanmälan
  Ta kontakt med Sörmland Vatten och skicka in en servisanmälan. Vi kommer då att se över möjligheten att ansluta till allmänt VA och sedan kontakta dig som fastighetsägare för att diskutera eventuell anslutning vidare.
 • Teckna avtal
  Allmänt VA finns i tätorterna, kransorterna och i några omvandlingsområden i kommunerna. Fastigheter på landsbygden kan bli anslutna till det allmänna VA-nätet först efter att ha lämnat in en servisanmälan och fått den godkänd. Anslutningen görs i anslutning till den allmänna ledningen. Fastighetsägaren eller föreningen betalar själva för grävning och skötsel av ledningar fram till anvisad punkt. Punkten kallas för förbindelsepunkt och är gränsen mellan privata ledningar och de allmänna. Efter det tecknas ett avtal. Fastighetsägaren/föreningen betalar VA-avgift utifrån beslutad VA-taxa. Sömland Vatten skickar dock en faktura så önskar föreningen att fördela kostnaderna på olika fastigheter så får de ombesörja detta själva.

Servisanmälan (pdf-fil)

Egenkontroll av nyanslutningar (pdf-fil)

Samfällighetsförening

Ta kontakt med grannar och eventuella befintliga samfälligheter, om det finns intresse för att ordna en gemensam lösning för vatten och/eller avlopp. Finns det intresse så bilda gärna en interimstyrelse som kan utreda förutsättningarna för att gå ihop i en samfällighet.

Anslut en samfällighet
Bild på en gammal vattenkran.