Spillvatten

Spillvatten är det många kallar avloppsvatten.

Bild på renssilen i en diskho.

Spillvatten eller avloppsvatten

Spillvatten kan komma från såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består av spillvatten från toaletter (klosettvatten) samt från bad, disk och tvätt (BDT-vatten). Spillvatten är ofta det vi kallar för avloppsvatten.

Ibland talar vi också om så kallat ”tillskottsvatten” eller ”ovidkommande vatten” och då menar vi takvatten, dräneringsvatten och inläckande regn- och grundvatten, som i varierande grad tillförs avloppssystemet.

Avloppet är ingen papperskorg

Allt som spolas ned i avloppet hamnar i våra pumpstationer och reningsverk där det behandlas och renas i flera omfattande steg. När fel saker spolas ned i toaletten störs processen och hindrar oss från att återföra näring till kretsloppet. Därför är grundregeln att endast sådant som passerat genom kroppen samt toalettpapper får spolas ned.

Toaletten är till för kiss, bajs och toalettpapper. I en skräphink bredvid kastar du bindor, trosskydd, tamponger, kondomer, bomullstops, tandtråd, våtservetter, tvättlappar och pappershanddukar. Överblivna läkemedel lämnas till närmaste apotek och allt som är farligt avfall ska självklart lämnas till en återvinningscentral.

Har du verksamhet?

Läs mer i vår handbok för verksamheter som är anslutna till Sörmland Vattens olika reningsverk.

Handbok (pdf)