Dagvatten

Att leda bort dagvatten är en viktig uppgift, eftersom det förhindrar översvämningar.

Bild på regnvatten på gatan.

Regn- och smältvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från fastigheter och allmänna platser till exempel från tak, dränering, gator och parkeringar som tas om hand och avleds till naturen. Dagvatten behöver ledas bort för att förhindra översvämningar. Här kan du läsa om hur du kan förebygga översvämning i din fastighet.

Det vatten som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem, för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar. Vattnet rinner via ledningar eller diken till närmaste så kallade recipient, vilket kan vara en bäck eller en å. I normala fall sker ingen rening av det här vattnet, varför det är mycket viktigt att till exempel inte tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten, eftersom de kemiska medlen som används vid biltvätten då orenat förs vidare ut i naturen.

Riktlinjer och regler hur du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten

Ladda ner vår broschyr där vi beskriver och förklarar skillnaden på olika metoder för att ansluta ditt dag- och dräneringsvatten. Vad är spygatter för något och hur ser ränndalsplattor ut?

Knappt hälften av dagvattnet leds till reningsverken

Dagvatten innehåller betydligt mer tungmetaller och organiska, svårnedbrytbara ämnen än avloppsvatten från hushåll. Över 90 procent av metallerna och de svårnedbrytbara ämnena hamnar i slammet. Det finns ett nationellt mål att slammet ska användas som jordförbättringsmedel, men om innehållet av föroreningar är stort får det inte spridas på åkermark.