Om oss

Organisation

Sörmland Vatten är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sörmland Vattens logotyp.

Vad står Sörmland Vatten för

Dagligen ombesörjer vi produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall. I organisationen Sörmland Vatten finns två huvudprocesser, vatten och avlopp (VA) samt renhållning, och två stödprocesser, administration samt kundservice och kommunikation.

Läs vår verksamhetspolicy

Vatten och avlopp

VA förvaltar ägarnas anläggningstillgångar och huvudmannaskap. VA ansvarar för löpande drift och underhåll av vattenverk och avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningsnät samt biogasmacken Rosenholm Biogas.

Renhållning

Renhållningen ansvarar för att driva kommunernas renhållningsansvar bland annat genom att planera avfallshanteringen så att gällande lagar och fastställd renhållningsordning följs.

Administration

Administration svarar för ekonomi samt stödjer övriga verksamheten och styrelserna i administrativa frågor.

Kundservice och kommunikation

Kundservice och kommunikation ansvarar för och utvecklar kontinuerligt den interna och den externa kommunikationen samt arbetar med kundrelationer.

 

Affärsidé

Sörmland Vatten ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalitet, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att producera och leverera klimatvänlig fordonsgas och energi samt återföra växtnäring till produktiv åkermark. För en hållbar samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig som bor i, verkar i eller besöker vår region.

Värderingar

I Sörmland Vatten hjälper vi varandra och värdesätter varje arbetsuppgift, både min egen och andras. Hos oss är en öppen och god kommunikation en framgångsfaktor som gör att såväl individen som företaget utvecklas. Vi arbetar för öppenhet, delaktighet och engagemang.

Vision

Sörmland Vatten är med service och miljö varje dag ett föredöme i renhållnings- och VA-branschen. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster. Vi värdesätter varje arbetsuppgift och har en öppen och god kommunikation som stärker såväl individen som företaget. Vi har skapat en hållbar region för nuvarande och kommande generationer där resurs- och kostnadseffektivitet samt minimal miljöpåverkan är en självklarhet.

Devis

Service och miljö - varje dag!