Organisation

Sörmland Vatten är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Vad står Sörmland Vatten för

Dagligen ombesörjer vi produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall. I organisationen Sörmland Vatten finns två huvudprocesser, vatten och avlopp (VA) samt renhållning, och två stödprocesser, administration samt kundservice och kommunikation.

Läs vår verksamhetspolicy

Vatten och avlopp

VA förvaltar ägarnas anläggningstillgångar och huvudmannaskap. VA ansvarar för löpande drift och underhåll av vattenverk och avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningsnät samt biogasmacken Rosenholm Biogas.

Renhållning

Renhållningen ansvarar för att driva kommunernas renhållningsansvar bland annat genom att planera avfallshanteringen så att gällande lagar och fastställd renhållningsordning följs.

Administration

Administration svarar för ekonomi samt stödjer övriga verksamheten och styrelserna i administrativa frågor.

Kundservice och kommunikation

Kundservice och kommunikation ansvarar för och utvecklar kontinuerligt den interna och den externa kommunikationen samt arbetar med kundrelationer.

 

Affärsidé

Med invånaren och kunden i fokus levererar vi hållbara tjänster av vatten, avlopp, biogas samt renhållning. Vi gör det enkelt att bo och verka i ett livskraftigt samhälle.

Värdegrund

Sörmland Vatten ska genom att arbeta med tydlighet, öppenhet, delaktighet och engagemang skapa förtroende.

Vision

Tillsammans skapar vi en hållbar region.

Devis

Service och miljö - varje dag!