GDPR och integritetspolicy

Vi på Sörmland Vatten med organisationsnummer 556742-9302 är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. Vi är öppna med hur vi samlar in och behandlar information om dig som vi sparar hos oss.  

General Data Protection Regulation (GDPR) eller Dataskyddsförordningen på svenska är en EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 för alla EU/EES länder och ersatt svenska personuppgiftslagen (PUL)

Vi följer denna förordning och all behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och utifrån GDPR och övriga gällande lagar för säkerhet för privatperson. 

Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) har du rätt till kontroll över dina egna personuppgifter och få information direkt från oss om hur vi behandlar uppgifter om dig. Nedan kan du läsa om dina rättigheter.  

Rätt att bli informerad

Vi informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter genom denna dataskyddsinformation samt vid beställningar på vår hemsida, FAQ och genom att svara på frågor från dig. 

Rätt till radering och rättelse av personuppgifter

Om du anser att vi har felaktig uppgift eller något är missvisande så kontaktar du oss via E-post eller telefon så ser vi över och korrigerar uppgift snarast. kundservice@sormlandvatten.se 

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter i ett registerutdrag. Vi kommer då lämna ut uppgifter till dig inom 1 månad från att vi fått in ansökan. I vissa fall såsom vid många förfrågningar kan denna tid utökas till 2 månader. Vid utlämnandet behöver du legitimera dig så vi vet att vi tillhandahåller information till rätt person. 

Blankett: Begäran om registerutdrag  Skickas eller mejlas sedan tillbaka till Sörmland Vatten. 

Rätt att få tillgång till, och flytta dina personuppgifter till annan mottagare (“Dataportabilitet”)

Den här rätten innebär att du kan begära en kopia över de uppgifter vi har om dig och som vi behandlar för att fullgöra vårt uppdrag mot kommunen och med dig i ett maskinläsbart format. Detta för att du ska kunna flytta dina personuppgifter till en annan mottagare. 

Rätt att lämna klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter och efter kontakt med oss ändå anser att det är felaktigt kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är den svenska tillsynsmyndigheten för Sörmland Vatten och Avfall AB personuppgiftsbehandling. Integritetskyddsmyndigheten når du genom följande länk. 

Rätt att få din information raderad (”Rätt att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller t.ex. sådana uppgifter som inte längre är nödvändiga att behandla eller behålla för det syfte uppgifterna blev insamlade. I vissa fall har vi ingen möjlighet att radera dina personuppgifter. Det beror i så fall på att uppgifterna antingen fortfarande är nödvändiga att behandla för det syfte för vilket de blev insamlade, att vårt intresse att fortsätta behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse att få dem raderade, eller för att vi har krav i lag att behålla dem. Du kan läsa mer om de lagkrav som gäller för  om sparande av information även om du begär att bli bortglömd i texten här på sidan. Lagarna som beskrivs där hindrar oss alltså från att omedelbart radera vissa uppgifter. 

Rätt till att göra invändning 

Du har i vissa fall rätt att göra invändning gällande på vilket vis vi använder dina personuppgifter för att utföra våra tjänster till dig. Vårt syfte är att utföra tjänster inom renhållning och vatten.  Vi behandlar inte mer personuppgifter än vad ändamål kräver.

Ändamål/syfte

Vårt uppdrag från ägarkommunerna Flen, Vingåker och Katrineholm är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och att ansvara för avfallshanteringen i din kommun. För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, och för att kunna följa gällande författningar och lagar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter. Dina personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi tillhandahåller dig. Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (såsom telefon, chat, webb och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du ger oss även behandlas genom inspelning eller lagring. 

Laglig grund för behandlingen

Syfte och laglig grund ska finnas för att kunna utföra behandlingen. Då våra tjänster till dig är lagstadgade så är vår lagliga grund baserad på rättslig förpliktelse och vi eftersträvar att du som kund alltid ska känna dig trygg i din behandling hos oss.  

Vi utför och ansvarar för följande på uppdrag från kommunen:

 • Tömning, hämtning och omhändertagande av hushållsavfall  
 • Hämtning och omhändertagande av grovavfall 
 • Hämtning och omhändertagande av latrin 
 • Slamtömning av enskilt avlopp 
 • Farligt avfalls insamling
 • Återvinningscentralerna
 • Vattenmätare och vattenavläsningar 
 • Omvandlingsområden och VA-anslutningar till det allmänna nätet
 • Vattenkiosker 
 • Säker vattenleverans till boende i kommun 
 • Omhändertagande av avloppsvatten från fastigheter
 • Biogas 
 • Fakturering och administration 
 • Kundservice

Vilka är personuppgifterna vi behandlar?

Den mesta av informationen vi behöver får vi från dig som kund samt så följer vi information hos fastighetsregistret, lagar och de beslutstagande kommunerna. Som fastighetsägare och kund har du senare i våra system ett kundnummer och anläggningsnummer som vi skapar till dig, vilket syns tydligt på din faktura.  

Känsliga uppgifter hanteras i liten utsträckning men kan förekomma vid administration och fakturering då betalning uteblir samt vid tvistefrågor. 

Som kund hos oss

När du äger fastighet så blir du även kund hos oss då de tjänsterna gällande vatten, avlopp och renhållning är lagstadgade. För att kunna utföra vårat uppdrag åt kommun behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vilka personuppgifter som samlas in och till vad de används till kan du se i tabeller nedan.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De personuppgifter vi hanterar är enligt nedan

Generella uppgifter som vi alltid behandlar

Namn
Adress
Fastighetsbeteckning
Personnummer
E-post och telefonnummer
Anläggningsnummer
Kundnummer

Uppgifter vid Renhållning

Avfallskärlsplacering
Tjänstnummer
Slamanläggningskoordinater 

Uppgifter vid VA-tjänster

Vattenmätarnummer
Tjänstnummer
LTA-koordinat

Vattenmätare

Uppgifter Biogas

Kortnummer 

Hur behandlar vi dina personuppgifter inom vatten, avlopp och avfallstjänster?

Vi följer alltid gällande lagar om adekvat skyddsnivå och ett personuppgiftsbiträdesavtal finns med våra underleverantörer och entreprenörer som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss. Vi delar de personuppgifter som är nödvändiga så våra entreprenörer kan utföra sitt uppdrag som tömning av slambrunnar och avfallskärl samt utförande av VA-arbeten.  Det måste alltid finnas laglig grund för att vi ska få utföra behandlingen och vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som krävs i syftet att utföra behandling och ändamål. 

Vem delar vi dina personuppgifter med? 

 • Entreprenörer och leverantörer  
 • Myndigheter 
 • Inkassobolag (Förfallna skulder) 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. 

Personuppgifter Sörmland Vatten måste spara gällande lagkrav såsom bokföringslagen och arkivlagen är upp till 5-7 år. När den tiden passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (de kan inte knytas till dig) om du inte längre är kund hos oss. 

Vid avslut som kund eller om uppgifterna inte behövs för uppfyllandet av ett lagkrav, sparas uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för att fullfölja respektive syfte med vår behandling (oftast 3 månader).   

Tänk på att även fast vi måste behålla dina uppgifter för exempelvis lagkrav, så betyder det inte att dina uppgifter samtidigt också får användas av oss för andra syften än just att uppfylla lagkrav.  

När kan vi föra dina uppgifter utanför EU och hur skyddar vi dem då (tredjelandsöverföring)?

Länder utanför EU/EES kan ha lagar som innebär att offentliga myndigheter kan ha rätt att begära ut personuppgifter som lagras i landet i syfte att bekämpa brottslighet eller försvara nationell säkerhet. Oavsett om det är vi eller någon av våra leverantörer som behandlar dina personuppgifter kommer vi att säkerställa en hög skyddsnivå vid ett överförande av dessa och att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande dataskyddskrav (såsom GDPR). Sådana lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat att säkerställa: 

 • om EU-kommissionen har beslutat att det land utanför EU/EES till vilket dina personuppgifter överförs uppnår en “adekvat” skyddsnivå som motsvarar den skyddsnivå som GDPR ger. Detta innebär exempelvis att uppgifterna fortsätter skyddas från obehörig åtkomst och att du kan göra dina rättigheter i förhållande till uppgifterna gällande, eller 
 • att EU-kommissionens standardklausuler ingåtts mellan Sörmland vatten och mottagaren av personuppgifterna utanför EU/EES. Det innebär att mottagaren garanterar att det skydd för dina personuppgifter som GDPR ger fortfarande gäller. I dessa fall bedömer vi också om det finns lagstiftning i mottagarlandet som påverkar skyddet för dina personuppgifter. Om det krävs vidtar vi särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. 

Hur vi använder kakor (Cookies) och annan spårningsteknik

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare. 

Uppdatering av denna Dataskyddsinformation

Vi jobbar ständigt med att du som kund ska vara trygg i din kontakt med oss samt att följa lagar och utveckling inom vår bransch. Det kan innebära förändringar i befintliga och framtida tjänster. Om en sådan förbättring kräver ett meddelande eller samtycke enligt gällande lagstiftning kommer du att meddelas. Det är också viktigt att du läser denna dataskyddsinformation varje gång du använder någon av våra tjänster, eftersom behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från din tidigare användning av tjänsten ifråga. 

Kontaktuppgifter, du är alltid välkommen att kontakta oss

Har du en fråga eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till vår kundservice. kundservice@sormlandvatten.se  

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
64151 Katrineholm
 

Telefon kundservice 0150-800 100 

Kontaktuppgift till dataskyddsombud

För Sörmland Vatten och Avfall AB:

Svitlana Jelisic
Mejl: svitlana.jelisic@flen.se, telefon: 0157-43 00 00 

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på Integritetsmyndighetens sida www.imy.se