Riktlinjer vid installation av sprinkleranläggning

Ändamålet med en allmän vattenförsörjningsanläggning är i första hand att betjäna bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att en fastighetsägare, med stöd av vattentjänstlagen, inte kan kräva att få ansluta en sprinklerinstallation.

Förutsättningar för anslutning av sprinkler

Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet finns möjlighet att ansluta sprinkleranläggning, efter överenskommelse mellan huvudmannen (Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB eller Vingåker Vatten och Avfall AB) och fastighetsägaren. Anslutningen regleras genom avtal i vilket förutsättningar för anslutningen, avgifter och fastighetsägarens skyldigheter i form av återkommande kontroller med mera framgår.

Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet kan levereras. Akut avstängning av vattentillförsel till sprinkleranläggningen liksom förändrade tryck och flödesnivåer kan förekomma vid läckage, reparation eller annat ingrepp på det allmänna ledningssystemet.

Tekniska krav

Separat tank/bassäng som vattenkälla är obligatoriskt att anlägga i de fastigheter som ska förses med sprinkler.
I en fastighet där man planerar att installera sprinklersystem för brandsläckning ska återströmningsskydd monteras på den inkommande vattenledningen. Återströmningsskyddet ska följa Svensk standard SS-EN 1717, som finns beskriven i Svenskt Vattens publikation P88. Det åligger fastighetsägaren att se till att återströmningsskyddet är av rätt funktionstyp, lägst nivå BA, samt bekosta installation av denna. Fastighetsägaren svarar för eventuella merkostnader som installationen medför för huvudmannen, till exempel anpassningar av VA-anläggningen i form av dimensionsförändringar och ytterligare servisavsättning. Fastighetsägaren svarar även för åtgärder som kommer i samband med att avtalet slutar gälla som exempelvis borttagning av separat servisavsättning för sprinkler. Fastighetsägaren ska själv kontrollera att nödvändigt tryck och flöde upprätthålls i sprinklersystemet.

Avgifter

VA-avgifter, både anläggningsavgift och årlig förbrukningsavgift regleras i VA-taxan.

Utsläpp av sprinklervatten

I de fall man tillfört skumsläckningsmedel i sprinklersystemet får detta aldrig tillföras spillvattensystemet. Detta vatten ska betraktas som brandsläckningsvatten. Skumsläckningsmedel kan vara skadligt för både hälsa och miljö och får därför inte tillföras våra avloppssystem och avloppsreningsverk.