Avgifter Vatten och avlopp

Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning så beslutas taxorna i respektive kommunfullmäktige och är kommunens dokument.

Vattenglas med tillbringare

Avgifter VA

De vanligaste taxorna hittar du i respektive block nedan.  Vid årsskiftet ser du taxor för både 2023 och 2024.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när förbindelsepunkten är upprättad och...

Brukningsavgift bostadsfastighet

Brukningsavgifter betalar man årligen för att man har allmänt vatten och avlopp. Avgiften består...

Brukningsavgift Annan fastighet

Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat ...

Taxedokument VA

Alla taxor beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun....

Taxeutveckling

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte vinstdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!

Avgifter
Bild på en grundvattendamm.