Fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppsledningsnätet skapar stora problem, då fettet kyls ner, stelnar och fastnar på väggarna i ledningarna.

Bild på fett som stelnat i ett avloppsrör.

Stora mängder fett skapar stora problem

Sörmland Vattens reningsverk är till för att ta emot och rena förorenat spillvatten från industrier, verksamheter och hushåll, till exempel från toalett, hygien, tvätt och disk.

Antalet fall där fett orsakar stopp i avloppssystemet har fördubblats under de senaste tio åren och sådana avloppsstopp kan i vissa fall leda till källaröversvämningar och att orenat vatten rinner ut och förorenar våra sjöar och vattendrag. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen i avloppsreningsverken.

Här nedan vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också information om de regler som gäller för utformning, placering och tömning av fettavskiljaren.

Bild på fett som stelnat i ett avloppsrör.

Varför ska man ha en fettavskiljare?

Fett som släpps ut i avloppsledningsnätet skapar stora problem, då fettet kyls ner, stelnar och fastnar på väggarna i ledningarna.
Antalet fall där fett orsakar stopp i avloppssystemet har fördubblats under de senaste tio åren och sådana avloppsstopp kan i vissa fall leda till källaröversvämningar och att orenat vatten rinner ut och förorenar våra sjöar och vattendrag. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen i avloppsreningsverken.

Tänk på att inte tömma ut frityrolja direkt ner i fettavskiljaren, att avloppsvatten inte får passera genom fettavskiljaren samt att avfallskvarnar inte får vara inkopplade till fettavskiljaren.

Var ska det finnas fettavskiljare?

För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska en fettavskiljare normalt vara installerad i fastigheter som hanterar livsmedel enligt de krav som finns i:

 • ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av allmän vatten och avloppsanläggning). Här står det att högre halter av totalfett inte får släppas ut i avloppssystemet då det innebär risk för igensättning av
  ledningar. I praktiken innebär detta att alla som bedriver livsmedelsverksamhet måste installera en fettavskiljare och även ansluta vasker, diskmaskiner samt golvbrunnar (i storkök) till denna. Det gäller både befintlig verksamhet, ny verksamhet eller verksamhet som ändrar inriktning.
 • Boverkets byggregler (BFS 2002:19, BBR 10, avsnitt 6:6211). Här står det bland annat att om vattnet innehåller mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen så ska vattnet behandlas eller annars ska en avskiljare installeras.

Exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Kök för servering av måltider till exempel restauranger, gatukök, hotell och vägkrogar
 • Anläggningar för fritering, grillning, ugnsstekning och stekning i till exempel livsmedelsbutiker
 • Stor- och mottagningskök
 • Slakteri
 • Rökeri
 • Charkuteriindustri
 • Bageri
 • Konditori och café
 • Pizzeria
 • Salladsbar
 • Catering
 • Lokaler för hantering av livsmedel

Hur fungerar fettavskiljaren?

Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner igenom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet kyls av och separeras från vattnet för att sedan lägga sig vid ytan i nästa fack. Fettavskiljaren måste fungera, tömmas och rengöras regelbundet. Missar man detta kommer slamlagret på botten och fettlagret på ytan att växa sig så tjocka att vattnet passerar opåverkat genom fettavskiljaren.

En bättre miljö varje dag!

Tänk på att det finns många olika sorter av fettavskiljare att välja ute på marknaden, men vi uppmanar att välja rätt direkt för att undvika onödiga omkostnader. Se till att den fettavskiljare som du väljer uppfyller standarden SS EN 1825.

Installation av fettavskiljare

 1. Fettavskiljarens tekniska utformning måste godkännas av Sörmland Vatten. Som underlag för sin bedömning måste Sörmland Vatten i god tid innan fettavskiljaren installeras få ta del av ritningar över installationen.
 2. Kontrollera med Stadsbyggnadskontoret i din kommun om bygglov/bygganmälan krävs innan en fettavskiljare installeras.
 3. Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för att få rätt dimensionering, placering och flöde på fettavskiljaren för just din fastighet. Fettavskiljaren ska vara typgodkänd, flödestestad, utrustad med larmfunktion samt utformad och dimensionerad enligt svensk standard SS EN 1825.
 4. Skicka in blanketten Anmälan om installation av fettavskiljare till Sörmland Vatten. Fettavskiljaren registreras sedan i kundsystemet och ett tömningsabonnemang upprättas.

Tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljaren får endast ske av en entreprenör som är godkänd av Sörmland Vatten. Fettavskiljaren ska tömmas och rengöras så ofta som det krävs, allt enligt standarden SS EN 1825. Dispens för tömningsintervallen kan vid vissa tillfällen ges av Sörmland Vatten. Det görs via en separat förfrågan.

Om fettavskiljare eller tömningsabonnemang saknas

En fettavskiljare ska finnas installerad enligt ABVA. Vid nystart av en verksamhet ger Sörmland Vatten 3 månaders utrymme att installera en fettavskiljare. Om en fettavskiljare trots detta inte installeras kan Sörmland Vatten komma att debitera de kostnader som uppkommit i fettsaneringsarbete i avloppsledningsnätet och/eller i förlängningen stänga av vattentillförseln till fastigheten.
Saknas ett abonnemang för tömning av fettavskiljaren, söks detta via Sörmland Vatten.

Tillsammans kan vi göra miljön ännu bättre och värna om vårt viktigast livsmedel – vattnet!

Anmälan av fettavskiljare

Glöm inte att skicka in blanketten Anmälan om installation av fettavskiljare till Sörmland Vatten.

Blanketter
Bild på en nedgrävd LTA-anläggning.