Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Reviderade renhållnings- och VA-taxor från och med 1 januari 2023

Renhållning och VA-taxor i våra kommuner

Enligt beslutad budget 2023 kommer samtliga taxor i alla tre kommuner revideras från och med 1 januari 2023.  Alla tre kommunerna har beslutat de nya taxorna i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Taxorna träder i kraft den 1 januari 2023. De vanligaste taxorna som presenteras på vår hemsida idag (gällande 2022) kommer att kompletteras med motsvarande taxa för 2023 runt årsskiftet.

Förändringar i renhållningstaxan i stora drag:

  • Hämtning av säck- och kärlavfall är förändrade, se nedan exempel.
  • Tömning av slamanläggningar är förändrade.
  • Tömning av fosforfällor – oförändrad.
  • Hämtning av latrin är förändrad.

Förändringar i VA-taxan i stora drag:

  • Brukningstaxan är förändrad, se nedan exempel.
  • Anläggningsavgifter (den avgift som du betalar för att ansluta dig till allmänt VA) är oförändrade.

Vi fortsätter att påminna om vikten av vårt uppdrag.

Till dig som kund har Sörmland Vatten ett uppdrag att tryggt och säkert leverera dricksvatten av god kvalité, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall och tillvarata våra restprodukter, detta gör vi 24 timmar varje dygn, 365 dagar per år – vi gör det idag men vi ska fortsatta göra det även till framtida generationer.

Vi står inför stora investeringar för att kunna hantera dagens och framtidens utmaningar med att förnya ledningsnätet, modernisera avloppsreningsverk och att skapa förutsättningar för hållbar utveckling och exploatering i regionen. Det kommer även förändringar i lagstiftning som leder till förändrade tjänster och produkter.

Samtidigt påverkar situationen i omvärlden vår verksamhet, exempelvis krig, inflation, ökade el- och bränslepriser, räntor, kemikalier, transport med mera. För att fortsätta leverera tjänster och produkter till alla kunder och kommuninvånare samt uppfylla kommunens förväntningar även i framtiden så har det föreslagits vi en taxeökning inför 2023, både för VA och renhållning i alla våra tre kommuner.

Exempel från VA-taxan:

Typhus A (En- eller tvåfamiljsfastighet som förbrukar 150 m3 per år)

Flen                                     ca 124 kr/månad (+ ca 14 %)
Katrineholm                        ca 71 kr/månad (+ ca 11 %)
Vingåker                             ca 130 kr/månad (+ ca 15 %)

Exempel från RH-taxan:

Flen, kärltjänst 190 l varannan vecka                           ca 33 kr/månad (+ ca 14 %)
Katrineholm, kärltjänst 190 l varannan vecka            ca 26 kr/månad (+ ca 19 %)
Vingåker, kärltjänst 190 l varannan vecka                   ca 52 kr/månad (+ ca 18%)

Tillbaka