Ordlista VA

Här förklaras ord och begrepp som används inom VA.

Bild på en flicka som håller i postit-lappar med frågetecken på.

Vanliga ord som används inom VA

Abonnemang/abonnent – Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent.

ABVA – Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avlopps-anläggning. En lokal föreskrift som reglerar ansvar för anslutning till och användning av den allmänna VA-anläggningen.

Allmän VA-anläggning – En VA-anläggning där kommunen tillhandahåller vattentjänster enligt vattentjänstlagen. VA-anläggningen består till exempel av vattenverk, reningsverk och ledningar före fastighetens förbindelsepunkt.

Allmän platsmark – Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redovisad som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Anläggningsavgift – Engångsavgift för inkoppling till allmänt dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten. Avgiften baseras på byggnader, fastighetens storlek och nytta. När en fastighet ligger inom ett verksamhetsområde måste fastighetsägaren betala en avgift. Den här avgiften kallas för anläggningsavgift och den måste fastighetsägaren betala oavsett om vattentjänsten används eller inte.

Annan fastighet – Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostad och som inte jämställs med bostadsfastighet enligt VA-taxan.

Avloppsvatten – Samlingsnamn för spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Avstängningsavgift – Avgift som faktureras vid vattenavstängning när fastighetsägare inte har betalt fakturan.

Backventil – En ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar avloppsvatten att rinna tillbaka in i huset.

Bostadsfastighet – Fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostads-ändamål. Med bostadsfastighet jämställs även fastighet som avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempelvis kontor, butiker, utbildning, sjukvård, småindustri m.m.

Brukningsavgift – Den periodiska avgiften som innefattar två fasta avgifter samt en rörlig avgift.

Bruttoareaenhet (BTA) – Bruttoareaenhet, används för beräkning av anläggningsavgift (gäller lokal för annat än privat boende).

Byggvatten – Tillfälligt vatten under byggnadstiden för en fastighet.

Dagvatten – I taxan delas dagvatten upp i dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten är vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning. Det vatten som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem. Det är för att inte belasta avloppsreningsverken och riskera översvämningar. Vattnet kan ledas bort på två sätt i öppna (diken) eller i slutna (ledningar) system.

Dricksvatten – Kallvatten för hushållsändamål.

Dröjsmålsränta – Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter fakturans förfallodag.

En- och tvåfamiljshus – Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus och kedjehus.

Etableringsavgift – Är en avgift för att starta upp ett arbete.

Fast avgift – En av de två fasta avgifterna i brukningstaxan. En fast avgift per tjänst som ska täcka kostnader för bland annat planering, kundregister och debitering.

Fastighet – Markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret.

Fastighetsägare/fastighetsinnehavare – Med fastighetsägare/fastighetsinnehavare avses i vattentjänstlagen (2006:412), och i ABVA ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde. Enligt vattentjänstlagen jämställs fastighetsägare, arrendator och tomträttshavare.

Flerbostadshus – Bostadsenhet med minst tre lägenheter.

Fritidshus – Bostadsenhet som inte är inrättat för helårsboende. Byggnad som taxerats som småhus och som är ansedd att användas som tillfällig bostad under semester och fritid (och inte nyttjas som permanentboende).

Förbrukningsavgift – En del av brukningsavgiften i VA-taxan. En rörlig förbrukningsavgift per levererad m3 vatten som täcker rörliga kostnader, produktions- och distributionskostnader, reningskostnader för vatten och spillvatten och kapital- och underhållskostnader.

Förbindelsepunkt – Den juridiska punkten där inkoppling av en fastighets VA-installation till den allmänna VA-anläggningen sker.

Förbindelsepunktsavgift – Den del av anläggningsavgiften som gäller upprättandet av förbindelsepunkt för fastigheten.

Hushåll – Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Huvudman – Den som äger och driver allmän VA-anläggning. I vårt fall Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall AB.

Kund – Avser fastighetsägare som har ett abonnemang eller köper en tjänst. Kunder finns registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter finns förekommande och är då synonymt med kunder.

Kylvatten – Vatten som använts vid kylning till exempel i en industriprocess.

LTA-anläggning – Behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvattenledningarna eller om du ansluter till en tryckledning. LTA-anläggningen ligger på din fastighet.

Lägenhet – Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet.

Lägenhetsavgift – En av de två fasta avgifterna i brukningstaxan. Avgift för ett hushåll och baseras på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten

Mark- och miljödomstolen – Instans som prövar VA-ärenden.

Nyttjanderättshavare – Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsägare-begreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Det kan till exempel vara en hyresgäst.

Nyttoparameter – En avgiftsparameter där kunden betalar för nyttan av VA-tjänsten
– ett exempel är att förbindelsepunkten är en nyttoavgift, kunden betalar för nyttan av att få tillgång till det allmänna nätet och anläggningarna.
– ett exempel är tomtyteavgiften för en bostadsfastighet är att ju större tomtyta man har eller ju fler lägenheter som finns i fastigheten, ju större nytta har man av att vara ansluten till den allmänna anläggningen.

Obebyggd fastighet – Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse, men bygglov ännu inte meddelats.

Permanentboende – Bostad där en eller flera personer är folkbokförda

Servis/servisledning – Avgift kan faktureras för framdragning av servisledning. Den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och in till fastigheten. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna delen och fastighetens VA-installation.

Servisavgift – Del av anläggningsavgiften. Den del av anläggningsavgiften som gäller framdragning av servisledningar till förbindelsepunkten för fastigheten.

Småhus – En småhusenhet är en byggnad med en eller två bostäder. En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.

Spillvatten – Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat hushållsspillvatten.

Sprinkler – En anordning som mer eller mindre automatiskt sprutar vatten för att släcka en uppkommen brand i en fastighet.

Särtaxa – Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att ta ut den faktiska kostnaden för utbyggnaden av allmänt VA. Det ska dock vara särskilda skäl för att kostnaderna är högre än normalt.

Taxeföreskrifter med prisbilaga – Dokumentet för VA-taxa.

Tomtyteavgift – Den del av anläggningsavgiften som baseras på tomtytan för fastigheten. Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan godkänd karta. Tomtyteavgiften ska bidra till att täcka kostnaden för det lokala ledningsnätet.

Tryckledning – En ledning som är ansluten till en pump.

Täthetsprovning – Kontroll som visar att ledningarna är täta.

VA – Vanlig förkortning för vatten och avlopp.

VA-anläggning – Vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra delar som krävs för att VA-systemet ska fungera.

VA-huvudman – Den som äger den allmänna VA-anläggningen.

VA-taxa – Populärnamn för Taxeföreskrifter med prisbilaga. Avgift som finansierar den allmänna VA-verksamheten, det vill säga kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten samt transportera och rena avloppsvatten och täcka investeringar i den allmänna VA-anläggningen. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige. VA-taxan utgörs av anläggningsavgift och brukningsavgift.

Vattenavstängning – En efterföljd då kunden inte betalar. Vid rörbrott eller underhåll av ledningsnätet kan vattenleveransen stängas av. Vattnet kan även stängas av om en kund inte betalar sin skuld (uppfyllt avgiftsskyldigheten) trots påminnelser.

Vattenmätare – En mätare som installeras av huvudmannen för att mäta vattenförbrukningen.

Vattentjänster – Tillhandahållande av dricksvatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning samt bortledande av spillvatten och dagvatten. Det finns tre olika vattentjänster:
1. Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen).
2. Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag).
3. Avleda dagvatten (tillfälligt rinnande vatten till exempel regnvatten)

Vattentjänstlagen – Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa att vatten- och avloppförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Verksamhetsområde – Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.