Miljö och hållbarhet

REVAQ

Ett certifieringssystem som ska leda till ett renare vatten och med det ett renare avloppsslam.

Naturbild med träd.

Renare vatten – bättre kretslopp

REVAQ är ett certifieringssystem som ska leda till ett renare vatten och med det ett renare avloppsslam. Avloppsslammets kvalité är grundläggande för att det ska kunna användas som växtnäring på åkermark. Systemet REVAQ hanteras av Svenskt Vatten som är en branschorganisation för Sveriges vattenverk. Systemet är framtaget i en nära dialog med aktörer inom jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln, konsumentorganisationer, miljörörelsen och myndigheter.

Certifieringen innebär ett aktivt arbete med att förbättra kvaliteten på avloppsslammet så att detta ska kunna återföras som växtnäring på våra åkrar och därmed sluta kretsloppet. Arbetet med REVAQ ställer i sin tur högre krav på de verksamheter som är anslutna till Sörmland Vattens olika reningsverk och detta kräver en noggrann kontroll på avloppsvattnets sammansättning.

Vi arbetar med uppströmsarbete enligt Revaq, vad innebär det?

Ett aktivt uppströmsarbete innebär ett arbete för att stoppa miljögifter/föroreningar redan vid utsläppskällan för att på ett tryggt sätt kunna återföra det växtnäringsrika slammet till produktiv jordbruksmark. Utöver information till dig som kommuninvånare besöker vi även verksamheter kopplade till det kommunala avloppsledningsnätet för att ta prover och diskutera avloppsfrågor.

Vad kan du göra?

Eftersom avloppsreningsverken i Sverige inte är byggda för att ta emot och rena de miljögifter som spolas ned i avloppet riskerar de att hamna i våra sjöar och vattendrag vilket i förlängningen innebär att de hamnar i vårt dricksvatten. Genom att använda så miljövänliga produkter som möjligt, sortera ut förpackningsmaterial, överblivna mediciner och farligt avfall ur ditt hushållsavfall, aldrig spola ner annat i avloppet än det som gått genom din kropp samt tvätta bilen i godkända tvätthallar med oljeavskiljare bidrar du till att förbättra vår gemensamma miljö.

Läs mer i vår handbok för verksamheter som är anslutna till Sörmland Vattens olika reningsverk.

Certifiering

Bild på diplom Rosenholm Bild på diplom Flen

Diplom Vingåker

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.