Hållbar samhällsutveckling

Sörmland Vatten och Avfall AB arbetar aktivt med miljö, kvalitet och hållbarhet varje dag.

Bild på en sommaräng

Vi arbetar med miljö och kvalitet varje dag

Det gör vi när vi:
– tillverkar ditt kranvatten,
– tar hand om ditt avloppsvatten och ditt hushållsavfall samt
– omvandlar den metangas som bildas vid avloppsreningsverkens process till fordonsgas eller använder den för uppvärmning av våra lokaler.

Vi strävar efter att använda fordon som drivs av vår egen fordonsgas. När det, av olika anledningar, inte är möjligt prioriteras miljövänliga drivmedel såsom exempelvis HVO eller miljövänlig el framför fossila bränslen. Vi använder el producerad med hjälp av vattenkraft i våra verksamheter och ställer miljökrav i de upphandlingar där sådana krav är möjliga att ställa.

Som Revaq-certifierade säkerställs också att det växtnäringsrika slam, en restprodukt från vår verksamhet, som sprids på produktiv åkermark inte innehåller miljögifter eller föroreningar.

Kvaliteten på dricksvatten och renat avloppsvatten är en viktig del i vårt arbete liksom arbetet med mottagning och insamling av kommunalt avfall. Vi är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 (se nedan) och Revaq samt har ett laboratorium ackrediterat av SWEDAC enligt standarden ISO/IEC 17025.

Agenda 2030

Sörmland Vatten strävar efter att hållbarhetsarbetet ska utgå från Agenda 2030 och de globala målen för
hållbar utveckling. De globala målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
• Att avskaffa extrem fattigdom
• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• Att främja fred och rättvisa
• Att lösa klimatkrisen
Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015 och är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål, och spänner över ett stort antal viktiga samhällsfrågor med avgörande betydelse för vår och planetens framtid.

Vår verksamhet arbetar främst mot målen:

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen.
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Läs mer om alla målen här.

Avfallsplan

Ta del av våra regionala miljömål via kommunernas Avfallsplaner. Se dem här.
Certifiering ISO

Sörmland Vatten och Avfall AB är sedan januari 2014 certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001. Certifikaten omfattar produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av kommunalt avfall. Verksamheten bedrivs i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Certifikat ISO

Solceller

Inom Sörmland Vatten är fokus på miljö och hållbarhet en väsentlig del i det dagliga arbetet.

Solceller
Solceller på ett hustak