Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Säker leverans av tjänster och produkter även i framtiden kräver taxeförändringar

2022-11-28: Renhållning och VA-taxor i våra kommuner.

Enligt beslutat budget 2023 behöver samtliga taxor i alla tre kommuner revideras från och med 1 januari 2023. Vingåker och Katrineholm har beslutat de nya taxorna i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Efter beslut är det tre veckor innan besluten vinner laga kraft.

I Flen har kommunstyrelsen sagt nej till nya VA-taxor, renhållningstaxan är beslutad i kommunstyrelsen. På nästkommande kommunfullmäktige tas beslut gällande renhållningstaxan.
Sörmland Vatten kommer nu att arbeta med konsekvenserna kring beslutet i Flen.

2022-11-14: Förtydligande att inga anläggningsavgifter (den avgift som du betalar för att ansluta dig till allmänt VA) inte kommer att förändras inför 2023.

2022-10-24: Vi fortsätter att påminna om vikten av vårt uppdrag.

2022-09-28: Till dig som kund har Sörmland Vatten och Avfall AB ett uppdrag att tryggt och säkert leverera dricksvatten av god kvalité, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall och ta tillvara på våra restprodukter, detta gör vi 24 timmar varje dygn, 365 dagar per år – vi gör det idag men vi ska fortsatta göra det även till framtida generationer.

Vi står inför stora investeringar för att kunna hantera dagens och framtidens utmaningar med att förnya ledningsnätet, modernisera avloppsreningsverk och att skapa förutsättning för hållbar utveckling och exploatering i regionen. Det kommer även förändringar i lagstiftning som leder till förändrade tjänster och produkter.

Samtidigt påverkar situationen i omvärlden vår verksamhet, exempelvis krig, inflation, ökade el- och bränslepriser, räntor, kemikalier, transport med mera. För att fortsätta leverera tjänster och produkter till alla kunder, kommuninvånare och uppfylla kommunens förväntningar även i framtiden så föreslår vi en taxeökning inför 2023, både för VA och renhållning i alla våra tre kommuner.

Exempel från den föreslagna VA-taxan:

Typhus A (En- eller tvåfamiljsfastighet som förbrukar 150 m3 per år)

Flen                                     ca 124 kr/månad (+ ca 14 %)
Katrineholm                        ca 71 kr/månad (+ ca 11 %)
Vingåker                             ca 130 kr/månad (+ ca 15 %)

Exempel från den föreslagna RH-taxan:

Flen, kärltjänst 190 l varannan vecka                           ca 33 kr/månad (+ ca 14 %)
Katrineholm, kärltjänst 190 l varannan vecka            ca 26 kr/månad (+ ca 19 %)
Vingåker, kärltjänst 190 l varannan vecka                   ca 52 kr/månad (+ ca 18%)

Tillbaka