Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Röktest i avloppsledningar, centrala Flen (onsdag 29 maj)

Onsdagen den 29 maj starta vi kontroll av ledningsnätet för avlopp i centrala Flen. Detta innebär att vi utför kontroll med hjälp av rök för att se om stuprör är rätt kopplade. Metoden vi använder är att leda ofarlig och giftfri rök i spillvattenledningen från en brunn i gatan. Röken hjälper oss att finna stuprör som är kopplade på spillvattenledningen och som behöver åtgärd.

Berörda adresser:

 • Bergsgatan 46
 • Fridhemsgatan 29 D
 • Gösta Tammsgatan 7-8
 • Hantverksgatan 25
 • Industrivägen 7
 • Järnvägsgatan 20
 • Norra Eksjövägen 1-6
 • Orrestagatan 6 B
 • Södra Kungsgatan 8 B
 • Salstagatan 5
 • Scheelegatan 8
 • Stensättersgatan 10
 • Storgatan 62

Viktig information: För att undvika att ofarlig och giftfri rök tränger upp via golvbrunnar och andra avlopp i huset, som inte används regelbundet, behöver du kontrollera att vattenlåsen är fyllda. Under arbetet med ledningskollen kommer personal från Sörmland Vatten tillfälligt att beträda din tomt. Observera att röken kan misstas för brandrök.

Bakgrund

I dagsläget behöver vi hantera stora mängder rent dagvatten i reningsverket. Anledningen till detta är att takvatten och dräneringsvatten leds dit via ledningsnätet för spillvatten. En lösning som inte är hållbar och som medför stora extra kostnader för kemikalier och pumpning. Detta ökar också risken för både källaröversvämning och så kallad bräddning av orenat spillvatten på grund av att kapaciteten inte räcker till i ledningsnät och reningsverk. Därför undersöker vi ledningsnätet och för att se till att stuprör och dränering är kopplat till dagvattenledningen.

Kontakta Sörmland Vatten om du har frågor eller för mer information.

 


Lär dig mer


Spillvatten
Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande.

Dagvatten
Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning.

 

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.