Projekt

Överföringsledning Malmköping - Flen

Följ arbetet med överföringsledningen mellan Malmköping och Flen här.

Överföringsledning Malmköping – Flen

2022-03-03

Överföringsledningen är i dagsläget färdigställd och arbete pågår nu med spolning, provtryckning och provtagning av vattenprover. Det pågår även en del installationsarbeten i pumpstationerna utmed sträckningen. När provtryckningar utförts och godkända vattenprover erhållits samt att vi haft en slutbesiktning av entreprenaden är överföringsledningarna klara för driftsättning.

Då ledningarna är driftsatta kommer vi informera om när det är möjligt att ansluta sig. De fastighetsägare som skickat in en servisanmälan kommer då få sin förbindelsepunkt meddelad, vilket innebär att man kan ansluta sig till allmänt VA.

Dessvärre har Vattenfall ännu inte kopplat in el-serviserna till pumpstationerna och utan el kan vi inte driftsätta överföringsledningarna.

Vi arbetar fortfarande efter tidplanen att överföringsledningen ska driftsättas under mars/ april och att det ska vara möjligt att ansluta sig april/maj.

2022-02-07

Arbete som pågår är arbeten i pumpstationerna Husebytorp och Kristineberg samt nedläggning av ledningar på sträckan mellan Kristineberg och Kramnästorp. Färdigställande tid för entreprenaden och driftsättning av ledningarna beräknas ske i april 2022.

Tidplanen för färdigställande och driftsättning av överföringsledningarna har blivit försenad några månader. Förseningen beror på flera anledningar dels att vissa arbetsmoment i entreprenaden har tagit längre tid än beräknat och att Vattenfall ännu inte fått fram el till våra pumpstationer.

2021-09-15

I dagsläget pågår återställningsarbeten samt arbeten med pumpstationerna i Malmsjöberg. Där pågår även arbetet med svetsning, viktning och förläggning av sjöledningen i Nedingen. På södra sidan om Nedingen, vid Husebytorp, pågår arbeten med pumpstationen och ledningsförläggning.

Enligt nuvarande tidplan ska överföringsledningarna vara driftsatta och klara vid årsskiftet 2021/2022.

2021-07-05

Arbetet med överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping pågår för fullt. I dagsläget utförs arbete med schakt och nedläggning av ledningar i Malmsjöberg. Entreprenören, Lindesberg kommer stänga igen för semester under vecka 29 – 31, då kommer inget arbete att pågå. Efter semestern kommer även arbeten påbörjas på södra sidan samt med förläggning av sjöledning i Nedingen.

Enligt nuvarande tidplan ska överföringsledningarna vara driftsatta och klara vid årsskiftet 2021/2022.

I Fornbo pågår i dagsläget arbeten med VA-schakt för distributionsledningar och servisledningar.

Upphandlingen för resterande delar av Malmsjöberg och Fållökna pågår och planerad byggstart är september 2021.

Servisavsättningar och anslutning till kommunalt VA: Ni som skickat in servisanmälningar kommer bli kontaktade för att gemensamt bestämma lämplig förbindelsepunkt vid er fastighet, om detta inte redan är klart.

Det kommer vara möjligt att ansluta sig tidigast vid årsskiftet 2021/2022 när överföringsledningarna är driftsatta.

2021-03-31

Utmed grusvägen in till Malmsjöberg pågår schakt och sprängning av berg samt nedläggning av ledningarna. Då arbete pågår i grusvägen in till området är vägen avstängd och omledning sker via Fållökna. Omledningen är uppskyltad med orange skyltar.

I området Malmsjöberg pågår arbete med distributionsledningar och servisanslutningar.

I Husebytorp har en svetsplats etablerats och efter påsk påbörjas arbetet med svetsning av ledningar.

Enligt nuvarande tidplan ska entreprenaden vara färdigställd och överföringsledningarna driftsatta vid årsskiftet 2021/2022.

 


2021-02-25

Vägen in till Malmsjöberg leds om från och med måndag 1/3. Se karta nedan.

 

 

2020-12-07

Arbetet fortgår. Enligt nuvarande tidplan ska entreprenaden vara färdigställd och överföringsledningarna driftsatta vid årsskiftet 2021/2022.

2020-10-20 

Arbetet med överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping har nu påbörjats. I dagsläget pågår arbete med schakt och nedläggning av ledningar mellan reningsverket och vattenverket i Malmköping samt utmed ”Lundbyvägen” mot Malmsjöberg/ Fållökna.

2020-06-04

Byggstart för projektet beräknas ske under juni 2020. arbetet kommer då att starta med etablering, utsättning av ledningssträckningen och arbete med svetsning av ledningar. Berörda fastigheten längs ledningen kommer att bli kontaktade av Entreprenören innan arbeten påbörjas på respektive fastighet dock kan det ske utsättning av ledningsträckningen med stakkäppar innan kontakt tagits.

2020-04-28

Upphandlingen av entreprenör för anläggande av överföringsledningarna är klar och har tilldelats Lindesbergs Grus och Maskin AB. Entreprenören ska anlägga överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping samt ansluta 40 fastigheter utmed sträckan i Malmsjöberg. Dessa fick brev med ny förbindelsepunktskarta i december 2019.

Byggstart för överföringsledningen planeras till sommaren 2020 och förväntas kunna tas i drift 2022.

2020-04-14

Planen för projektet pågår enligt uppdatering 2020-02-27.

2020-02-27 

Planerad tidplan för projektet:

 • Upphandling av entreprenaden pågår och i månadsskiftet april/ maj beräknas en entreprenör vara antagen.
 • Byggstart för projektet bli sommaren 2020.
 • Driftstart för överföringsledningarna planeras till vintern 2021/2022.

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att alla tillstånd beviljas och att upphandlingen genomförs utan någon överklagan.

2020-01-30 

Vi är nu i slutfasen av färdigställandet av förfrågningsunderlaget som vi räknar med ska gå ut på upphandling kvartal 1. Lantmäteriförrättningen är avslutad och klar.

2019-11-05

Projekteringen av överföringsledningarna har tagit längre tid än beräknat men vi är nu i slutfasen med arbetet att ta fram kompletta handlingar för upphandling av projektet.  Ett viktigt moment som vi fokuserat på under 2018 och 2019 är att ansöka om de tillstånd och avtal som krävs från myndigheter så som Länsstyrelsen, Trafikverket och Flens kommun samt från de fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen. Vid fastställande av ledningssträckningen har utöver de geotekniska förhållandena hänsyn tagits till markägares synpunkter och erfarenheter kring rådande markförhållanden. Det har varit ett givande samarbete och markupplåtelseavtal för förläggning har givits av samtliga, utom en markägare. En lantmäteriförrättning är påbörjad och målet är att vi ska finna en lösning innan entreprenaden drar igång.

Ett informationsbrev skickas i dagarna ut till berörda fastighetsägare. Läs informationsbrev nr. 3 här.

2019-09-19

I projektet pågår arbete med:

 • Lantmäteriförrättning/markupplåtelseavtal
 • Färdigställande av bygghandling/förfrågningsunderlag
 • Bygglovsansökningar

Preliminär tidplan

 • 2019                    Upphandling av entreprenaden
 • 2020/2021           Byggnation
 • 2021                    Färdigställande/ Driftsättning

I samband med att överföringsledningen anläggs kommer de fastigheter i Malmsjöberg som ledningen passerar få sin servisanslutning. Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.

2019-08-12

Ett informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare. Läs informationsbrev nr. 2 här.

2019-05-09

Arbete med framtagning av handlingar pågår, i enlighet med tidsplanen.

2019-01-14

Vi håller tillsammans med konsulten ÅF detaljprojektera överföringsledning mellan Flen och Malmköping samt områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg.

Tidplanen för projektet

Överföringsledningarna från Malmköping till Flen, inklusive de anslutningar till fastigheter i området Malmsjöberg som ledningarna passerar, räknar vi med kommer börja byggas under hösten 2019 och vara klar vintern 2020/2021. Med planerad start under vintern 2019/2020 kommer övriga ledningsarbeten i omvandlingsområdena påbörjas. Vi jobbar med förutsättningen att allt arbete ska vara klart under 2022 och jobbar nu med att titta på etappindelning för byggnationen.

Tidplan enligt ovan är under förutsättning att vi får alla tillstånd och avtal klara.

Upphandling av entreprenör till överföringsledningen är planerad till sommaren 2019.

Vi ser att det kan finnas orsaker till försening beroende på områdenas struktur med mycket berg, trånga vägar, befintligt VA, tele och fiber. Ett stort jobb behöver även läggas på att titta på framkomligheten i området under byggnation eftersom det är små möjligheter till rundkörning.

Brev har gått ut till ett 25-tal fastighetsägare med föreslagna förbindelsepunkter och resterande ägare kommer få brev under januari.

2018-11-07

Under oktober har arkeologerna gjort en fältinventering utmed planerad sträckning. Resultatet av inventeringen visar tolv möjliga fornlämningar som berörs av de nya överföringsledningarna. På dessa ställen ska en utredningsgrävning i form av sökschakt med grävmaskin ske för att fastställa om dess status klassas som fornlämning eller inte fornlämning. Arbetet kommer utföras under vecka 46.

2018-09-27

Just nu pågår det detaljprojektering, metod- och materialval samt samråd med myndigheter som Länsstyrelsen, Trafikverket samt Flens kommun. Första veckan i oktober, vecka 40, kommer en arkeologisk utredning utföras på sträckan. Arkeologerna kommer först att göra en fältinventering utmed planerad sträckning för bedömning av möjliga lägen för fornlämningar. På dessa ställen sker därefter en utredningsgrävning i form av sökschakt med grävmaskin. Om det är behov av sökschakt på privat mark kommer fastighetsägaren bli kontaktad.

Projektets  preliminära tidplan:

Tidplanen förutsätter att alla tillstånd beviljas och att upphandlingen genomförs utan någon överklagan.

 • 2018 mars – juli, förprojektering och samråd
 • 2018 augusti – december, detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag
 • 2019, upphandling och byggstart
 • 2020, färdig och drifttagen anläggning

2018-03-19

Bakgrund

Omvandlingsområdena Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna ska anslutas till kommunalt VA enligt beslut i Flens kommunfullmäktige juni 2010.

Beslut har tagits att Malmköpings reningsverk ska läggas ner och spillvatten ska pumpas till Flens reningsverk.

Byggnation av spillvattenledning mellan Malmköping och Flen

Projektet innebär att ca 11 kilometer nya ledningar anläggs. Ledningen planeras att dras i huvudsak genom åkermark men en stor stäcka är förlagd på sjöbotten. Förprojekteringen är påbörjad för att fastställa var ledningar och pumpstationer etc. lämpligen ska placeras. Arbetet uförs av ÅF som anlitats som konsult för projektet.

Preliminär tidsplan

 • Förprojektering och samråd            mars – juli 2018
 • Detaljprojektering                            augusti – december 2018
 • Upphandling och byggstart             2019
 • Färdig och drifttagen anläggning    2020
Tillbaka