Projekt

Förslag till nytt vattenskyddsområde

Sörmland Vatten har med hjälp av konsult påbörjat arbetet med att revidera befintligt vattenskyddsområde för Katrineholms vattentäkt vid Viren.

Bild på en hand som häller upp ett glas vatten.

Förslag till nytt vattenskyddsområde Katrineholms ytvattentäkt vid Viren

2024-06-04

Uppdaterade kartor med avgränsningar.

Öppna här: Kartor avgränsning VSO Viren 2024-06-04


Tack till alla som deltog vid dialogmötet 21 maj.

För dig som inte hade möjlighet att närvara finns presentationen för läsning i efterhand.

Läs här: Presentation dialogmöte VSO Viren 21 maj 2024.

Behöver du veta mer är du välkommen att kontakta vår Kundservice på kundservice@sormlandvatten.se.


Inbjudan till dialogmöte

Reviderat förslag till nytt vattenskyddsområde och föreskrifter för Katrineholms ytvattentäkt, sjön Viren och dess närområde

Tid och plats

 • 21 maj 2024 klockan 17.30–20.00
 • Kerstinboda, infart från Högmossevägen 5B, Katrineholm. Se karta.

Syftet med mötet

Efter det första informationsmötet som hölls 2023-02-15 har inkomna synpunkter beaktats och förslaget har arbetats igenom tillsammans med en arbetsgrupp som representerar lant- och skogsbrukare. På detta möte kommer vi att presentera det omarbetade förslaget till avgränsningar och föreskrifter för ytvattentäkten Viren innan materialet färdigställs och lämnas till Länsstyrelsen för vidare handläggning, prövning och beslut.

På mötet kommer representanter från Länsstyrelsen i Södermanland, Katrineholms och Vingåkers kommuner, konsultföretaget Tyréns och Sörmland Vatten att deltaga.

Läs sammanfattning (arbetsmaterial):

Sammanfattning vattenskyddsområde Viren_20240517

Kom förberedd. Läs gärna igenom materialet innan mötet.

Anmälan

Anmäl dig senast den 17 maj 2024 till kundservice@sormlandvatten.se. Märk din anmälan med ”Viren” och namn. Om du inte har möjlighet att närvara men vill få mer information så kontaktar du vår Kundservice på kundservice@sormlandvatten.se.

Med vänliga hälsningar
Sörmland Vatten

Vägbeskrivning till Sörmland Vatten, Kerstinboda Högmossevägen 5 B, Katrineholm.


Tack till alla som deltog på informationsmötet 19 oktober 2023. Ett hybridmöte som var speciellt inriktat för lant- och skogsbrukare och som fångade in många frågeställningar. 

Det här har hänt

Sedan första mötet våren 2023 har vi samlat in synpunkter från lant- och skogsbrukare och arbetat in dem i ett nytt förslag som diskuterades under mötet.

Arbetsgrupp

En konkret förslag vid mötet var att Sörmland Vatten bildar en arbetsgrupp med deltagare från en bred samling av intressenter. I arbetsgruppen finns lant- och skogsbrukare, fastighetsägare, LRF, Vingåkers och Katrineholms kommuner, Länsstyrelsen i Sörmland, konsultfirman Tyréns och Sörmland Vatten. För mer information om arbetsgruppen kontakta Sörmland Vatten.

Syftet med arbetsgruppen är att tillsammans jobba vidare med förslaget och sedan informera och ta emot synpunkter med övriga sakägare.

Så här jobbar vi vidare

Arbetet fortsätter med att bearbeta de frågeställningar som kom in och tillsammans med arbetsgruppen och revidera arbetsmaterialet fram till färdigt förslag vattenskyddsområde med föreskrifter som ska ligga till grund till ansökningshandlingen som ska lämnas in till Länsstyrelsen för beslut av vattenskyddsområdet.

Kommande aktiviteter

 • Arbetsgruppen för lant- och skogsbruk påbörjar arbetet (november/december 2023)
 • Informationsmöte med sakägare (våren 2024

Är du intresserad av att i ta del av sändningen? Kontakta Sörmland Vatten på kundservice@sormlandvatten.se.


 • Informationsmöte om reviderat förslag till Katrineholms vattenskyddsområde Viren (den 19 oktober 2023)
 • Välkommen på informationsmöte den 19 oktober 2023 klockan 17.30-19.00 vid Kerstinboda i Katrineholm.
 • Mötet är riktat till lant- och skogsbrukare som är berörda av förslag till nytt vattenskyddsområde för Katrineholms ytvattentäkt Viren.
 • För att delta på mötet anmäler du dig senast 17 oktober 2023 till kommunikation@sormlandvatten.se. Märk anmälan med ”Viren” och om du kommer att delta på plats eller om du deltar digitalt. Dagen innan mötet skickar vi ut länk till Microsoft Teams för att de som deltar digitalt för att kunna ansluta till mötet.
 • Agenda
 • Inledning
 • Reviderat förslag till Katrineholms vattenskyddsområde Viren, områdesbeskrivning, riskanalys, förslag till avgränsningar, förslag till reglering av verksamheter (föreskrifter)
 • Var är vi i processen och vad händer härnäst och tidplan
 • Frågor och diskussion

 • Information om arbetet med vattenskyddsområdet vid Viren
 • Efter det första informationsmötet i februari har berörda fastighetsägare och sakägare haft möjlighet att framföra synpunkter på förslagen om avgränsning av vattenskyddsområdet och föreskrifter.
 • Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som företräder lantbrukarna i området har haft önskemål om mer tid för att sammanställa sina synpunkter. I mitten av mars lämnade LRF in ett väl genomarbetat material. Synpunkter som Sörmland Vatten har gått igenom med utgångspunkt att tillmötesgå så långt som möjligt.
 • Sörmland Vatten har haft dialog med intresserade och har svarat på ett stort antal frågor via e-post och telefon. Det allmänna intrycket är att det finns både förståelse och samsyn hos de flesta berörda.
 • Under april har Sörmland Vatten tillsammans med konsult, Länsstyrelse och kommuner träffats för att gå igenom det reviderade materialet.
 • Ny revidering av förslag för avgränsningar
 • Anpassning av den sekundära zonen och strandzonen runt Viren och Bjälken är minskad – från 100 meter till 50 meter.
 • Ny revidering av förslag för föreskrifter
 • Det reviderade förslaget är bearbetat. En del justeringar och förtydligande av definitioner behöver göras för att föreskrifterna ska bli tydliga. Riskanalysen behöver också bearbetas ytterligare efter inkomna synpunkter.
 • Konsulten reviderar och justerar det vi har kommit överens om. I förslaget kommer exempelvis reglering av strandbeten att ändras och att energianläggningar i vatten endast kommer att regleras.
 • Kommande aktiviter
 • Informationsmöte med lantbrukare (oktober)
 • Informationsmöte med sakägare (november-december)

 • Vad är ett vattenskyddsområde?
 • För att skydda viktiga råvattenresurser kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter som kan innebära förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt.
 • Området avgränsas, ibland i olika zoner där föreskrifterna skiljer sig beroende på risk och närhet till dricksvattentäkten. Området redovisas för berörda inom området.
 • Området redovisas även i olika planeringsunderlag så hänsyn till skyddet tas vid t.ex. fysisk planering och prövning av miljöfarlig verksamhet.
 • Området skyltas för att uppmärksamma besökare i skyddsområdet.
 • Källa: Länsstyrelsen

 • Nedan förklarar vi först varför man har ett vattenskyddsområde, och fakta om den processen. Därefter får du ta del av aktuellt om just vattenskyddsområdet Viren.
 • Varför ett Vattenskyddsområde?
 • En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vattenförsörjning. Vi är beroende av att vattnet är rent och fritt från föroreningar och skadliga ämnen. För att säkerställa en fortsatt hög kvalitet behöver vi skydda vattnet från olika händelser och verksamheter som kan tänkas äventyra vårt dricksvatten som är vårt viktigaste livsmedel. Vattenskyddsområden finns dels för grundvatten, dels för ytvatten.
 • Lagstiftning
 • EU direktiv och regelverk
  EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att områden som används eller kommer att användas för uttag av dricksvatten ska skyddas för att undvika kvalitetsförsämringar.
 • Alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas. Den målsättningen finns bland annat i våra nationella miljömål ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet”.
 • Miljöbalkens (MB) 7 kapitel säger följande
 • Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen enligt 7 kap. 21§ MB, förklaras som vattenskyddsområde till skydd för grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas utnyttjas som vattentäkt.
 • För att tillgodose syftet med området ska länsstyrelsen eller kommunen, i enlighet med 7 kap. 22§ MB, meddela föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter.
 • Om det behövs kan även länsstyrelsen eller kommunen, med stöd av 7 kap. 30§ MB, meddela ordningsföreskrifter mot allmänheten om rätten att färdas och vistas inom ett område.
 • De restriktioner som meddelas inom området får inte gå längre än vad som behövs enligt 7 kap. 25§ MB – intresseprövning.
 • Detta betyder att huvudmannen måste se till att alla allmänna vattentäkter inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har ett aktuellt vattenskyddsområde med föreskrifter. Ansökan om vattenskyddsområde skickas till Länsstyrelsen för beslut.
 • Sörmland Vatten har i uppdrag av huvudmannen att ta fram underlag gällande upprättande av vattenskyddsområde, detta arbete sker i nära samarbete med kommunens tjänstemän och Länstyrelsen.
 • Arbetsgången för att ta fram ett vattenskyddsområde
 1. En riksinventering och riskbedömning görs av vattenresursen.
 2. Ett första förslag till avgränsningar och föreskrifter tas fram tillsammans med kommunerna och Länsstyrelsen.
 3. Tidigt informationsmöte för berörda fastighetsägare och andra sakägare där möjlighet ges att lämna synpunkter på föreslaget vattenskyddsområde med föreskrifter.
 4. Vid behov hålls separata informationsmöten för Trafikverket verksamhetsutövare, exempelvis jord- och skogsbruk.
 5. Inkomna synpunkter sammanställs och beaktas, riksinventeringen och riskbedömningen kompletteras och framtaget förslag revideras.
 6. Nytt informationsmöte hålls för berörda fastighetsägare och sakägare innan ansökan om inrättande av vattenskyddsområde skickas till länsstyrelsen där man åter har möjlighet att lämna synpunkter.
 7. Inkomna synpunkter sammanställs och beaktas och bifogas till ansökan som skickas till länsstyrelsen.
 8. Länsstyrelsen samråder med fastighetsägare, sakägare och myndigheter.
 9. Länsstyrelsen fastställer skyddsområdets storlek och skyddsföreskrifter.
 • Ytvattentäkt Viren
 • Ett arbete är påbörjat med att ta fram ett underlag för ansökan om ett vattenskyddsområde för Katrineholms ytvattentäkt Viren, som är en del i den allmänna dricksvattenförsörjningen för Katrineholms kommun och Flens kommun samt del av Vingåkers kommun. För framtagande av underlag för förslag till vattenskyddsområde har vi haft nära samarbete med länstyrelsen och kommuntjänstemän från Katrineholm och Vingåker. Vi har också tagit hjälp av en konsult. I arbetet använder vi oss av Havs- och Vattenmyndighetens rapport 2021:4, Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområde.
 • Var befinner vi oss i processen?
 • Vi befinner oss i mycket tidigt skede i processen (se punkt 3 i ovan) vi har tagit fram ett första förslag till avgränsning och föreskrifter samt haft ett första informationsmöte där vi uppmanat berörda till att komma med synpunkter som nu bearbetas. Nästa steg blir ytterligare separata informationsmöten innan vi reviderar det första förslaget med hänsyn till inkomna uppgifter och synpunkter.
 • Tidplan
 • Målsättningen är att kunna ha nästa informationsmöte under 4:e kvartalet 2023 med ett färdigt förslag till ansökan för inrättande av vattenskyddsområde med föreskrifter.
 • Begränsad påverkan på boende eller verksam i ett vattenskyddsområde
 • För dig som bor eller är verksam inom ett vattenskyddsområde innebär det att du behöver vara extra aktsam och försiktig exempelvis när du tvättar bilen med kemikalier, handskas med petroleumprodukter, växtskyddsmedel, växtnäringsämnen eller liknande. Det finns särskilda bestämmelser för att minska risken att vattnet förorenas. Därför har varje vattenskyddsområde skyddsföreskrifter, som talar om vad som gäller inom området. Vissa saker kan vara förbjudna, medan andra saker kräver tillstånd eller anmälan hos kommunen (tillsynsmyndigheten).
  Exempel på vad som kan regleras i skyddsföreskrifterna kan vara:
 • Hantering av skadliga ämnen som olja och diesel
 • Spillvatten och avfallshantering
 • Hantering och spridning av bekämpningsmedel
 • Energianläggningar
 • Väghållning, byggande, drift och underhåll av vägar
 • Schaktning och muddring
 • Jordbruk och skogsbruk
 • Transport av farligt gods

 • Presentationer från informationsmöte den 15 februari gällande förslag tillnytt  vattenskyddsområde för Katrineholms vattentäkt vid Viren finns nedan.
 • Ni bereds möjlighet att komma med synpunkter på förslaget som presenterades. Vi vill ha era synpunkter senast den 6 mars 2023 för att kunna beakta dessa innan vi färdigställer  ett nytt förslag till nya föreskrifter som ska vara en del i ansökan till Länsstyrelsen. Innan vi skickar in ansökan till Länsstyrelsen kommer ni att bjudas in till ytterligare ett informationsmöte, tid återkommer vi med.
 • Presentation från informationsmöte 2023-02-15
 • Skicka in dina synpunkter till kommunikation@sormlandvatten.se och märk ditt mail ”VIREN INTRESSE”.
 • Lämna synpunkter på föreslagna föreskrifter senast 6 mars 2023.

Tillbaka