Förslag till nytt vattenskyddsområde Katrineholms ytvattentäkt vid Viren

Förslag till nytt vattenskyddsområde

Sörmland Vatten har med hjälp av konsult påbörjat arbetet med att revidera befintligt vattenskyddsområde för Katrineholms vattentäkt vid Viren.

Bild på en hand som häller upp ett glas vatten.

Förslag till nytt vattenskyddsområde Katrineholms ytvattentäkt vid Viren

2023-03-21

Nedan förklarar vi först varför man har ett vattenskyddsområde, och fakta om den processen. Därefter får du ta del av aktuellt om just vattenskyddsområdet Viren.

Varför ett Vattenskyddsområde?

En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vattenförsörjning. Vi är beroende av att vattnet är rent och fritt från föroreningar och skadliga ämnen. För att säkerställa en fortsatt hög kvalitet behöver vi skydda vattnet från olika händelser och verksamheter som kan tänkas äventyra vårt dricksvatten som är vårt viktigaste livsmedel. Vattenskyddsområden finns dels för grundvatten, dels för ytvatten.

Lagstiftning

EU direktiv och regelverk
EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att områden som används eller kommer att användas för uttag av dricksvatten ska skyddas för att undvika kvalitetsförsämringar.

Alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas. Den målsättningen finns bland annat i våra nationella miljömål ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet”.

Miljöbalkens (MB) 7 kapitel säger följande

 • Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen enligt 7 kap. 21§ MB, förklaras som vattenskyddsområde till skydd för grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas utnyttjas som vattentäkt.
 • För att tillgodose syftet med området ska länsstyrelsen eller kommunen, i enlighet med 7 kap. 22§ MB, meddela föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter.
 • Om det behövs kan även länsstyrelsen eller kommunen, med stöd av 7 kap. 30§ MB, meddela ordningsföreskrifter mot allmänheten om rätten att färdas och vistas inom ett område.
 • De restriktioner som meddelas inom området får inte gå längre än vad som behövs enligt 7 kap. 25§ MB – intresseprövning.

Detta betyder att huvudmannen måste se till att alla allmänna vattentäkter inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har ett aktuellt vattenskyddsområde med föreskrifter. Ansökan om vattenskyddsområde skickas till Länsstyrelsen för beslut.

Sörmland Vatten har i uppdrag av huvudmannen att ta fram underlag gällande upprättande av vattenskyddsområde, detta arbete sker i nära samarbete med kommunens tjänstemän och Länstyrelsen.

Arbetsgången för att ta fram ett vattenskyddsområde

 1. En riksinventering och riskbedömning görs av vattenresursen.
 2. Ett första förslag till avgränsningar och föreskrifter tas fram tillsammans med kommunerna och Länsstyrelsen.
 3. Tidigt informationsmöte för berörda fastighetsägare och andra sakägare där möjlighet ges att lämna synpunkter på föreslaget vattenskyddsområde med föreskrifter.
 4. Vid behov hålls separata informationsmöten för Trafikverket verksamhetsutövare, exempelvis jord- och skogsbruk.
 5. Inkomna synpunkter sammanställs och beaktas, riksinventeringen och riskbedömningen kompletteras och framtaget förslag revideras.
 6. Nytt informationsmöte hålls för berörda fastighetsägare och sakägare innan ansökan om inrättande av vattenskyddsområde skickas till länsstyrelsen där man åter har möjlighet att lämna synpunkter.
 7. Inkomna synpunkter sammanställs och beaktas och bifogas till ansökan som skickas till länsstyrelsen.
 8. Länsstyrelsen samråder med fastighetsägare, sakägare och myndigheter.
 9. Länsstyrelsen fastställer skyddsområdets storlek och skyddsföreskrifter.

Ytvattentäkt Viren

Ett arbete är påbörjat med att ta fram ett underlag för ansökan om ett vattenskyddsområde för Katrineholms ytvattentäkt Viren, som är en del i den allmänna dricksvattenförsörjningen för Katrineholms kommun och Flens kommun samt del av Vingåkers kommun. För framtagande av underlag för förslag till vattenskyddsområde har vi haft nära samarbete med länstyrelsen och kommuntjänstemän från Katrineholm och Vingåker. Vi har också tagit hjälp av en konsult. I arbetet använder vi oss av Havs- och Vattenmyndighetens rapport 2021:4, Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområde.

Var befinner vi oss i processen?

Vi befinner oss i mycket tidigt skede i processen (se punkt 3 i ovan) vi har tagit fram ett första förslag till avgränsning och föreskrifter samt haft ett första informationsmöte där vi uppmanat berörda till att komma med synpunkter som nu bearbetas. Nästa steg blir ytterligare separata informationsmöten innan vi reviderar det första förslaget med hänsyn till inkomna uppgifter och synpunkter.

Tidplan

Målsättningen är att kunna ha nästa informationsmöte under 4:e kvartalet 2023 med ett färdigt förslag till ansökan för inrättande av vattenskyddsområde med föreskrifter.

Begränsad påverkan på boende eller verksam i ett vattenskyddsområde

För dig som bor eller är verksam inom ett vattenskyddsområde innebär det att du behöver vara extra aktsam och försiktig exempelvis när du tvättar bilen med kemikalier, handskas med petroleumprodukter, växtskyddsmedel, växtnäringsämnen eller liknande. Det finns särskilda bestämmelser för att minska risken att vattnet förorenas. Därför har varje vattenskyddsområde skyddsföreskrifter, som talar om vad som gäller inom området. Vissa saker kan vara förbjudna, medan andra saker kräver tillstånd eller anmälan hos kommunen (tillsynsmyndigheten).
Exempel på vad som kan regleras i skyddsföreskrifterna kan vara:

 • Hantering av skadliga ämnen som olja och diesel
 • Spillvatten och avfallshantering
 • Hantering och spridning av bekämpningsmedel
 • Energianläggningar
 • Väghållning, byggande, drift och underhåll av vägar
 • Schaktning och muddring
 • Jordbruk och skogsbruk
 • Transport av farligt gods

2023-02-17

Presentationer från informationsmöte den 15 februari gällande förslag tillnytt  vattenskyddsområde för Katrineholms vattentäkt vid Viren finns nedan.

Ni bereds möjlighet att komma med synpunkter på förslaget som presenterades. Vi vill ha era synpunkter senast den 6 mars 2023 för att kunna beakta dessa innan vi färdigställer  ett nytt förslag till nya föreskrifter som ska vara en del i ansökan till Länsstyrelsen. Innan vi skickar in ansökan till Länsstyrelsen kommer ni att bjudas in till ytterligare ett informationsmöte, tid återkommer vi med.

Skicka in dina synpunkter till kommunikation@sormlandvatten.se och märk ditt mail ”VIREN INTRESSE”.

Lämna synpunkter på föreslagna föreskrifter senast 6 mars 2023.


Länkar som är bra att ta del av

Från Havs- och Vattenmyndigheten:

Rapport 2014-25 bättre rådlös an rådvill vattenskydd

Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (havochvatten.se)

Från Svenskt Vatten:

SVU-rapport_2015-19.pdf (griffel.net)

SVU-rapport_2014-17.pdf (griffel.net)

___________________________________________________________________________________

Tillbaka
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.