Projekt

Dagvattentunnel

Ett viktigt projektet för att klimatanpassa vår dagvattenhantering och att Katrineholms kommun kan skapa ett våtmarksområde vid Djulö i Katrineholm.

Klimatanpassa dagvattenhanteringen i Katrineholm

2022-03-22

Dagvattentunnel

Steg ett i projektet handlar om att vi på Sörmland Vatten tillsammans med Katrineholms kommun har genomfört en tunnelundersökning i dagvattentunneln mellan Sveaparken vid Kullbergska sjukhuset och Djulö gärde. Undersökningen var startskottet för det viktiga projektet med att klimatanpassa dagvattenhanteringen och att kommunen kan skapa ett våtmarksområde vid Djulö i Katrineholm. 

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur mycket sediment som finns i dagvattentunneln och vad sedimentet innehåller. 

  • Vi påbörjade tömningen av tunneln under vecka 10. Tömningen tog 5 dygn och bestod av cirka 16 000 m3 vatten. 
  • Från Sveaparken har vi sänkt ned en pump cirka 30 meter i ett schakt, och därifrån pumpar vi upp vattnet till marknivå där det sedan leds bort via en naturlig bräddfunktion. 
  • Undersökningen genomförs med hjälp av Yrkesdykarna från Norrköping. De kommer dels att gå in i dagvattentunneln med dykutrustning samt eventuellt med en mindre båt. De kommer även att filma och ta bilder, i den mån det går, samt ta prover på sedimentet som vi sedan skickar på analys. Tunneln är cirka 4,5 meter i diameter och 1 kilometer lång. 

Fortsatt arbete
Utifrån resultaten från undersökningen av dagvattentunneln kommer vi att: 

  • Rengöra och inspektera tunneln. 
  • Byta ut befintlig spillvattenledning.
  • Anpassa dagvattentunnelns utlopp (vid Djulö gärde). 
  • Projektera en ny sträcka med rör eller tunnel från dagvattendammen vid Logistikcentrum till Sveaparken. Den här sträckan ska sedan fungera som en alternativ väg (bräddfunktion) vid stora skyfall och för de stora vattenmängder som idag rinner ut till sjön Näsnaren via Lasstorpsdiket. 
  • Se över dagvattensystemet samt inloppet på och runt Sveaparken. 
Tillbaka