Projekt

Revidering av vattenskyddsområde

Sörmland Vatten har med hjälp av konsult påbörjat arbetet med att revidera befintligt vattenskyddsområde för Vingåkers vattentäkt vid Lyttersta. Befintligt vattenskyddsområde beslutades 1973 och mycket har hänt sedan dess och lagstiftning har förändrats.

Bild på en hand som häller upp ett glas vatten.

Revidering av vattenskyddsområde i Vingåker

2021-12-01
Lämna synpunkter på föreslagna föreskrifter senast 15 december 2021

Presentationer från informationsmöte den 22 och 29 november gällande revidering av skyddsområde för Vingåkers vattentäkt vid Lyttersta finns nedan.

Ni bereds möjlighet att komma med synpunkter på de föreslagna föreskrifterna som presenterades. Vi vill ha era synpunkter innan den 15 december 2021 för att kunna beakta dessa innan vi färdigställer det slutliga förslaget till nya föreskrifter som ska vara en del i ansökan till Länsstyrelsen om revidering av vattenskyddsområdet och föreskrifterna.

Skicka in dina synpunkter till kundservice@sormlandvatten.se

___________________________________________________________________________________

Sörmland Vatten har med hjälp av konsult påbörjat arbetet med att revidera befintligt vattenskyddsområde för Vingåkers vattentäkt vid Lyttersta. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång till rent vatten. Befintligt vattenskyddsområde beslutades 1973 och mycket har hänt sedan dess och lagstiftning har förändrats.

Ett förslag till nytt vattenskyddsområde med föreskrifter håller på att tas fram och kommer under hösten 2021 lämnas ut på samråd till berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare för synpunkter. För framtagande av skyddsområdet med föreskrifter har tidiga kontakter tagits med berörd Länsstyrelsen och kommun. Förslaget till nytt vattenskyddsområde kommer att innefatta sjön Tisnaren.

 

Tillbaka