Projekt

Sköna Gertruds väg i Katrineholm

VA-ledningsarbete.

Bild på vattenläcka i Katrineholm

Sköna Gertruds väg i Katrineholm

Arbetet slutfört

2023-07-04

Slutbesiktningen utförd och godkänd idag. Nästa steg är att Katrineholms kommun tar över skötsel av vägbanan, ombesörjer rivning av återstående asfalt samt asfaltering av hela gatan. Det arbetet planeras att starta efter semestern.

2023-05-24

Underhållsarbete torsdag 1 juni
Underhållsarbetet på Sköna Gertruds väg fortgår.  Det kommer att genomföras en vattenavstängning på nedan redovisade adresser på torsdag 1 juni. Vattnet beräknas vara avstängt mellan klockan 17:30 – 00:00 men kan komma att släppas på tidigare än utsatt tid. På grund av det finns verksamheter i området väljer vi att utföra arbetet under kvällstid.

Efter arbetet kan vattnet vara missfärgat i vissa delar av området och avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

2023-04-05

Första delen med att förbättra vattenledningsnätet på Sköna Gertruds väg är klar.

Nu börjar arbetet med nästa del som är att ansluta vattenledningar, de så kallade servisledningarna, till den nya huvudledningen i gatan. Arbetet sker i tre planerade etapper och ska inte påverkar fastighetsägaren mer än nödvändigt.

Grävarbete och säkerhet

Sörmland Vatten gräver fram till anslutningspunkten som normalt ligger cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. För att utföra arbetet på ett säkert sätt kan grävning ske närmre vilket kan påverka vissa fastigheter.

Innan arbetet börjar kommer personal från Sörmland Vatten att kontakta fastighetsägare för att erbjuda möjlighet att vara med när dokumentation av förhållandena vid fastigheten sker. Att närvara är inget krav – men kan kännas tryggt.

Vattenavstängning

När Sörmland Vatten ansluter vattenledningar från fastigheter till huvudledningen behöver vattnet stängas av. Personal på plats kommer att meddela innan avstängning så att fastighetsägare kan planera avbrottet. Vattnet kommer som längst att vara avstängt en arbetsdag.

2023-02-13

Arbetet på fortsätter, nu med att vi byter alla serviser. Detta innebär att när en servis byts ut kommer vägen vara avstängd vid denna fastighet men samtliga boende kommer ha tillgång in till sitt hus från något håll. Återställning av vägen (asfaltering mm) kommer ske av kommunen senare under våren/sommaren.

Arbetet beräknas vara klart i april 2023.

2022-11-15

Ledningsarbetet på Sköna Gertruds väg pågår. I dagsläget förläggs den nya vattenledningen i gatan. Efter detta kommer servisledningar successivt att bytas ut och anslutas till den nya vattenledningen.

Vår entreprenör Skanska uppmanar allmänheten till försiktighet och visad hänsyn i anslutning till arbetsområdet. Respektera de avstängningar som finns och följ de anvisningar som finns på plats.

Arbetet beräknas pågå till april 2023.


Sörmland Vatten kommer utföra ett VA-ledningsarbete på Sköna Gertruds väg i Katrineholm. Befintlig vattenledning i gatan är i dåligt skick och ska bytas ut. Ledningarna kommer bytas ut med hjälp av maskinschaktning (grävning).

Arbetet utförs av Sörmland Vattens entreprenör Skanska, och beräknas starta v.40 2022 och pågå fram till mars 2023. Gatan kommer sedan få ny asfaltsbeläggning under 2023.

Under tiden arbetet pågår kommer trafiken på Sköna Gertruds väg påverkas, följ skyltning på plats.

Tillbaka