Projekt

Förnya spillvattenledningar

Nu ska befintliga spillvattenledningen renoveras.

Bild på pågående projekt.

VA-ledningsarbete på Sköna Gertruds väg, Katrineholm

Vi har i tidigare entreprenad förnyat vattenledningar samt servisledningar till fastigheter. Nu återstår arbetet med att förnya dag- och spillvattenledningar i
gatan.

Denna förnyelse kommer att utföras med en schaktfri metod vilket innebär att påverkan för boenden är liten. VA-försörjningen kommer fungera utan avbrott under hela entreprenaden.

När arbetena utförs används en lastbil som ska ha åtkomst till befintliga brunnar. Vissa infarter kan då komma att tillfälligt vara svårtillgängliga.

Mer information lämnas av entreprenören NoDig Nordics i samband med utförandet. Varje hushåll kommer få en separat information i postlådan innehållande datum och tid då  hushållet berörs.

Tillbaka