Projekt

VA-ledningsarbete på Orrögatan, Flen

Vi kommer förnya VA-ledningarna på Orrögatan i Flens kommun.

Bild på pågående projekt.

Vi förnyar VA-ledningarna på Orrögatan, Flen

2024-04-18

Nu är byggnationen av nya vattenledningar och del av spillvattenledningar utförda. Totalt har ca 500 meter vattenledning och 350 meter spillvattenledning förnyats.

Under hösten 2024 kommer resterande delar av spillvattenledningen förnyas med schaktfri metod från brunnar.

Återställning av asfalterade ytor planeras utföras under maj/juni 2024.

2023-12-20
Arbetet har pågått i snart 2 månader och hittills är ca 500 meter vatten- och spillvattenledning förnyade. Arbetena tar uppehåll över jul och nyår för att återupptas igen vecka 1. Då fortsätter förnyelsen av vattenledningen söderut längs Orrögatan.
Förnyelsen utförs till stor del av en schaktfri metod där ny ledningen skjuts in i befintliga ledningen. Då krävs enbart start- och mottagningsgrop samt gropar vid anslutningspunkter till fastigheter. Detta innebär minskad miljöpåverkan och att arbetet utförs snabbare.
Arbetet beräknas klart under februari/mars 2024.

Sörmland Vatten påbörjar under oktober 2023 arbetet med att förnya VA-ledningarna i Orrögatan och Solbacksvägen. För boende i området kommer förnyelsearbetet medföra trafikpåverkan.

Till en början kommer trafiken ledas om via provisoriska vägar vid korsningen Orrögatan/Solbacksvägen. Orrögatan kommer vid senare etapper att vara helt avstängd för genomfartstrafik. Trafiken kommer då att ledas om via Bolmängsgatan och Solbacksvägen, se karta nedan.

Busstrafiken kommer att påverkas i omgångar. För mer information om detta hänvisar vi till Sörmlandstrafiken.

Arbetet kommer att utföras etappvis för att säkerställa framkomligheten för boenden och besökare till verksamheter i området. Första delen av arbetet kommer pågå under hösten/vintern 2023.  Under våren 2024 kommer spillvattenledningen förnyas med schaktfri metod med liten trafikpåverkan.

Ny information och uppdateringar sker löpande under hela arbetet.

Tillbaka