Vanliga ord inom Renhållning

Abonnemang/abonnent – Ett standardavtal, där en tjänst levereras för viss tid eller tills vidare. Avtalet som regelmässigt är upprättat av leverantören är ofta standardiserat och kunden har ingen eller ringa möjlighet att påverka innehållet. Kunden kallas ofta abonnent.

Akuttömning/akuttillägg – Tilläggskostnad för slamtömning inom tre arbetsdagar efter beställning under ordinarie öppettid.

Avfallsbehållare – Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller behållare. Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på behållare:
• Kärl (storlek 80–660 liter)
• Container (3–8 m3)
• Underjordsbehållare, delvis nedgrävda i mark (3–5 m3)
• Latrinbehållare
Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. De töms i sopbil med hjälp av en kärllyft på bilen.

Avfallshantering – Avfallshanteringen regleras i svensk lag genom Miljöbalken och avfallsförordningen, samt i kommunens renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som beslutar om avfallstaxan.

BDT-brunn/köksavlopp – Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-, disk- och tvättvatten. Kan också kallas enskild avloppsanläggning.

Behandlingsavgift – En rörlig del av renhållningsavgiften. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.

Behållare – Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas kärl eller avfallsbehållare. Behållare kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.

Bomkörningsavgift – Avgift som faktureras kund i de fall hämtning av hushållsavfall (se definition Hushållsavfall) inte kan ske enligt kraven i kommunens föreskrifter om avfallshantering eller då renhållaren inte tillåts hämta slammet.

Budning – Beställning av hämtning/tömning av hushållsavfall se definition hushållsavfall utanför ordinarie hämtningsintervall.

Container – Avfallsbehållare av storlek 3–8 m3

Delad avfallsbehållare – Delad avfallsbehållare kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Grundavgift faktureras för respektive fastighet, rörlig avgift faktureras för en av fastigheterna.

Dragvägstillägg/Gångavstånd – En tilläggsavgift för kund som vill ha sitt kärl placerat närmare bostaden än den anvisade hämtningsplatsen eller enligt särskilda skäl godkänts hämtningsplats närmare bostaden än den anvisade hämtningsplatsen. Avstånd till gemensam container eller kärl för fler fastighetsägare, utanför stadsplanelagt eller byggnadsplanelagt område. Gäller för fastighetsägare som anvisas till hämtningsplats mer än 300 meter från fastigheten, i Flens kommun.

Dröjsmålsränta – Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning för att en betalning har gjorts efter fakturans förfallodag.

En- och tvåfamiljshus – Bostadsenhet för permanentboende, som taxeras som småhus, det vill säga villor, radhus och kedjehus.

Enskild avloppsanläggning/slamanläggning – Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn (bad, disk och tvätt).

Extra hämtning – Beställning av hämtning utöver eller tillsammans med ordinarie hämtning.

Fastighetsägare/fastighetsinnehavare – Med fastighetsägare/fastighetsinnehavare avses den som är ägare av fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 1979:1152 ska anses som fastighetsägare.

Felsorteringsavgift – Vid felsortering av avfall i kärl kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Till exempel är det inte tillåtet att tillsammans med kärl- och säckavfall samt grovavfall lägga farligt avfall och el-avfall, batterier, kyl- och frysskåp, bildäck med mera. Det är heller inte tillåtet att använda den gröna påsen till annat än matavfall. Även vid påträffande av otillräckligt emballerat avfall i avfallsbehållare har renhållaren rätt att ta ut en särskild avgift.

Fettavskiljare – Fettavskiljare kan finnas vid till exempel gatukök, restauranger eller skolkök där hushållsavfall i form av fett uppstår. Tömning ska ske i enlighet med gällande ABVA.

Filtermaterial från fosforfällande anläggningar – En typ av anläggning för efterföljande rening av fosfor. Kan kombineras med enskild slam-anläggning.

Flerbostadshus – Bostadsenhet med minst tre lägenheter.

Fritidshus – Med fritidshus avses byggnad som taxerats som småhus och som är avsedd att användas som tillfällig bostad under semester och fritid (nyttjas inte som permanentboende).

Föreskrifter om avfallshantering – Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering stadgar bland annat vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas.

Förpackningsavfall – Det material som är kvar och har använts för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad.

Gemensamt kärl – Gemensam avfallsbehållare kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering. Grundavgift faktureras respektive kund, rörlig avgift faktureras en av kunderna.

Gemensam slamanläggning – Gemensam slamanläggning kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering.

Grovavfall – Kommunalt avfall (benämnt hushållsavfall t.o.m 2020-07-31) som är tungt eller skrymmande och inte lämpligt att samla in i säck eller kärl.

Grundavgift – Den fasta delen av renhållningskostnaden. Grundavgiften ska täcka kostnader för information, avfallsplanering, kundservice, fakturering och administration. Dessutom ingår kostnader för återvinningscentralen. Grundavgiften belastar samtliga renhållningskunder.

Gröna påsen – En obligatorisk del av insamling av hushållsavfall i form av matavfall. Ingår i taxans avgifter.

Gångavstånd/Dragvägstillägg – En tilläggsavgift för kund som vill ha sitt kärl placerat närmare bostaden än den anvisade hämtningsplatsen eller enligt särskilda skäl godkänts hämtningsplats närmare bostaden än den anvisade hämtningsplatsen. Avstånd till gemensam container eller kärl för fler fastighetsägare, utanför stadsplanelagt eller byggnadsplanelagt område. Gäller för fastighetsägare som anvisas till hämtningsplats mer än 300 meter från fastigheten, i Flens kommun.

Helårsboende/Permanentboende – Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.

Hushåll – Enhet för boende, i en- och tvåfamiljshus, i flerfamiljshus eller i fritidshus.

Hushållsavfall – Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll. Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, latrin, slam, grovavfall och trädgårdsavfall, el-avfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat farligt avfall, samt döda sällskapsdjur.

Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall från industrier, affärsrörelser och annat likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.

Hämtningsavgift – En rörlig del av renhållningsavgiften. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.

Hämtningsplats – Den plats där avfall hämtas. Hämtningsplatsen behöver inte vara belägen på den fastighet där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som uppkommer på samma fastighet, bland annat beroende på att det är olika fordon som hämtar.

Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde för hushållsavfall – Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera avfall som omfattas av producentansvar, om det har sorterats ut för att lämnas i producenternas insamlingssystem, eller annat avfall än hushållsavfall.

Kompostering – Från en- och tvåfamiljshus för permanentboende eller fritidshus kan kommunalt avfall hämtas var fjärde vecka under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren till tillsynsmyndigheten har gjort anmälan om kompostering av matavfall och att allt matavfall komposteras på fastigheten.

Komprimerande container – En typ av container som anskaffas av kunden. Används oftast för verksamhetsavfall.

Kund – Avser fastighetsägare som har ett abonnemang eller köper en tjänst för avfallshantering. Kunder finns registrerade i ett kundregister. Benämningen abonnenter finns förekommande och är då synonymt med kunder.

Kärl – Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas behållare och kan vara av olika typ och storlek. Exempel på olika behållare, se Avfallsbehållare.

Kärllås – Tillbehör till avfallsbehållare av storlek 80–660 liter. Erhålls mot en engångskostnad.

Kärl- och säckavfall – Den del av hushållsavfallet som läggs i kärl eller säck, det vill säga exklusive material till återvinning, grovavfall, el-avfall och farligt avfall.

Köksavlopp/BDT-brunn – Slamanläggning för avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten. BDT står för bad-, disk- och tvättvatten. Kan också kallas för enskild avloppsanläggning.

Lastväxlarcontainer – En typ av container, som inte erhålls via renhållaren.

Latrinbehållare – Tätslutande behållare för mänsklig avföring.

Liftdumpercontainer – En typ av container som erhålls via renhållaren.

Matavfall – Med matavfall avses biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll eller verksamheter. Matavfall är rester av det man äter som blivit över, bortrensat eller utgånget.

Minireningsverk – En typ av enskild avloppsanläggning.

Paniktömning/paniktillägg – Tilläggsavgift för slamtömning inom 24 timmar efter beställning under ordinarie öppettid.

Permanentboende/Helårsboende – Bostad där en eller flera personer är folkbokförda.

Renhållare – Den som av kommunen utsetts ansvarig för hämtning av hushållsavfall. I vårt fall Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Vingåker Vatten och Avfall AB.

Renhållningsavgift/Taxa för hushållsavfall  – Kommunfullmäktige beslutar om taxan, det vill säga vad det kostar. Taxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgift ska betalas för alla bebyggda fastigheter. För fastigheter som av tillsynsmyndigheten beviljats uppehåll eller befrielse från hämtning av det kommunala avfallet faktureras ingen hämtnings- eller behandlingsavgift.
1. Grundavgiften finansierar kostnader för upphandling, avfallsplanering, administration, kundservice, information, insamling av farligt avfall och grovavfall, återvinningscentral samt miljökontrollavgifter.
2. Hämtningsavgiften finansierar kostnader för insamling och avfallsbehållare.
3. Behandlingsavgiften finansierar kostnader för omlastning, transport till behandling och avfallsförbränning med energiutvinning. I Katrineholm beräknas denna del i kronor per kilo.

Returpapper – Avfall som utgörs av tidningar, direktreklam, kataloger och liknande.

Samfällighetsförening – Sammanslutning av fastigheter som har gemensam rätt till mark och som har gemensamt ansvar för utförande och drift av gemensamhetsanläggning. Hanteras som en juridisk person.

Samlokaliserad verksamhet – Verksamhet som inryms i samma fastighet som hushåll exempelvis ett flerfamiljshus som har verksamhet/er i bottenvåningen, verksamheten och hushållen tillhör samma avfallskärl.

Slamanläggning/enskild avloppsanläggning – Kan vara en sluten avloppstank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk eller BDT-brunn (bad, disk och tvätt).

Slamavskiljare – En typ av slamanläggning. Kallas ibland två- eller trekammarbrunn.

Slanglängdstillägg – Tilläggsavgift vid tömning av slamanläggning eller fettavskiljare, då föraren behöver använda över 10 meter slang från där fordonet kan parkeras till botten av slamanläggningen eller ”kopplingspunkten”.

Sluten tank – En typ av slamanläggning.

Småhus – En småhusenhet är en byggnad med ett eller två hushåll. En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus.

Sommarhämtning – Period för hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin för fritidshus.

Tillsynsmyndighet – Den nämnd som fullgör kommunens skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Underjordsbehållare (underjordisk container, markbehållare, nergrävda behållare) – Typ av avfallsbehållare.

Uppehåll i hämtning – Ett undantag från kommunernas föreskrifter om avfallshantering då kunden befrias från den rörliga delen av renhållningsavgiften, under den aktuella tidsperioden, kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering.

Utsträckt hämtningsintervall – Kan beviljas av tillsynsmyndigheten efter ansökan. Förutsättningarna regleras i kommunernas föreskrifter om avfallshantering.

Verksamhet – Med verksamheter avses yrkesmässiga verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor, föreningar, äldre- och gruppboenden.

Återvinningscentral, ÅVC – Bemannad större anläggning för grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med mera. Ibland även med verksamhet för återanvändning.

Återvinningsstation, ÅVS – Plats i samhället där förpackningar samlas in.