Slamtömning

Bra att känna till: Sörmland Vatten är skyldiga, att enligt gällande föreskrifter om avfallshantering i respektive kommun, tömma varje enskild slamanläggning minst en gång per år. Det gäller slam från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk. BDT-brunnar (bad, disk och tvätt) ska tömmas minst vartannat år.

Bild på Forias slambil

Innan slambilen kommer på besök

Vid tömning av slamavskiljare aviserar vi dig cirka två veckor innan perioden startar. Har du en sluten tank beställer du tömning via vår hemsida eller på telefon hos kundservice. Tömningen utförs inom åtta dagar, räknat från nästkommande vardag efter beställning. Tänk på att beställa tömning i god tid och att väderförhållanden kan fördröja möjligheten att komma fram till anläggningen. Tömningar sker på vardagar vilket även gäller akuttömningar, inom tre arbetsdagar eller inom 24 timmar.

Din trädgård – vår arbetsplats

Vägen från slambilens plats för uppställning fram till och runt anläggningen ska vara fri från hinder som till exempel parkerade fordon, växtlighet, staket och murar. Vintertid ska vägen vara skottad och halkbekämpad.

Slamanläggningen ska vara lätt att hitta. Märk ut brunnen med exempelvis en flagga. Vid anläggningen måste det vara full ståhöjd. Avståndet mellan anläggningen och slambilens plats för uppställning bör vara så kort som möjligt, helst under tio meter.

Locket till anläggningen ska vara väl synligt och kunna hanteras av en person. Lätta lock, av till exempel plast, behöver av säkerhetsskäl ha låsanordning, vilket är fastighetsägarens ansvar. Locket ska vara hållfast och får väga max 15 kilo. Brunnslocket ska inte kunna öppnas av barn.

Bild på en slambil och mått som gäller för slamtömning

Tömning med två-facks fordon

För att kunna återföra avloppsvatten, den så kallade vattenfasen, i samband med tömning av en slamavskiljare använder vår entreprenör ett två-facksfordon. Med den tekniken återförs avloppsvattnet till brunnen, vilket innebär att det finns kvar vatten i anläggningen även efter utförd slamtömning.

En fördel med den här tekniken är att bakterier, som är gynnsamma för reningsprocessen, återförs med vattenfasen. En annan fördel är att mindre mängd avloppsvatten transporteras längs våra vägar, vilket är bra för miljön.

Slutna tankar, BDT-brunnar (bad, disk och tvätt) och minireningsverk töms alltid helt.

Efter tömning

När tömningen är utförd meddelar entreprenören detta till Sörmland Vatten och tömningskostnaden debiteras på nästa faktura.
• Om du inte avbokar ordinarie tömning, och tömning inte kan utföras, debiteras en avgift enligt gällande prislista.
• Om det finns hinder och slangdragning blir längre, vilket också kan innebära utebliven tömning, debiteras en avgift enligt gällande prislista. Avvikelser gällande tömningen meddelas från entreprenören.

En insats för miljön!

Tillsammans kan vi upprätthålla en god vattenkvalité genom att göra rätt för miljön och stoppa utsläppen. Genom aktiva val kan vi åstadkomma en god slamkvalité med ett rikt näringsinnehåll som våra lantbrukare sedan kan återföra till åkermarken. Kretsloppet är slutet och du gör en insats för en mer hållbar miljö.

Att tänka på..

Det finns mycket att tänka på innan slambilen kommer på besök, bland annat att brunnen är tydligt uppmärkt så chauffören hittar den. Mer att tänka på finns längre ner på sidan.

Vad händer med slammet?

Slammet i Flens och Vingåkers kommuner transporteras till avloppsreningsverken och behandlas där. Slammet i Katrineholms kommun levereras till avloppsreningsverket eller till någon av de slamdammar som tar emot externslam. Det näringsrika slammet återförs sedan till jordbruksmark.

Vi kan göra hållbar skillnad!
Du kan göra mycket för att minska ditt avlopps miljöpåverkan. Tänk därför på att inte hälla ut miljöfarliga ämnen, som lösningsmedel, färgrester eller läkemedel i avloppet. Använd inte avloppet som en papperskorg för exempelvis fimpar, snus eller tops.

Tänk på att

• Sätt upp skylt eller flagga vid de anläggningar som ska tömmas.
• Fastighetsägaren behöver inte vara på plats vid tömningen.
• Vägen ska vara framkomlig för tung trafik.
• Vägen ska hålla en bredd av minst 3,5 meter och en fri höjd på minst 4 meter.
• Vändplanen behöver vara minst 19 meter i diameter och ska vara grusad eller hårdgjord.
• Har du en vändplats där slambilen kan vända behöver den vara minst 10 meter lång och 5 meter bred, även den grusad eller hårdgjord.
• Se till att vägen mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen är framkomlig samt att locket inte är blockerat.
• Röj bort buskar och högt gräs.
• Nyckel och eventuell kod till bom och lås ska lämnas till kundservice i god tid.
• Vintertid, kontrollera att brunnslocket inte har frusit fast samt att vägen är snöröjd och halkbekämpad.
• Väderförhållanden kan ge fördröjd tömning.
• Fastighetsägaren bör med jämna mellanrum inspektera slamanläggningen. Tips för åtgärder finns på avloppsguiden.se.
• Tekniska fel på slamanläggningen som kan ge negativ miljöpåverkan är Sörmland Vatten skyldig att rapportera till tillsynsmyndigheten.

Tips! Lämna ditt mobilnummer till oss för att få en kvittens på utförd slamtömning.

Vill du veta mer om slamanläggningar?

Besök då avloppsguiden.se som bland annat ger dig tips på egenkontroll av din slambrunn.

Avloppsguiden
Illustration över reningsprocessen.