Bygg- och rivningsavfall

Idag hamnar många fullt användbara produkter i soporna, en del förbränns och en del återvinns och blir till nya varor. Att återanvända produkter är ett miljömässigt bättre, och i många fall även ett mer ekonomiskt alternativ till återvinning och förbränning.

En kran som lyfter avfall på en återvinningscentral.

Avfallshantering vid byggnation eller rivning

Vid återanvändning används produkten igen, utan ändringar av design eller material, till skillnad från återvinning som innebär att produktdesignen förstörs och att man endast tar vara på materialet för att tillverka nya produkter.

Byggherrens ansvar

Vid bygg- och rivningsverksamhet är det i första hand byggherren som är ansvarig för avfallshanteringen. Innan ombyggnad eller rivning påbörjas är det viktigt att farliga ämnen och material identifieras vid en materialinventering för att bygg- och rivningsavfallet ska kunna omhändertas på ett säkert sätt.

Bygg- och rivningsavfall är ett verksamhetsavfall

Avfall som uppstår vid mindre reparationer och underhåll i bostaden klassas som hushållsavfall och får lämnas till återvinningscentralerna. Det avfall som uppstår vid omfattande ombyggnation eller rivning är ett verksamhetsavfall och lyder inte under det kommunala renhållningsansvaret.  Verksamhetsutövaren får anlita valfri entreprenör för borttransport av det avfall som uppstår. Om det rör sig om farligt avfall måste verksamhetsutövaren säkerställa att avfallshanteraren har tillstånd att transportera detta.

Underlätta framtida separering, återanvändning och återvinning

Det är viktigt att tidigt under projekteringen av en ny byggnad ta hänsyn till material och konstruktioner för att kunna välja material och lösningar som kommer att kunna återanvändas. Tänk på att sammanfoga materialen så att de lätt kan separeras i framtiden.

Några exempel på material som kan sparas och återanvändas är tegel, äldre konstruktionsvirke, tegelpannor, dörrar, beslag, fönsterkarmar och sanitetsgods.

Naturvårdsverkets vägledning för bygg- och rivningsavfall.