Fållökna, Fornbo, Malmsjöberg

Här kan du läsa om arbetet kring allmänt vatten och spillvatten (avlopp exkl. dagvatten) till Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg i Flens kommun. Mer information om projektet hittar du i projektbloggen.

Tillbaka

2020-12-07

Den senaste informationen om projektet med nya överföringsledningar mellan Flen och Malmköping samt anslutning till allmänt VA i Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg kommer här.

Överföringsledningarna
Arbetet fortgår och det pågår svetsning av ledningar samt arbete med landfästen för sjöledningen. Enligt nuvarande tidplan ska entreprenaden vara färdigställd och överföringsledningarna driftsatta vid årsskiftet 2021/2022.

Fållökna
Arbetet med att projektera och färdigställa förfrågningsunderlaget för Fållökna pågår. Enligt nuvarande tidplan kommer upphandling av entreprenör ske sommaren 2021 med byggstart hösten 2021 (under förutsättning att alla tillstånd erhålls och att ingen överprövning sker).  Läs informationsbrevet som skickades till fastighetsägare i Fållökna 7 december 2020.

Fornbo
Entreprenaden med VA-ledningar och anslutningar i Fornbo är nu ute på upphandling och sista dag för anbud är den 15 januari 2021. Enligt nuvarande tidplan kommer byggstart ske under april/maj 2021 (under förutsättning att alla tillstånd erhålls och att ingen överprövning sker). Läs informationsbrevet som skickades till fastighetsägare i Fornbo 7 december 2020.

Malmsjöberg
Arbeten mot Malmsjöberg pågår i form av schakt och nedläggning av ledningar. Avverkning av träd kommer att påbörjas innan årsskiftet och omledning av trafik kommer att göras under byggtiden. Läs informationsbrevet som skickades till fastighetsägare i Malmsjöberg 7 december 2020.


2020-10-09

Arbetet med överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping har nu påbörjats. I dagsläget pågår arbete med schakt och nedläggning av ledningar från Malmköping utmed ”Lundbyvägen” mot Malmsjöberg.

 • När kommer du som fastighetsägare i Malmsjöberg påverkas av arbetet?

Arbeten som kommer påverka fastighetsägare i tomtägarförening Malmsjöberg är då schakt och nedläggning av ledningarna påbörjas i grusvägen in mot området samt under tiden arbetet med ledningar och anslutning av de 40 fastigheter som ingår i projektet med överföringsledningen pågår.

Enligt nuvarande tidplan beräknas arbeten som påverkar fastighetsägare i tomtägareföreningen Malmsjöberg påbörjas under november 2020 och schaktarbetet beräknas vara klart sommaren 2021. Det kommer pågå arbeten vid pumpstationer och vissa återställningsarbeten under hela 2021 men det kommer påverka trafik och boende i mindre omfattning.

De 40 fastighetsägare som kommer att få sin anslutning i samband med arbetet med överföringsledningen har fått en inbjudan till ett informationsmöte. Med anledning av covid-19 och begränsning av deltagare kommer övriga som blir anslutna i nästa entreprenad inte bli inbjudna till detta möte. Ni kommer få samma information gällande hur ni påverkas som fastighetsägare i samband med arbetena. Informationen kommer ske antingen via mejl eller brevledes men även på tomtägareföreningens hemsida.

 • Hur kommer du som fastighetsägare i Malmsjöberg påverkas av arbetet?

Grusvägen in till Malmsjöberg kommer att stängas av och omledning kommer att ske via Fållökna. Den avstängda vägen mellan Fållökna och Malmsjöberg kommer att öppnas upp. Under vissa tidsperioder kan även omledning komma att ske på andra tillfälliga vägar. Omledningen kommer att skyltas upp med orange skyltar.

Under tidsperioden då arbetet pågår kommer det att vara mycket byggtrafik i området och framkomligheten kommer vara begränsad. Schakterna kommer vara breda och hela ytan mellan tomtgränserna kommer att användas vid arbetet.

 • När och hur kommer du som fastighetsägare i Fållökna påverkas av arbetet?

Som fastighetsägare i Fållökna kommer du att påverkas genom att trafiken in till Malmsjöberg kommer ledas om och vägen mellan Fållökna och Malmsjöberg kommer att öppnas upp för trafik. Under vissa tidsperioder kan även omledning komma att ske på andra tillfälliga vägar.

Området kommer inte bli trafikerat av byggtrafik utan omledningen gäller endast personbilstrafik och övriga servicefordon tex post och renhållning.

Tidplan för anslutning av Fållökna och de delar i Malmsjöberg som inte ansluts i första skedet
Arbetet med att projektera och färdigställa förfrågningsunderlaget för Fållökna och resterande delar av Malmsjöberg kommer att återupptas i slutet av oktober. Enligt nuvarande tidplan kommer upphandling av entreprenör ske sommaren 2021 med byggstart hösten 2021. Tidplanen är under förutsättning att alla tillstånd erhålls och att upphandlingen sker utan överprövning.

Under tiden schaktningsarbeten pågår utmed den ljusblå sträckan från infarten mot Malmsjöberg till korsningen Ängsvägen-Strandvägen i Malmsjöberg omleds trafiken genom Fållökna, den gröna linjen.

Övriga sträckor i områdena som påverkas av grävning markerade med rött.


2020-07-01 Informationsbrev samt karta på gällande förbindelsepunkt skickas ut till boende i Fornbo under denna vecka.


2020-04-28 Informationsbrev skickas ut till samtliga i områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg.

Pågående arbeten omvandlingsområdena Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna
Projekteringen pågår nu i Fornbo. Fastighetsägare i Fornbo kommer under våren få ett nytt utskick gällande förbindelsepunkter där era tidigare synpunkter och andra ändringar i projekteringen har beaktats.Projektering i resterande del av Malmsjöberg och Fållökna kommer återupptas så snart handlingen för Fornbo är klar.

Preliminär tidplan Fornbo
2020                                                                                  Projektering/Framtagande av handling
2020 (Vinter)                                                                     Upphandling av entreprenad
2021 - 2023                                                                      Byggnation/Driftsättning

Preliminär tidplan Malmsjöberg och Fållökna
2021                                                                                  Projektering/Framtagande av handling
2021(Sommar)                                                                 Upphandling av entreprenad
2021 - 2023                                                                      Byggnation/Driftsättning

Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.

Information
Informationsmöten kommer hållas i respektive område innan arbeten på plats startar. Informationsmötet för berörda i Malmsjöberg i samband med byggnation av överföringsledning planeras till hösten 2020. Hemsidan uppdateras löpande.

Har du frågor/funderingar skicka gärna in dessa så lägger vi ut frågan med tillhörande svar under ”Frågor och svar om omvandlingsområdena Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna” här på hemsidan. 


2020-04-14 Planen för projektet pågår enligt uppdatering 2020-02-27


2020-02-27 Planerad tidplan för projektet:

Upphandling av entreprenaden pågår för överföringsledningen och i månadsskiftet april/ maj beräknas en entreprenör vara antagen.
Byggstart för projektet bli sommaren 2020.
Driftstart för överföringsledningarna planeras till vintern 2021/2022.

Ovanstådende tidplan gäller under förrutsättning att alla tillstånd beviljas och att upphandlingen genomförs utan någon överklagan.


2019-11-05

Delområde Fornbo
Projektering pågår hos upphandlad projekteringsfirma (ÅF). Arbetet är komplext och geologin i området är utmanande. Här har vi under projekteringens gång haft dialog med dig som fastighetsägare om lämplig förbindelsepunkt för respektive fastighet. Vi tackar för ditt engagemang att finna en lämplig plats för just din fastighet.  Du kommer få återkoppling gällande din förbindelsepunkt när utredningen av de önskade förändringarna är avslutad. Även du som accepterat föreslagen förbindelsepunkt kommer få en återkoppling. Vi kan fortsatt konstatera att entreprenaden kommer vara utmanande. En del av utmaningarna vi ser är att det är mycket berg i området som kommer att behöva sprängas bort för att ge utrymme för ledningsnätet, det är smala vägar med befintliga ledningar att ta hänsyn till. Likväl har vi stora höjdskillnader, varpå olika anslutningstekniker behövs användas. Projekteringen och kompletta handlingar för upphandling av delområdet beräknas vara klar till sommaren 2020.

Delområde Fållökna och Malmsjöberg
Projektering för Fållökna och Malmsjöberg är uppstartat och kommer slutföras då handlingarna för Fornbo är färdigställda. Vi ser samma utmaningar i dessa områden som i Fornbo.


2019-09-19 I projektet pågår arbete med:

 • Detaljprojektering i alla tre områdena med fokus på Fornbo
 • Utredning av servisanslutningar
 • Upprättande av bygghandlingar/ förfrågningsunderlag
 • Bygglovsansökningar

Preliminär tidplan Fornbo

 • 2019                    Upphandling av entreprenaden
 • 2020/2021           Byggnation
 • 2021                    Färdigställande/ Driftsättning

Preliminär tidplan Malmsjöberg och Fållökna

 • 2020                    Upphandling av entreprenaden
 • 2020/2021           Byggnation
 • 2022                    Färdigställande/ Driftsättning

Upphandling och byggnation av omvandlingsområdena kommer att ske i två separata entreprenader. Anledning till att Fornbo kommer först är att vi vill undvika att två entreprenader pågår i Malmsjöberg/ Fållökna under samma tidsperiod. Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.


Redan 2009 beslutade kommunfullmäktige i Flens kommun att områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg ska anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. 

Arbetet har påbörjats och information om arbetets gång finns att läsa i projektbloggen.

För dig som har en fastighet i ett verksamhetsområde finns all information om hur det går till att ansluta fastigheten här.

Här kan du se kartor på omfattningen av projektet