Mer om ledningarna

Här får du mer information om de ledningar som ska grävas ner på din tomt.

Ledningarna på din fastighet bör grävas ner med hjässan på ca 1,4 m i grönytan och ca 1,8 m i hårdgjord mark för att ligga frostfritt. Om det inte går att gräva tillräckligt djupt på grund av tex berg kan isolering användas, eventuellt med kompletterande värmekabel för att undvika förfrysning. I vissa fall kan även sprängning behövas.

Vattenventiler och spolbrunn alternativt spillvattenventil vid trycksatt avlopp finns i normala fall 0,5 m utanför fastighetsgräns.Behövs spillvattenventilen monterar Sörmland Vatten även en backventil så att spillvattnet från den allmänna ledningen inte kan gå baklänges in i din ledning. Fastighetsägaren ser till att inkoppling mellan fastighetens ledningar och de allmänna sker. Ventiler vid förbindelsepunkt får endast Sörmland Vattens personal manövrera.

Rådgör gärna detaljerna med den VA-entreprenör som du anlitar. Rekommenderad dimension för vattenledningen på egen fastighet är 32 mm i ytterdiameter, material PE och tryckklass PN 10. Rekommenderad dimension på spillvattenledningen är 110 PP eller PVC tryckklass SN 8. En noggrann läggning och fyllning kring ledningen ger en längre livslängd.

Vid LTA-anläggning
Pumpstationens inlopp dit ledningen kommer från ditt hus är anpassat till dimension 110 mm. Utmed ledningen mellan ditt hus och pumpstationen bör det sättas en rensbrunn för att underlätta felsökning vid framtida driftstörningar. För ledningen från pumpstationen fram till fastighetsgräns läggs dimension 40 mm, material PE och tryckklass PN 6,3.

Vattenventilen och avloppsventilen vid fastighetsgräns är Sörmland Vattens, och får inte röras av fastighetsägaren.