Ordlista

Här förklaras en del av de ord som VA-branschen använder.

 • Avloppsvatten - dagvatten och spillvatten
 • Backventil - en ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar avloppsvatten att rinna tillbaka in i huset.
 • Dagvatten - regn och smält­ vatten som tillfälligt rinner på markytan.
 • Fastighet - markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret.
 • Förbindelsepunkt - är grän­sen mellan fastighetsägarens och Sörmland Vattens ledningar.
 • LTA-anläggning - behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvatten­ ledningarna eller om  du anslu­ter till en tryckledning. LTA-anläggningen ligger på din fastighet.
 • Servisledning - ledning som förbinder fastigheten med det allmänna VA-nätet. Den delas av förbindelsepunkten.
 • Servisventil - ventil för att stänga av vattnet till din fastig­het. Det är bara Sörmland Vatten som får öppna och stänga den.
 • Självfall - avloppsvattnet rin­ner för att ledningen lutar. Det behöver inte pumpas.
 • Spillvatten - vatten från till exempel disk, tvätt, bad, kök och toaletter. Spillvattnet renas i ett avloppsreningsverk.
 • Spolbrunn - En spolbrunn är en brunnsanordning med öppningsbart lock, vartill olika sorters avloppsrör ansluter. Funktionen är att möjliggöra renspolning av avloppsrör, vilka annars är oåtkomliga från markytan.
 • Tryckledning - en ledning som är ansluten till en pump.
 • Täthetsprovning - kontroll som visar att ledningarna är täta.
 • VA - vatten och avlopp.
 • VA-anläggning - vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer och andra delar som krävs för att VA-systemet ska fungera.
 • VA-huvudman - den som äger den allmänna VA-anlägg­ningen.
 • Verksamhetsområde för VA - ett avgränsat område där VA-försörjningen ska ske genom allmänt VA.