Vatten och Avlopp

Ålsäter i Vingåkers kommun

Här kan du följa arbetet kring utbyggnaden av allmänt vatten- och avlopp i Ålsäter.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna som ställs kring anslutning av allmänt vatten och avlopp.

Frågor och svar om allmänt VA

Ansluta till allmänt VA

Här finner du mer information kring vad som gäller vid anslutning till allmänt vatten och avlopp.

Ansluta till allmänt VA

Hur arbetet fortlöper

2022-06-13

Nu är inkopplingen till det allmänna VA-nätet nära

Vi kan meddela att tryckning av ledningen under järnvägen gick mycket bra och i detta nu pågår de sista arbetena samtidigt som vi besiktar av del för del i området.

Vi tar även vattenprover för att se att vattenkvalitén är som den ska. När vi har fått godkända prover så kommer vi att informera fastighetsägarna, och då kan man göra klart arbetena på sin egen fastighet och skicka in sin färdiganmälan till oss.

Vi planerar att ha de första tiderna för att boka slutbesiktning och montering av pump och vattenmätare på sin fastighet i vecka 25, förutsatt att man skickat in sin färdiganmälan.

2022-02-08

Arbetet med att förlägga allmänt Vatten och avlopp inne i verksamhetsområdet är avslutat. Samtliga ledningar som är förlagda är provtryckta i sin helhet i verksamhetsområdet.

Den sista justeringen av vägar inne i verksamhetsområdet kommer ske efter att tjälen släppt och ev sättningar visat sig efter schaktarbeten med VA i området. Den nya pumpstationen har börjats monteras och den del som är under jord är färdigställd. Samtliga ledningssträckor från Ålsäter fram till järnvägen vid Stettin är färdigställda.

Arbetet inne i Katrineholm mot järnvägen har påbörjats och beräknas vara färdig under mars. Således kommer alla lednings sträckor vara färdigställda enligt tidplan.

Projektet har erhållit nya tillstånd samt tider för att utföra tryckningen under järnvägen. Tryckningen under järnvägen kommer utföras under tre dygn vecka 17. När tryckningen slutförts kommer de redan förlagda ledningarna att anslutas och provtrycks.

Projektet räknar med att vara färdigställt så att systemet kan tas i bruk i månadsskiftet maj-juni. Förutsatt att tryckningen går som planerat.

2021-10-27

Entreprenaden fortlöper enligt tidplan. Arbetena i verksamhetsområdet Ålsäter är i dagsläget centrerat till två vägområden, Lagnöstigen samt Sjövägen. Om inget oförutsett händer så kommer VA schakterna vara färdigställda i sin helhet i verksamhetsområdet under V 47. Därefter kan viss finjustering av vägar komma att utföras.

Den pumpstation som var placerad vid infarten till Verksamhetsområdet och Ålsäter by är nu flyttad till andra sidan vägen. Stora delar av den överföringsledning som ska förläggas mellan Ålsäter och Katrineholm är utförd.

Samtliga tryckningar under vägar är utförda. Det återstår en tryckning under järnvägen. Entreprenaden räknar med att vara färdigställd i sin helhet för drift tagande under april om inget oförutsett händer.

2021-04-28

Upphandlingen av utförande entreprenör är nu färdigställd i sin helhet. Projektet har nu startat sin utförande fas vilket innebär att schaktarbeten fortlöper i arbetsområdet för överföringsledning samt verksamhetsområdet.

Framkomligheten i Ålsäter verksamhetsområde är begränsad. Schakt planerna är upplagda på sådant sätt att framkomlighet ska uppnås på ett så pass optimalt sätt som möjligt under rådande förhållanden.

Vägföreningen för området får löpande information som sedan publiceras på den Facebook sida vägföreningen erhåller.

Inget schaktarbete kommer äga rum i verksamhetsområdet under vecka 28 till och med 31.

2021-03-03

Projektet har nu utfört samtliga undersökningar samt urgrävningar av de fornminnen som påträffats på den tänkta sträckan. Länsstyrelsen har således tillgivit klartecken för byggstart för projektet.

Projekteringen är färdigställd och upphandling av utförande entreprenör är utförd, det blir Häv och Gräv från Norrköping. Projektet avser starta månadsskiftet mars/april 2021.

2021-01-14

Upphandling av entreprenör ute i skrivande stund och anbud ska inlämnas under januari.

2020-08-05

Informationsbrev om allmänt vatten och avlopp har skickats till berörda i Ålsäter.

Läs informationsbrevet här.

2020-02-28

Projektet har nu övergått till detaljprojektering. Inmätningar av befintliga vägar samt anläggningar har startat i området. Dessa inmätningar kommer ligga till grund för ledningssträckningens position i befintliga vägnätet. Det kommer bedrivas arbeten i området men inget maskinarbete kommer utföras.

2019-12-19

Utmaningen att hantera den kommande kapacitetsökningen från Ålsäter till det befintliga ledningsnätet är nu färdigutredd och beslut om ny förbindelsepunkt är tagen.

Bakgrund

I den förenklade förstudie som Sörmland Vatten genomförde under 2013 och 2014 identifierades området i närheten av Baggetorp som lämplig förbindelsepunkt för Ålsätter. När vi under året tog fram underlag för projekteringen konstaterades att ledningsnätet inte kommer att räcka till för att ansluta vatten och spillvatten från Ålsäter. Orsaken till detta är ökad exploatering och kapacitetsökningar i befintlig infrastruktur.

Lösning

Vilka insatser vi behöver göra i befintligt ledningsnät och vilka kostnader som uppskattas för åtgärden har under hösten utretts. Igår den 18 december presenterades utredningen och beslut fattades att den bästa anslutningspunkten för ledningsnätet är vid Ljungvägen i Katrineholm. Det innebär att vi kommer projektera en överföringsledning som är någon kilometer längre än det ursprungliga förslaget.

Projektering, kontakt med markägare och tillståndsansökan påbörjas omgående efter nyår. Hur detta påverkar tidplanen kan vi idag inte bedöma. Vi arbetar fortfarande med ambitionen att påbörja leverans i området under 2021.

Projekteringen i själva området fortsätter efter nyårshelgerna och vi kommer under 2020 att kontakta dig som fastighetsägare.

2019-09-20

Kapacitetsberäkningarna visar att vi behöver göra åtgärder på de befintliga vatten- och avloppsledningarna för att kunna ansluta omvandlingsområdet. En utredning kring omfattningen av arbetet på det befintliga ledningsnätet beräknas vara klar i december 2019.

När utredningen är färdigställd kan arbetet med projektering av överföringsledningar och omvandlingsområdet återupptas.

2019-05-09

Kapacitetsberäkningar på det befintliga vatten- och avloppsnätet från Baggetorp till Katrineholms reningsverk/vattenverk och Vingåkers vattenverk/reningsverk utförs och beräknas av våra konsulter vara klart till sommaren.

Därefter kommer beslut tas på vilka ombyggnationer som krävs på det befintliga nätet. Projektering för området är sedan tidigare beställd, men är just nu vilande i väntan på kapacitetsberäkningarna. När vi ser omfattningen av arbetena som krävs på nuvarande nät kommer vi uppdatera sidan med en tidplan, förhoppningsvis innan sommaren.

2019-03-14

Det har hänt en hel del med omkopplingar av vatten från Katrineholm till Vingåkers kommun och det är dessutom nya områden planerade i både Katrineholm, Baggetorp och Marmorbyn som påverkas av samma ledningar. Därav behöver vi göra ytterligare beräkningar/utredningar innan vi kan meddela vilken sträckning ledningarna ska dras till Ålsäter.

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.