Vattentjänstplanen i din kommun

Vattentjänstplanen är en strategisk plan som utarbetas för att hantera och säkerställa tillgången på rent vatten samt för att hantera avloppsfrågor inom våra ägarkommuner i Flen, Katrineholm och Vingåker. Planen hjälper oss också att förbättra beredskapen för kriser. Införandet kan vara komplext och kräver samarbete med invånare och intressenter i samhället.

Så här fungerar vattentjänstplanen

Sörmland Vatten har i samarbete med Flens-, Katrineholms- och Vingåkers kommun tagit fram en Vattentjänstplan för respektive kommun.

Detta enligt förändringar i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som trädde i kraft 2023-01-01 så ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan.

Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändringar av en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behov av allmänna vattentjänster. En vattentjänstplan ska innehålla:

  • Kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.
  • Kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vattentjänstplanen resulterar i att:

  • Identifierade VA-planområden kategoriseras som enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde och VA-utbyggnadsområde.
  • Risker för den allmänna VA-anläggningen som följd av skyfall identifieras och åtgärder föreslås och
  • Långsiktig planering av behov och åtgärder för att förbättra den allmänna VA-anläggningen

Innan vattentjänstplanen antas skall den samrådas med de fastighetsägare och myndigheter som antas ha ett väsentligt intresse av planen ges möjlighet att lämna synpunkter på planen. Hänsyn ska tas till inkomna synpunkter efter samrådet och redovisas hur de beaktats innan planen ställs ut. Därefter kommer vattentjänstplanen att beslutas av kommunfullmäktige och ersätta tidigare VA-plan.

Mer information

Läs mer om hur ägarkommunerna i Sörmland Vatten arbetar med vattentjänstplanen.

Ny vattentjänstplan Flen kommun

Ny vattentjänstplan Katrineholms kommun

Ny vattentjänstplan Vingåkers kommun