Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Besluten om taxor 2024 fattade i respektive kommunfullmäktige

Revidera renhållnings- och VA-taxor från och med den 1 januari 2024.

Förslagen från bolaget inför 2024 är att det blir förändringar i samtliga kommuner gällande både renhållning och VA. Förslagen är beslutade i våra styrelser i ägarbolagen.
Nedan kan du läsa var kommunerna är i beslutsprocessen enligt ordinarie beslutsordning i respektive kommun . Taxorna föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2024.

2023-12-12:

  • Flens kommun, beslutade om taxor den 11 december i Kommunfullmäktige.
  • Katrineholms kommun,  beslutade taxor den 20 november i Kommunfullmäktige.
  • Vingåkers kommun, beslutade om taxor den 27 november i Kommunfullmäktige.

Efter att beslutet är taget i kommunfullmäktige är det en period på 3 veckor innan det vinner laga kraft.

Förändringen innebär främst:

  • I renhållningstaxan så är det förändringar gällande hämtning av säck- och kärlavfall. Gäller alla tre kommuner.
  • I VA-taxan är det förändringar i brukningstaxan för kommunerna Katrineholm och Flens.
    VA-taxan i Vingåkers kommun höjd inte under 2024 med anledning av att kommunfullmäktige beslutat att genomföra ett ägartillskott till Vingåker Vatten och Avfall AB motsvarande taxehöjningen.I protokollet från kommunfullmäktige i Vingåker den 2023-11-27 kan man läsa följande:
    Ägartillskott VVAAB motsvarande taxehöjning 2024. Kommunen ska under 2023 lämna ett bidrag till Vingåker Vatten och Avfall AB på 4,6 mkr, motsvarande den taxehöjning som föreslås inom VA-verksamheten till 2024. Kommunen har tidigare belastat VA-kollektivet med en kostnad för borgensavgift och i och med att borgensavgiften för VA slopas till 2024 kompenseras bolaget för att slippa höja VA-taxan till nästa år. Bidraget ska redovisas och kostnadsföras i samband med kommunens bokslut för 2023.

Se exempel från taxorna genom att klicka här.


Vi fortsätter att påminna om vikten av vårt uppdrag.

Till dig som kund har Sörmland Vatten ett uppdrag att tryggt och säkert leverera dricksvatten av god kvalité, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall och tillvarata våra restprodukter. Detta gör vi 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år – vi gör det idag men vi ska fortsatta göra det till framtida generationer.

Vi står inför stora investeringar för att kunna hantera dagens och framtidens utmaningar med att förnya ledningsnätet, modernisera avloppsreningsverk och att skapa förutsättningar för hållbar utveckling och exploatering i regionen. Det kommer även förändringar i lagstiftning som leder till förändrade tjänster och produkter.

Samtidigt påverkar situationen i omvärlden vår verksamhet, exempelvis krig, inflation, ökade el- och bränslepriser, räntor, kemikalier, transport med mera. För att fortsätta leverera tjänster och produkter till alla kunder och kommuninvånare samt uppfylla kommunens förväntningar även i framtiden så har det föreslagits en taxeökning inför 2024, både för VA och renhållning i alla våra tre kommuner.

Frågor och svar gällande bl.a. taxor/priser/kostnader hittar du här

Tillbaka