Avfallsplan

För perioden 2018-2022 finns en gemensam avfallsplan för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun. Avfallsplanen beskriver hur Sörmland Vatten tillsammans med kommunerna under perioden ska bedriva åtgärdsarbete med fokus på en hållbar avfallshantering.

Avfallsplan – en del av Renhållningsordning

Alla kommuninvånare påverkas av avfallsplanen så gott som varje dag. Den är en del av kommunernas Renhållningsordning, som är ett lagstiftat verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering.

Avfallsplanen utgår från fem fokusområden som vi behöver arbeta med för att kunna klättra högre upp i avfallstrappan. Från de fem fokusområdena har tio mål tagits fram som visar vad vi vill uppnå med avfallsplanearbetet. Hur vi ska arbeta för att nå målen beskrivs i de elva åtgärder som är kopplade till målen.

Ambitionen med framtagen avfallsplan är att klättra högre upp i avfallstrappan för att minska avfallets mängd och farlighet och därmed nå de uppsatta målen. För att uppfylla planens mål krävs det investeringar, arbete, engagemang och vilja hos kommuninvånare samt anställda inom respektive kommun och Sörmland Vatten. Avfallsplanen för perioden 2018-2022 är antagen av kommunfullmäktige i respektive kommun och gäller från 1 januari 2018.

Se avfallsplanerna här.