Fosforfilter

Här kan du läsa mer om avloppsanläggning med fosforfilter.

Bild på Forias slambil

Att tänka på vid byte av filtermaterial (löst och säck)

Du som har en avloppsanläggning med fosforfilter. Fosforfiltret mättas och med tiden minskar reningsgraden. Det leder till att avloppsanläggningen inte längre uppfyller de funktionskrav som ställts i tillståndet för din avloppsanordning. För att din avloppsanläggning ska uppnå kraven på rening behöver detta filter bytas. Enligt de kommunala Föreskrifter om avfallshantering inom din kommun ska filtret bytas i enlighet med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten. Normalt behöver filtermaterialet bytas vartannat år men i vissa fall kan livslängden vara längre, till exempel om anläggningen inte nyttjas året om eller om få personer belastat anläggningen, då söker du dispens hos tillsynsmyndigheten.

Bild på kranbil med fosforsäck

Påfyllning av filtermaterial

När fosforfällan tömts på filtermaterialet ska den omgående fyllas på med nytt material. Det är fastighetsägarens ansvar att återfylla anläggningen med nytt filtermaterial.

Vår upphandlade entreprenör kan vara behjälplig med detta om så önskas. Mer information finns i aviseringsbrevet som skickas ut av oss när det är dags att byta fosforfilter.

Du kan även anlita någon annan för att fylla på filtermaterial eller sköta detta själv. Spara dokumentation som styrker att filtermaterialet är påfyllt samt när, om du fyller på själv eller med hjälp av annan leverantör. Material kan beställas via www.gruswebben.se

Vad kostar det?

Hämtningen faktureras tillsammans med renhållningsavgifterna på din första faktura efter att hämtningen utförts, i enlighet med gällande taxa.

Här kan se se taxan.

 

Tips! Lämna ditt mobilnummer till oss för att få en kvittens på utförd tömning.

Hämtning av filtermaterial (säck)

Det förbrukade filtermaterialet är ett hushållsavfall. Det innebär att det endast är den kommunala renhållarens entreprenör som får utföra hämtningen. Filtermaterialet ska vara tillgängligt på sådant sätt att hämtning enkelt kan utföras. För hämtning av filtermaterial i säck ska utrymme för kranfordon finnas.

Bild på en kranbil

Avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filtermaterialet får vara:
• högst tio meter då förpackat filtermaterial om <500 kg används
• högst fem meter då <1 000 kg används.

Den fria höjden ska vara minst sju meter mellan kranfordonets angöringsplats och filtermaterialet, för att fordonets lyftkran ska ha fritt arbetsutrymme. Om ovanstående krav inte uppfylls kommer bomkörningsersättning faktureras. Om det krävs särskild hämtningsteknik kan det medföra tillägg enligt renhållningstaxan.

Tömning av filtermaterial (löst material)

Det förbrukade filtermaterialet är ett hushållsavfall. Det innebär att det endast är den kommunala renhållarens entreprenör som får utföra tömningen. För tömning av löst filtermaterial ska utrymme för tömning med slamtömningsfordon finnas.

Illustration över mått för slamtömning
• Märk ut fosforfällan med skylt/flagga.
• Avståndet mellan slamtömningsfordonets uppställningsplats och tömningsplatsen bör inte överstiga tio meter. Är så fallet så tillkommer en slangdragningsavgift.
• Vägen fram till tömningsplatsen ska hållas i farbart skick vid tömningstillfället, se bild ovan.

Om problem med framkomligheten föreligger vid tömningstillfället kan en bomkörningsavgift faktureras för ej utförd tömning.

Vill du veta mer om slamanläggningar?

Besök då avloppsguiden.se som bland annat ger dig tips på egenkontroll av din slambrunn.

Avloppsguiden
Illustration över reningsprocessen.