Fastighetsnära insamling för flerbostadshus och brf

Från och med 2027 måste alla hushåll ha sortering av förpackningsavfall nära bostaden. Detta innebär att flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som i dag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver planera för införandet.

Regeringen beslutade i juni 2022 om nya regler gällande förpackningsinsamling. Det innebär att Sveriges kommuner tar över ansvaret för förpackningsinsamling från och med 2024-01-01. Samtliga kommuner ska ha fullt utbyggt fastighetsnära insamlingssystem för alla boendeformer klart 2027-01-01.

Vad innebär de nya reglerna?

Om ni har insamling av förpackningar från er fastighet redan idag, då omfattas ni av nya regler som började gälla från och med 2024-01-01. Om ni saknar förpackningsinsamling i fastigheten ska ni som fastighetsägare senast 2027 erbjuda insamling inom fastigheten. Därför kan det vara bra att redan nu se över era förutsättningar.

Efter 1 januari 2024:

 • Sörmland Vatten har tagit över insamlingen av förpackningsavfall.
 • Producenterna ska även framöver bekosta insamlingen och sköta återvinningen av förpackningar.
 • Sörmland Vatten ansvarar för transporten av förpackningarna.
 • Förändringarna gäller förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas.
 • Sörmland Vatten har tagit över ansvaret för hämtningen från de flerbostadshusfastigheter som idag har insamling av förpackningar.
 • Som fastighetsägare ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss från 1 januari 2024.

Vad kommer det att kosta?

 • Varje entreprenör sätter sin prislista, den begränsas dock av en maxtaxa som beslutas av kommunerna. Kostnaden innefattar kärltömning, oavsett storlek, inklusive kärlhyra och dragväg upp till 10 meter.
 • Tänk på att kolla om avgiften ändras inför årsskiftet.
 • Maxtaxan föreslås bli 200 kronor per kärltömning oavsett kärlstorlek (vi inväntar beslut av taxan i respektive kommunfullmäktige)

Ersättning från Naturvårdsverket

 • Naturvårdsverket kommer ersätta kommunerna för deras insamling. Ersättningen utgår från olika kommungrupper som Sveriges kommuner är uppdelade i, insamlade mängder, samlokaliserade verksamheter och antal lägenheter, i det här fallet.
 • Ersättningen betalas ut som en fast del och som en rörlig del, den rörliga delen baseras på insamlade mängder. Den fasta delen betalas tillbaka till fastighetsägaren.

Vad är sorteringspremie?

Fastighetsägare med fastighetsnära insamling kommer att få en sorteringspremie utbetalt från Sörmland Vatten. Ni kommer därför behöva meddela oss vald entreprenör, antal lägenheter och samlokaliserade verksamheter som nyttjar den fastighetsnära insamlingen för att få rätt sorteringspremie.

Vem kommer att samla in avfallet?

 • 1 januari 2024 är det endast insamlingsentreprenörer som Sörmland Vatten har godkänt som får anlitas för insamling av förpackningar.
 • Entreprenörer som är intresserade av att tömma förpackningar ansöker om att bli auktoriserade hos Sörmland Vatten.
 • Ni kontaktar själva en godkänd entreprenör för insamling av förpackningar, entreprenören fakturerar er. Därefter har ni kontakt direkt med entreprenören kring ert avtal och era tjänster.
 • Under hösten 2023 hittar ni godkända entreprenörer på vår webbsida. Är er nuvarande entreprenör bland de godkända kan ni såklart fortsätta, i annat fall behöver ni byta entreprenör.

Vilka behållare ska användas för förpackningsavfall?

 • Förpackningsavfallet kommer att samlas in i separata kärl.
 • Antal och storlek efter behov kommer ni överens om med den entreprenör ni anlitar.

Om det finns verksamheter i bostadshuset?

En samlokaliserad verksamhet kan exempelvis vara ett företag som frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i nära anslutning till hushållen i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i fastigheten.

 • Verksamheter som redan är samlokaliserade med hushållen kan efter överenskommelse med fastighetsägaren fortsätta få hämtat fastighetsnära. Detta måste anmälas till Sörmland Vatten för att ni som fastighetsägare ska få rätt sorteringspremie.
 • Samlokaliserade verksamheter som tillkommer efter 2024-01-01 behöver även de göra en anmälan till oss om önskad insamling för att ni ska få rätt sorteringspremie.

Vilka entreprenörer finns att välja på?

Fastighetsägare till flerfamiljsfastigheter och för verksamheter i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner kommer att hänvisas till att endast anlita av oss auktoriserade/godkända entreprenörer.

En lista på auktoriserade/godkända entreprenörer publiceras på denna sida när avtal är tecknade.

Se auktoriserade entreprenörer här

Hur rapporteras uppgifterna in?

Här nedan kan du som ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening kunna lämna uppgifter via vår hemsida om hur er förpackningsinsamling ser ut i dag.

Rapportera dina uppgifter här

Hjälp med planering för införande av fastighetsnära insamling

Det finns en handbok för avfallsutrymmen från Avfall Sverige. Den innehåller riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation.

Läs handboken här

Tips på användbara länkar

Skyltsystem till avfallsutrymmen

Skylta gärna avfallsutrymmen och behållare med Avfall Sveriges tydliga symboler och färgkodning enligt ett nationellt framtaget skyltsystem.

Användarmanual och symboler finns för gratis nedladdning här.

Sorteringsblad på 33 olika språk

För att göra det lätt att sortera rätt har sopor.nu tagit fram sorteringsblad på flera olika språk. Sorteringsbladen går att ladda ner och skriva ut (dubbelsidig A4) och ger kortfattad information om hur du sorterar olika förpackningar samt mat och restavfall. Materialet är fritt att använda.

Här kan du ladda ner sorteringsbladen.