Ättersta i Vingåkers kommun

Här kan du följa arbetet kring utbyggnaden av allmänt vatten- och avlopp i Ättersta.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Frågor och svar

Här finns svar på de viktigaste frågorna som ställs kring anslutning av allmänt vatten och avlopp.

Frågor och svar om allmänt VA

Ansluta till allmänt VA

Här finner du mer information kring vad som gäller vid anslutning till allmänt vatten och avlopp.

Ansluta till allmänt VA

Hur löper arbetet?

2024-04-08

De arbeten som pågår i projektet är:

 • Upprättande av förfrågningsunderlag för de planerade överföringsledningarna från Österåker till Ättersta samt utbyggnad av allmänt VA i Ättersta.
 • Tillståndsansökningar hos Länsstyrelsen, Trafikverket och Vingåkers kommun.
 • Upprättande av markupplåtelseavtal med fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen.

Nuvarande tidplan

 • Förfrågningsunderlaget beräknas vara färdigställt under april.
 • Byggstart beräknas ske under augusti 2024 under förutsättningar att alla tillstånd erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.
 • När vi har en entreprenör antagen kommer vi kalla till ett informationsmöte där vi berättar om arbetet samt hur anslutningsprocessen går till.
  Tidpunkt för informationsmötet styrs av upphandlingen av entreprenör men planeras i dagsläget till augusti månad.

2023-12-20

Vi har i samband med utredningsarbetet konstaterat att fastighetsgränser i kartunderlaget inte stämmer överens med verkligheten. Detta har resulterat i att vi behöver göra ett utredningsarbete för att säkerställa riktigheten i kartunderlaget. Utredningsarbetet kommer att påbörjas vecka 2. Arbetet kommer att utföras av mätningsingenjörer från Sweco Sverige AB på uppdrag av Sörmland Vatten. Mätningsingenjörerna kommer att röra sig inom hela området*.

Så här fortsätter arbetet:

 • Utredning fastighetsgränser.
 • Projektering och upprättande av förfrågningsunderlag för de planerade överföringsledningarna från Österåker till Ättersta samt utbyggnad av allmänt VA i Ättersta.
 • Ansökan hos Länsstyrelsen, Trafikverket och kommun om tillstånd för utförandet.
 • Upprätta markupplåtelseavtal med fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen.

Nuvarande tidplan

 • Arbetet med utredning, projektering och upprättande av förfrågningsunderlag beräknas pågå till februari 2024.
 • Byggstart sker kvartal 2, 2024 under förutsättning att alla tillstånd erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.
 • När entreprenör är antagen kallar vi till ett informationsmöte där vi berättar om arbetet samt hur anslutningsprocessen går till.

 *Info från Sweco gällande arbetet:
Kartläggning av befintliga gränsmarkeringar är inte någon lantmäteriförrättning utan syftar endast till att redovisa redan existerande gränsmarkeringar på registerkartan och att säkerställa dem genom koordinatbestämning.


2023-11-15
Den 14 november har ett brev med föreslagen förbindelsepunkt skickats ut till dig som fastighetsägare i Ättersta.

Vi ber dig att se över vårt förslag och skickar tillbaka den ena kartbilagan med eventuella synpunkter eller enbart ett ok i bifogat svarskuvert, alternativt om du önskar kan synpunkterna mejlas in till kundservice@sormlandvatten.se.

Meddela gärna mailadress eller telefonnummer om vi behöver kontakta dig. Ditt svar behöver vi ha senast den 24 november 2023. Vi kommer i möjligaste mån försöka tillgodose dina önskemål.

Preliminär tidplan

Enligt nuvarande tidplan kommer byggstart ske under kvartal 2 2024, detta under förutsättning att alla tillstånd erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.

När en entreprenör är antagen kommer vi kalla till ett informationsmöte där vi kommer berätta om arbetet samt hur anslutningsprocessen går till.

2023-10-31

Måndagen den 6 november kommer arbetet med den geotekniska undersökningen att påbörjas.

Arbetet kommer att starta på sträckan vid Hulla och sedan fortsätta längs ner vid sjön vid Säby och vidare upp mot Ättersta. Arbetet beräknas pågå under veckorna 45-47.


2023-10-03

Pågående arbeten
De pågående arbetena i projektet är

 • utredning och projektering av ledningssträckning och servisavsättningar
 • tillståndsansökningar och anmälningar till Trafikverket, Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Kommunen
 • markupplåtelseavtal med de fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen

Planerade arbeten

Under kvartal fyra kommer en geoteknisk undersökning utföras utmed den planerade ledningssträckningen.

Arbetet utförs tillsammans med konsultföretaget Ramboll och Entreprenadstruktur.

Preliminär tidplan

 • Arbetet med utredning/projektering och upprättande av förfrågningsunderlag beräknas pågå till årsskiftet 2023/2024
 • Upphandling av entreprenaden ska ske och under förutsättning att detta sker utan överprövningar kommer en byggstart ske under andra kvartalet 2024.
 • Driftsättning av överföringsledningarna och möjlig anslutning av fastigheter är tidsberoende av de ledningar som anläggs i samband med Trafikverkets
  ombyggnation av RV56. I dagsläget ska dessa vara färdigställda vid årsskiftet 2025/2026.

 


2023-08-28

Onsdagen den 23 augusti hölls ett digitalt informationsmöte om allmänt VA i Ättersta. Tack alla ni som deltog!

Här kan du se presentationen från mötet.

Önskar du ta del av inspelningen från mötet är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post till: kundservice@sormlandvatten.se.

Här kan du ta del av de frågor som ställdes under mötet:

Hur djupt ner ska man gräva för LPS pumpstation?
– Cirka 2,6 meter djupt.

Var sitter då förbindelsepunkten om ni inte gör något på tomten?
–  Cirka 0,5 meter utanför tomtgräns.

Hur definieras en tomt? Räknas jordbruksmark in?
– Jordbruksmark räknas inte med och ett tak på tomtyta finns på 2500 kvm.

Om det finns två hus på tomten betalar man då fast avgift ggr 2?
– Nej, inte en fast avgift men två lägenhets-/bostadsenhetsavgift.

Vad händer om ni måste ha anslutningspunkten på tomten?
– Med bakgrund av hur området ser ut i Ättersta med fastigheterna som ligger väldigt nära varandra kommer en del ledningsdragning behöva gå över tomtmark. De fastighetsägare som berörs kommer bli kontaktade för ytterligare information.

När tror ni det är dags för oss att gräva?
– Efter att entreprenaden är färdig (beräknat Q1 jan-mars 2025) kan fastighetsägare börja gräva på sin tomt.

Finns det mer detaljerade kartor för dragning på er hemsida?
– Nej, i nuläget håller vi på att projektera och all ledningssträckning är därmed inte helt färdigställd.

Om det blir försenat, vad händer med det krav vi har?
– Viktigt att hantera, och att det finns argument till varför det blir försenat. En dialog med Länsstyrelsen är viktigt gällande kravet på Sörmland Vatten och kommunen.

Om det blir försenat, vad händer med det krav fastighetsägaren har?
– Sker dialog mellan kommunen och Sörmland Vatten så besluten kommer att revideras (förlängas) om det blir försenat.

Får spillvatten och färskvatten gå i samma grav/kulvert?
– Ja, det får det. Läggs på frostfritt djup eller isolerat.

Vi ha ett nytt avlopp med infiltration och tank, vi blir kontaktade angående det om det skulle köpas ut?
– Fastighetsägaren kontaktar Sörmland Vatten som bedömer hur stor ersättningen blir.


2023-06-08

I februari 2022 tog kommunfullmäktige i Vingåker beslut om att bilda verksamhetsområde* för vatten och spillvatten i området Ättersta, och Sörmland Vatten fick i uppdrag att förlägga allmänt VA i området och se till att alla berörda fastigheter får en förbindelsepunkt vid tomtgräns för anslutning till allmänna VA-nätet.

En överföringsledning för VA mellan Katrineholm och Äs kommer att anläggas i samband med ombyggnationen av riksväg 56. Från Äs till Österåker kommer även nya överföringsledningar anläggas och som sedan kommer att kopplas ihop med ledningen till Ättersta. Du som fastighetsägare i Ättersta kommer sedan få dricksvatten från Katrineholm.

Pågående arbeten
Arbetet med utredning, inmätning och projektering av ledningssträckning har påbörjats och under augusti kommer en geoteknisk undersökning utföras utmed den planerade ledningssträckningen. Arbetet utförs tillsammans med konsultföretag Ramboll och Entreprenadstruktur.

Preliminär tidplan

 • Arbetet med utredning/projektering och upprättande av förfrågningsunderlag beräknas pågå till månadsskiftet oktober/ november 2023.
 • Upphandling av entreprenaden ska ske och under förutsättning att detta sker utan överprövningar kommer en byggstart ske under första kvartalet 2024.
 • Driftsättning av överföringsledningarna och möjlig anslutning av fastigheter är tidsberoende av de ledningar som anläggs i samband med Trafikverkets
  ombyggnation av RV56. I dagsläget ska dessa vara färdigställda vid årsskiftet 2025/2026.

*Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom allmänna VA-anläggningar. I ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller vid anslutningen.


Bakgrund

I en dom i Mark-och miljödomstolen den 23 november 2021 beslöts att området Ättersta i Vingåkers kommun ska tillhandahålla allmänna vattentjänster senast den 31 december 2024. Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten där ca 50 fastigheter ingår fastställdes av Vingåkers kommun i april 2022.