Verksamhetsavfall

Hur ska avfall som uppkommer i en verksamhet hanteras?

En kran som lyfter avfall på en återvinningscentral.

Avfall som uppstår i verksamheter

Verksamhetsutövaren får anlita valfri entreprenör för borttransport av det verksamhetsavfall som uppstår. Om det rör sig om farligt avfall måste verksamhetsutövaren säkerställa att avfallshanteraren har tillstånd att transportera detta.

Verksamheters elavfall

Företag och verksamheter ska rapportera in uppgifter om sitt avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Kom ihåg detta när elavfall från verksamheten ska lämnas på återvinningscentralen:

  • Verksamheten ska uppvisa avlämnarintyg för granskning på återvinningscentralen innan de får lämna elavfall på anvisad plats. Läs mer på el-kretsen.se.
  • Vår personal har rätt att neka verksamheten att lämna elavfall om inte korrekta och fullständiga uppgifter kan uppvisas.
  • Ett avlämnarintyg motsvarar en leverans – så verksamheten behöver fylla i formuläret varje gång de vill leverera material.

Verksamheters hushållsavfall

Inom en verksamhet uppkommer även hushållsavfall som en direkt följd av att människor uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Hushållsavfallet i en verksamhet uppkommer ofta på toaletter och i personalutrymmen som exempelvis fikarum. Det är Sörmland Vatten som ansvarar för att omhänderta verksamheters hushållsavfall.

Läs mer i Naturvårdsverkets ”Vägledning till definitionen av hushållsavfall”.

God bebyggd miljö

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål och syftet med dessa är att nå en miljömässigt hållbar utveckling. Läs mer om det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” här.

God bebyggd miljö
Bild på trädgårdsavfall.